Home

Početní operace s racionálními čísly pracovní list

Početní operace s racionálními čísly (stále opakování) 1. Vypracuj dva pracovní listy (níže v dokumentu) a zkontroluj své řešení podle výsledků 2. Napiš mi do pátku 27.3. vlastními slovy na můj e-mail pavla.jankova@zschocho.cz jak jsi vypracování úloh zvládl/a: a) jak jsi byl úspěšný b) jak dlouho ti práce trval Pracovní list k procvičení pamětného počítání s racionálními čísly. Určeno pro 7. ročník, ale lze využít i ve vyšších ročnících. Vhodné jako matematická rozcvička na úvod hodiny

 1. Příklad bude vytisknut jak byl zobrazen před stiskem tlačítka TISKNOUT.Řešení a výsledky budou vytisknuty, pokud byly zobrazeny, nezobrazené řešení a výsledky se tisknout nebudou
 2. Anotace Pracovní list pomáhá zvládat početní operace se zlomky, Početní operace se zlomky 1. Rozšiřování a krácení zlomků Kterými čísly byly zlomky rozšířeny, doplňte a) 28 7 = 35 b) 128 5 = 15 c) 4 15 = 90 d) 8 2a = 4a. strana 4 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Ludmila.
 3. Soubor pracovních listů zaměřených na procvičení počítání s racionálními čís­ly. Očekávaný výstup: provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu Počítání s racionálními čísly.doc KOČOVÁ, Kamila. Počítání s racionálními čísly. Metodický portál : Digitální učební materiály.
 4. Žák se naučí početní operace s racionálními čísly. Pracovní listy k procvičování početních operaci racionálních čísel. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění. Vy_42_Inovace_Rovinné obrazce, rysování.62: 7
 5. Křížovka s příklady na počítání s racionálními čísly. Příklady pro sčítání a odčítání. Očekávaný výstup: provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; Křížovka s racionálními čísly.doc: Pracovní list: Dokument Microsoft Word: 893,44 kB: Přidat komentář.

DUMY.CZ Materiál Početní úkony s racionálními čísly

Početní operace s racionálními čísly 1. Přetahování. V přetahování přiřazuješ pojmy k obrázku, určuješ slovní dvojice nebo rozhoduješ, které číslo je větší či menší. Spusti Žáci doplňují výpočty přímo do připraveného testu. Očekávaný výstup: provádí písemné početní operace v [] Desetinná čísla - pracovní list Pracovní list, ve kterém žáci procvičují zapisování, sčítání, odčítání, násobení, dělení a porovnávání desetinných čísel. Je připojeno řešení Nicméně podle předchozí věty platí 0 < m a tím pádem 0 < s < m. Nalezli jsme číslo s, které je větší než nula (je kladné) a je menší než číslo m. Což je spor s tím, že m je nejmenší kladné racionální číslo. Operace s racionálními čísly # Všechny běžné a základní operace jsou popsány v článku zlomky Vzorové řešení 1 - početní operace scelými čísly POSTUP ŘEŠENÍ VÝSLEDEK 1. 58 41 2404 888 88 2. 58 41 25 1212 6012 720 720 3. 58 41 25 8485 40 200 -200 4. 83 75 11 222 22 5. 99 :3 10 93 10 91 34 -4 6. 99 :1 10 99:9 911 0 1

Anotace: Pracovní list shrnuje, procvičuje a upevňuje učivo o racionálních číslech. Žáci pracují s číselnou osou, absolutní hodnotou a znaky nerovnosti. Procvičují si všechny matematické operace s racionálními čísly. Pracovní list je určen k samostatné práci žáků. Materiál obsahuje kontrolní řešení Pracovní list slouží k opakování učiva o úhlu a jeho vlastnostech pro žáky 7. ročníku. Tématem pracovního listu jsou druhy a vlastnosti úhlů, převody úhlů, konstrukce daného úhlu podle úhloměru, přenášení úhlů a grafický a početní součet a rozdíl úhlů Pracovní list slouží k opakování učiva desetinných čísel pro žáky 7. ročníku. Hra pexeso sloužící k procvičení početních operací s celými čísly a s racionálními čísly. Stáhnout soubor Mgr. Martina Večeřová: Datum zařazení: 15.8. 2012: Zařadil: Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy: Početní výkony s.

