Home

Přímka definice

Přímka. Přímka je druhý nejjednodušší geometrický útvar a je jednorozměrná (má jako by pouze délku). Přímka je, jednoduše řečeno, nekonečně dlouhá rovná čára, která nemá ani konec ani začátek Pro označení přímky se používají malá tiskací písmena. Pokud má přímka začátek, nazývá se polopřímka. Přímka je dokonale rovná. Zvláštním druhem přímky je osa. V algebře se přímka popisuje prostřednictvím lineárních rovnic a funkcí

Přímka v Eukleidovské geometrii (tedy té, co se běžně používá) je nekonečně dlouhá přímka v češtině překlad a definice přímka