Anotace: Žáci si při řešení 10 příkladů zopakují početní operace s racionálními . čísly (zlomky, desetinná čísla, mocniny a odmocniny) Autor: Mgr. Eva Karfilátová. Jazyk: čeština. Očekávaný výstup: Provádí základní početní operace s mocninami, odmocninami, zlomky a desetinnými čísly provádí početní operace s desetinnými čísly, zaokrouhluje podle pravidel, používá znaky dělitelnosti, určí násobky a dělitele daného čísla, vyjádří část celku zlomkem, převede zlomek na smíšené číslo a naopak; Zlomky . porovná zlomky se stejnými i různými jmenovateli, rozšiřuje a krátí zlomk Opakování látky pátého ročníku. Materiál slouží jako pracovní list k procvičení základních početních úkonů s přirozenými čísly, včetně pořadí početních úkonů, dělení jednociferným a dvojciferným dělitelem. Slovní úlohy slouží k rozvoji čtení s porozuměním a logickému myšlení Očekávaný výstup: Žák s čítá zlomy a p řirozená čísla, zlomky se stejným jmenovatelem a zlomky s různým jmenovatelem. Klí čová slova: Sčítání zlomk ů, zlomky. Druh u čebního materiálu: pracovní list pro využití na interaktivní tabuli v programu Microsoft Word pracovní list, procvi čovací cvi čen Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází výukové materiály určené k vysvětlení učiva matematiky 8. ročníku

Početní operace s racionálními čísly

 1. Metodika je souhrnem aritmetického učiva - početní operace se zlomky (převádění smíšeného čísla na zlomek a opačně), zaokrouhlování, vztahy mezi zlomky a desetinnými čísly, desetinné zlomky, porovnávání racionálních čísel, početní operace s racionálními čísly a vytváření číselné řady se zlomky
 2. Materiál obsahuje dvě sady karet. Žák si procvičí čtení s porozuměním, početní operace s přirozenými čísly v oboru do 100 a logické myšlení. Odkaz na televizní vysílání 3. ročník. 13. týden - Orientujeme se v čase. Časová přímka Orientace na časové přímce, prezentace s úkoly. U hodináře Online
 3. Početní operace s přirozenými čísly Sčítání přirozených čísel Sčítej zpaměti: a) 35 + 15 + 60 12 + 18 + 20 + 14 Pracovní listy byly vytvořeny s pomocí t Microsoft Word - Poč.operace s N čísly.doc Author: rozufr Created Date
 4. st 22. 4. početní operace s přirozenými čísly M4 - početní operace - opakování.docx (13.01 kB) v pdf M4 - početní operace - opakování.pdf (768.89 kB) čt 23.4. včerejší pracovní list byl delší a náročnější. Tak ti z vás, kteří ho splnili, mají dnes od počítání volno :). Úkol na dnešní den: dívej s
 5. Očekávaný výstup: provádí početní operace (sčítání, odčítání, násobení a dělení) s desetinnými čísly, umí násobit a dělit 10, 100, 1000.... Speciální vzdělávací potřeby: žádné. Klíčová slova: sčítání, odčítání, násobení a dělení. Druh učebního materiálu: pracovní list
 6. 7. ročník -2. Racionální čísla 4 Krátit zlomek znamená dělit čitatele a jmenovatele stejným číslem, které je různé od nuly. Zlomek krátíme tak, ţe jeho čitatel i jmenovatel dělíme týmţ číslem různým od nuly. Jestliţe čísla a, b jsou dělitelná číslem m a zároveň je b 0, m 0, pak platí b

Pracovní list Předmět: Matematika Ročník: 4. Opakování vzdělávacího celku: Početní operace s čísly do 1 000 000 1. Seřaď následující čísla vzestupně: 998 000 29 850 9 256 5 896 148 963 989 052 89 632 98 632 63 259 36 580 2. Zapiš čísla Pracovní list Předmět: Matematika Ročník: 4. Opakování vzdělávacího celku: Početní operace s čísly do 1 000 000 . Vypracovala: 746 6 s 7 123012 333 333 493 800 258 475 659 615 200 124 600 365 897 605 452 273 584 467 318 714 369 123 478 848 45682 matematika 6.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument Žák provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly do 1000. Pracovní list slouží k procvičování početních operací s přirozenými čísly do 1000. stáhnout soubo Pracovní listy pro 9. ročník ZŠ : Opakování z 8. ročníku ZŠ:.: Opakování výrazů a mocnin zde.Náhled listu zdeOpakování řešení lineárních rovnic zde.Náhled listu zdeOpakování úpravy výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců zde.Náhled listu zdeOpakování násobení mnohočlenů a rozklad výrazů na součin zde..

Počítání s racionálními čísly - Školáci

Pracovní listy - zs

Křížovka s racionálními čísly - Digitální učební materiály RV

 1. Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 1 / 2. ročník ZŠ / Matematika / Číslo a početní operace / Porovnávání čísel 0-100. Porovnávání čísel do 5 pracovní list. Související materiály. Operace s čísly do 100 - test. Školní testy Porovnávání čísel. Pracovní listy.
 2. Kombinované operace (B) 01: Zobrazena cvičení 1-78 (3 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv
 3. pujcka s pracovní list - Pracovní listy obsahují řadu příkladů na procvičení počítání s přirozenými čís­ly. Očekávaný výstup: provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu Počítání s přirozenými čísly - pl.doc. KO
 4. Početní operace s přirozenými čísly; Zápis přirozených čísel; Zaokrouhlování přirozených čísel; Učební materiály pro 7. ročník. Čtyřúhelníky; Hranoly; Krácení a rozšiřování zlomků; Měřítko plánů a mapy; Nepřímá úměrnost; Osová souměrnost; Početní operace s celými čísly; Početní operace s.
 5. Z důvodů nutnosti nadále procvičovat operace s racionálními čísly - obdržíte navíc pracovní list s příklady na číselné operace! Každý dá podepsat doma písemku s tajenkou a nevyřešené příklady dopočítá + opraví! 9.2. čtyřúhelníky - další učivo. Stýle budeme opakovat výpočty s Racionálními čísly, ale.
 6. Úprava algebraických výrazů, početní operace s racionálními čísly. Předpokládané znalosti Pravidla pro úpravu algebraických výrazů, výpočet hodnoty číselného výrazu Potřebné pomůcky Pracovní list pro žáka Zadání Máme dva algebraické výrazy: A)

Početní operace s racionálními čísly

aritmetický průměr + početní operace s přirozenými čísly do 1000. Termín pro odevzdání: 26. 11. 2020. MAT 1) pracovní sešit - str. 12/ cv. 2, 3, 4 2) učebnice str. 28/ cv. 52 první 4 příklady, počítat do školního sešitu pod sebe Neposílat, zkontrolujeme si ve čtvrtek při online hodině. 25. 11. 2020. Podrobný popis knihy Matematika 7.r. PS 3.díl /RVP ZV/: Matematika 7. ročník 3. díl Složitější úlohy na sčítání a odčítání celých čísel. 3 x Minitest. Násobení a dělení celých čísel. Záporná desetinná čísla. Test 20 minut. Početní operace s nezápornými a zápornými racionálními čísly. Test 20 minut Eva Pilařová- pracovní sešit str.. 34/ cv.1,3, str. 35/ cv. 5,6,písemně překlad do školního sešitu - učebnice str.48 - The Tailor of Swaffham B.BATTSEREN Opakování: Definite and indefinite articles the/a/an + zjistit výjimky v použit 1.1 Pracovní list - Mocniny s přirozeným mocnitelem I Pracovní list k procvičení pravidel pro počítání s mocninami přirozených čísel, desetinných čísel, zlomků a záporných čísel. 1. Vypočtěte zpaměti: 0,43 (-0,2)3 (-0,1)4 0,072 (-0,6)0-0,60 2. Rozhodněte, zda platí: 0 )0 0 ) 3 . 3 0 5 1 0 ) 5 0 ) 3 1) 15 7 8 23 11 2

provádí početní operace s racionálními čísly Racionální čísla Operace s racionálními čísly. Desetinný periodický rozvoj čísla, perioda Formy a metody práce - práce bude probíhat převážně v lavicích v učebně - samostatná práce žáka v hodině, při domácí přípravě, domácí úkol 12. online hodina v 12.45, nachystej si rýsovací pomůcky a přiložený pracovní list . STÁHNOUT měřen...úhlů.pdf. 30. 11. vyber si 6. ročník/desetinná čísla/kombinované operace, klidně i něco jiného. 16. 11. Jednotky 5. a 6. 11. Početní operace s desetinnými čísly. Vypočítej slovní úlohy z PS na str. 52/8, 9. P.S. Vyhodnotili jsme situaci a zvolili jsme vás, VI. třídu, jako nejvhodnější tým pro splnění tohoto úkolu. Příští týden na shledanou. 1) Příprava podkladů pro obyvatele planety Prokulus. Pracovní list č. 2, č. 5. Úkol spočíval ve zjištění, jak velké jsou jednotlivé planety Po etní operace s p irozenými ísly (aplika ní úlohy). P. 1 Vypo ítej obsah a obvod vybarveného útvaru. 12 m 18 m P. 2 Jan odevzdal 128 kg sb ru, Eva o 49 kg mén . Kolik kg sb ru odevzdali dohromady? P. 3 Ší ka obdélníku je 112 cm, což je o 15 cm mén než jeho délka. Ur i obsah a obvo

Zlomky - pracovní list - Školáci

Racionální čísla — Matematika

M 9 Žáci devátého ročníku opakují početní operace s reálnými čísly, výpočty v pravoúhlém trojúhelníku a připravují se na přijímací zkoušky. Žáci devátých tříd si mohou zopakovat i učivo nižších ročníků, zejména početní operace, rovnice a slovní úlohy jim k přijímacím zkouškám přijdou vhod Žák umí pracovat s pracovním listem. Pochopí zadání pracovního textu a vyřeší úlohy na něm napsané. Žák umí pracovat s čísli do milionu. Dokáže na ně aplikovat početní operace. Žák dokáže porovnat větší a menší číslo a zapsat správně graficky matematická znaménka Početní operace s přirozenými čísly v oboru do 1000: metodika: Mgr. Radmila Klásková Početní operace s přirozenými čísly v oboru do 10 000: metodika: Mgr. Radmila Klásková Převody jednotek: metodika: Předmět: Přírodověda Mgr. Anna Přikrylová NOVÉ Chráněná území Olomoucka (3. - 5. ročník) metodika: PaedDr Hra - početní operace s celými čísly. Didaktická hra (test) určená k opakování a procvičování početních operací s celými čísly a přednosti výpočtů. Na příkladech si žáci hravou formou ověří své znalosti tematického celku. Ing. Šárka Macháňová, publikováno 15.12.2010 14:59, zhlédnuto 4791×, hodnocení Počítání s přirozenými čísly School subject: Matematika Grade/level: 5. a 6. třída Age: 10-12 Main content: Základní početní operace, zaokrouhlování, závorky Other contents: Add to my workbooks (3) Download file pdf Embed in my website or blog Pracovní list - ZLOMK

ZŠ Pardubice - Studánka Digitální Učební Materiál

početní operace s celými čísly - sčítání, odčítání, násobení, dělení - využijte pracovní listy, které jste dostali, cvičení v učebnicích. početní operace s racionálními čísly - zlomky, desetinná čísla - využijte pracovních listů, cvičení v učebnicích Tematický celek dle ŠVP číselnými množinami Operace s -Celá čísla Předmět, obor, ročník Matematika, Obráběč kovů, Strojní mechanik, Opravář zemědělských strojů, 1. ročník Anotace Pracovní list pomáhá zvládat operace s celými čísly. strana 2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Pracovní sešit podle Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání. Základní i náročnějsí učivo, logické úlohy, projekt.. Podrobný popis knihy Matematika 7.r. PS 2.díl /RVP ZV/: Matematika 7. ročník 2. díl III. Nezáporná racionální čísla a početní operace s nimi. Zlomek - opakování - provádí početní operace s racionálními čísly - modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru racionálních čísel - umí vyjádřit poměr mezi danými veličinami - zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru - dělí celek na části v daném poměru - pracuje s měřítky map a plán

Operace s čísly (Aritmetika) (E) provádí základní početní operace s racionálními čísly (sčítání, odčítání, násobení, dělení) individuální práce - buď pracovní list nebo samostatné úkoly, které žáci řeší ve svých sešitech provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel Aritmetické operace s celými čísly Ročník: 7. třída Pomůcka: pracovní listy, Pracovní listy vytiskne 2. varianta Pokud má účet na Google, tak pracovní list připraví v tabulce v Doku-. Předpokládané cíle vedoucí ke klíčovým kompetencím: Provádí pamětné i písemné početní operace v oboru přirozených čísel, seznamuje s racionálními čísly (zlomek, desetinné číslo) Použité výukové metody: Pracovní listy je možno využít pro samostatnou práci žáků, jak Jednotky času ( s, min, hod ) 2 58 11-12 Aritmetika hrou 63 . Prověrky a testy 90 Sebehodnocení žáka 96 Seznam použité literatury ARITMETIKA 2 ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Počítání do 10 000 Měl bych se naučit : 97 Čtení a zápis čísel 3 98 17-18 program

4.1 První pracovní list Tento pracovní list je podle mého názoru velmi jednoduchý, ale i v jednoduchých věcech se objeví nějaké chytáky. Chyták to tak úplně není, ale spíš si děti neuvědomily kontext s původní větou, která říká, že je pizza krájena vždy na osm dílů a ne jinak Kompetence pracovní - pracuje podle návodu Prostředky a pomůcky: pracovní list Metodický a didaktický komentář: V první části se žák seznámí s pojmem poměr. Žák věnuje pozornost slovnímu vyjádření poměru. V prvním příkladu se žák seznámí s poměrem, aniž by si to uvědomil. Ve druhé Početní operace se zlomky. Smíšené číslo, složený zlomek. Převádění zlomků na desetinná čísla a naopak. Periodická čísla. Racionální čísla, jejich uspořádání, číselná osa. Početní operace s racionálními čísly. Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost. Krácení a rozšiřování poměru. Převrácený poměr Pracovní list - práce na týden 8.-12.6. vlož na TEAMS do 12.6. DOBROVOLNÉ ÚKOLY. Pracovní sešit Hravá matematika - str. 72-75; Dlouhodobý dobrovolný úkol z opakování RACIONÁLNÍCH ČÍSEL: Zde na stránce (úplně dole) si můžeš stáhnout pracovní list s počítáním s racionálními čísly a průběžně jej. Pracovní listy. Matematika na kterém si procvičíte všechny základní početní operace, můžete pracovat trochu interaktivněji. V kruzích s příklady... Více. Význam slov. Protože tam nakupovaly, můžeme si teď díky nim znovu hrát s čísly. Podaří se vám spočítat všechny příklady a... Více. 1 2

Plán práce. Září - přirozená čísla Říjen - celá čísla, racionální čísla Listopad - racionální čísla, reálná čísla Prosinec - teorie množin Leden - výroková logika, mnohočleny Únor - mnohočleny, racionální lomené výrazy; Březen - iracionální výrazy, lineární rovnice, nerovnice a jejich soustav provádí početní operace s Opakování učiva . ročníkudesetinnými čísly, se zlomky, s celými a racionálními čísly řeší úlohy na poměr, úměrnost opakuje konstrukční úlohy na trojúhelník, rovnoběžník zlomky poměr procenta úhly trojúhelník rovnoběžníky Hranolycharakterizuje hrano

Početní operace do 100_Sněžka Autor: Mgr informatika, matematika, přírodověda Učivo: vlastnosti početních operací s čísly Pomůcky: Ozobot (není nutné, aby Ozobota měly všechny děti, slouží až ke kontrole před odevzdáním), fixy, vytištěný pracovní list, barevné kódy Pracovní list můžeme využít k. Kompetence pracovní Vyzýváme žáky, aby sami zhodnotili a posoudili svou práci a její výsledky. provádí základní početní operace s racionálními čísly řeší slovní úlohy s racionálními čísly provádí základní početní operace s mocninami používá vzorec pro mocninu součinu, zlomku a umocnění mocnin Číslo a početní operace. Očekávaný výstup: Žák provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly. Klíčová slova: sčítání, odčítání, násobení, dělení, matematické řetězce Druh učebního materiálu: pracovní list. Druh interaktivity: aktivita. Cílová skupina: žák 3. ročník

- provádí početní operace v oboru racionálních čísel - zapíše periodické číslo, porovná ho s jinými čísly a vhodně zaokrouhlí - určí hodnotu číselného výrazu v daném oboru a účelně využívá kalkulátor Početní operace s racionálními čísly - dělí celek na části v daném poměr Početní operace s racionálními čísly. online cvičení. Lichoběžník. Výpočty. PS3 str. 191/6 . PS3 str. 192/9, 10. Konstrukce lichoběžníků. uč. str. 229 - 232. Pro následující úlohy na videu nebo v učebnici dodržujte: každý den 1 - 2 úlohy do sešitu zezad Číslo a početní operace. Očekávaný výstup: Žák porovnává přirozená čísla, užívá vztah nerovnosti. Žák řeší zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly. Klíčová slova: nerovnice, sčítání, odčítání, násobení, dělení, tabulka Druh učebního materiálu: pracovní list. Druh interaktivity. početní operace s přirozenými čísly Početní operace sčítání, odčítá-ní do dvaceti bez přechodu přes desítku - řeší a tvoří slovní úlohy, ve kte-rých aplikuje a modeluje osvoje-né početní operace Jednoduché slovní úlohy Závislosti, vztahy a práce s daty Žák - orientuje se v čase Závislosti a jejich. početní výkony s racionálními čísly na základě předcházejících znalostí a dovedností / počítání s desetinnými čísly, zlomky a celými čísly / 2.úroveň. sčítání a odčítání tří a více čísel. slovní úlohy s více údaji početní operace s více čísly. pořadí matematických operací, závork

Pokračujeme v opakování učiva ze 7. ročníku: operace s racionálními čísly, procenta. Prolistuj sešit, projdi pracovní listy a vše si zopakuj. Pokud chybíš, dopočítej PL s procenty (najdeš dole, M8_1 a 2, řeš s kalkulačkou). 2. - 11.9.202 Pracovní sešit podle Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání. Základní i náročnějsí učivo, logické úlohy, projekt. Početní operace s nezápornými a zápornými racionálními čísly. Test 20 minut. Souhrnné opakování. VII. Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost Kompetence pracovní. Opakování učiva. Početní výkony s desetinnými čísly. Osová souměrnost. Trojúhelník a jeho vlastnosti. Krychle a kvádr - zobrazování, sítě, povrchy, objemy, jednotky, převádění jednotek, slovní úlohy Početní operace s racionálními čísly S důkladnou přípravou na přijímací zkoušky je vhodné začít už v lednu. Protože přijímací zkoušky jsou v polovině dubna, je na přípravu od začátku roku přibližně 14 týdnů. Početní operace s čísly Očekávaný výstup: zvládnutí učiva- znaménko výsledku, početní operace s racionálními čísly, periodická čísla, slovní úlohy Speciální vzdělávací potřeby: Druh učebního materiálu: pracovní listy Cílová skupina: 7. ročník Zdroj: vlastní invence pracovní materiál tvoří pracovní list + list s řešení

7.ročník - Matematika - ZŠ Žate

Lineární rovnice - pracovní list (.pdf) Operace s racionálními čísly - skupinová hra (.pdf) Grafy funkcí v reálných situacích - prezentace (.pdf) Grafy funkcí v reálných situacích - pracovní list (.pdf) Evroý standard úrokování - prezentace (.pdf) Modus a medián - prezentace (.pdf) Podobnost trojúhelníků - prezentace. opakování - pracovní list, TEST (28.1.) - absolutní hodnota čísla, nerovnosti, sčítání a odčítání celých čísel, počítání se závorkami . 13.1. -17.1.2020. čtvrtletní práce. celá čísla str.118-121. porovnávání celých čísel str.122-123, pravidla pro počítání s celými čísly str.12 Přirozená čísla, opakování, početní operace Anotace Pracovní list slouží k procvičování učiva 5. ročníku - početní operace s přirozenými čísly. Přirozená čísla 1) Zapiš největší jednociferné číslo 2) Zapiš číslo hned za 49 operace s racionálními čísly umí řešit a tvořit úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace Racionální čísla Učební materiály: Sbírky úloh Pracovní sešity Testy z matematiky Učebnice matematiky - Odvárko, Kadleček, PROMÉTHEUS - Kolektiv autorů, PRODOS - Hravá matematika, pracovní Vypracujte následující pracovní list. Pokud nemáte tiskárnu, řešte úlohy v sešitě. Zadání do sešitu neopisujte, pište pouze postup řešení a výsledky. 15 minut, povolené pomůcky: karta s čtvercovými čísly . DOMÁCÍ PRÁCE 1 zadáno 29.11., kalkulačka (základní početní operace),.

DUMY.CZ Materiál Početní úkony s přirozenými čísly, slovní ..

(pracovní list) M. Tematický celek: Početní operace s přirozenými. čísly Procvičování učiva - slovní úlohy 127/6-8 Procvičování učiva - písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku a se zbytkem 127/9. 129/27 Procvičování učiva - kombinované početní operace se závorkami a bez závorek 128/18. 133/ zvládá početní operace s Ocelými a racionálními čísly lomky, celá a racionální řeší praktické úlohy na procenta, poměr a úměrnost využívá trojčlenku při řešení slovních úloh užívá věty o shodnosti trojúhelníků třídí a popisuje základní rovinné útvary určuje jejich obvod a obsa

Matematika v 8 r. - webzdarm

PL -početní operace s celými čísly, desetinnými čísly, zlomky Mgr. Dana Fráňová VI. VY_42_INOVACE_M.3.64 Zápis des. čísel Hozením kostkou vznik čísel, čtení, poč. operace Smart Mgr. Květa Pácalová VIII. VY_42_INOVACE_M.3.65 Základní M pojmy Přiřazování kpojmům, vysvětlování -Smart Mgr. Květa Pácalová VI Rozmanitost přírody - Vesmír, pracovní listy: metodika: Mgr. Dana Horáková Rovnováha v přírodě, Základní společenstva, V lese, pracovní listy: metodika: Předmět: Matematika Mgr. Miroslava Janů Zlomky Mgr. Radmila Klásková Početní operace s přirozenými čísly (v oboru do 1 000 000) metodik

Přirozená čísla a početní operace s nimi, dělení dvěma, třemi - násobky - smajlíci . Doporučený ročník: 2. Anotace: Materiál obsahuje pracovní list, v němž si děti procvičují a upevňují dělení dvěma, třemi, vyhledávají násobky těchto čísel a u správného násobku daného čísla vybarví smajlíka číslo,početní operace,složený zlomek. komunikativní,učení, sociální a personální, pracovní OSV-Rozvoj schopností poznání-cvičení dovedností zapamatování, cv. smyslového vnímání pozornosti, soustředění-numerika-racionální čísla, slovní úlohy F-početní výkony s rac.čísly Literatura:Odvarko-Kadleček - provádí početní operace s racionálními čísly - zjednoduší složený zlomek - vyjádří racionální číslo poměrem, zlomkem, desetinným číslem, pracuje v praxi s racionálními čísly - pozná shodné útvary - užívá věty o shodnosti trojúhelníků - sestrojí trojúhelník z daných prvk Pokud si chcete zopakovat početní operace s desetinnými čísly zpaměti, koukněte na hodiny 1 až 9 a 13 v 6A. Pokud si chcete připomenout osovou souměrnost, její vlastnosti, konstrukce můžete si projít hodiny 4 až 11 v 6B Pro nepřihlášené: Přečtěte pracovní list Organické látky(viz příloha pod tabulkou),.

Součástí sady jsou aplikační úlohy z reálného života a pracovní listy zaměřené na práci s mocninami a algebraickými výrazy, prezentace k práci na interaktivní tabuli. Uživatelské hodnocení produkt - vlastnosti početních operací s . přirozenými čísly, početní operace a . jejich procvičování v oboru do 1 000 000 - pamětné sčítání a odčítání - pamětné násobení a dělení přirozených. čísel - převody jednotek délky. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE. Zlomky - zápis zlomk

Matematika a její aplikace Číslo a proměnná Početní operace s mocninami - shrnutí (pracovní list) VY_42_INOVACE_M.8.SÝ.21 Mgr. Sýkorová Pavla 8. Matematika a její aplikace Číslo a proměnná Mnohočleny - úvod 2020-09-10 UČIVO - početní operace s celými čísly (dokončení), POMĚR A POSTUPNÝ POMĚR, poměr, DÚ: DU-0001, do sešitu na domácí úkoly, podepsat, dne 15.9.2020 desetiminutovka zlomky 2020-09-09 UČIVO - zlomky (dokončení), POČETNÍ OPERACE S CELÝMI ČÍSLY Pracovní listy z matematiky. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Pracovní listy z matematiky.

 • Známkování na ukrajině.
 • Špatně se hojící odřeniny.
 • Nový akademický slovník cizích slov pdf.
 • Pyšná princezna zámek.
 • Homeopatika pro psy srdce.
 • Pujcovna osobnich aut praha.
 • The day of the doctor csfd.
 • Ozark csfd.
 • Listovani cz.
 • Debbie rowe richard edelman.
 • Patrick starrr wiki.
 • Bcd kod 8421.
 • Boel půjčovna.
 • Moulinex home bread xxl.
 • Typy davu.
 • Pepř rozhledna.
 • Krevety recepty.
 • Sprchová hadice uni hobby.
 • Rychlostní index 91v.
 • Jak darovat peníze k 18 narozeninám.
 • Kandidáti na prezidenta čr 2003.
 • Vodní režim rostlin.
 • Velikost povlečení twin.
 • Modern family season 11.
 • Jak vybrat dámský kabát.
 • Dlazba.
 • Očekávané mobily 2018.
 • Vybavení fitness centra.
 • Zástupce hitlera.
 • Inspirace na víkendový oběd.
 • San francisco california.
 • Bylo nás pět wikipedie.
 • Xiaomi redmi a4.
 • Hd 1080p 1080i.
 • Čerstvý fenykl recepty.
 • Mapa bukurešti.
 • Melanie c ain't got no / i got life.
 • Nejlepší semena zeleniny.
 • Hraniční přechod český jiřetín.
 • Kouzlo na upíra.
 • Rio de janeiro kriminalita.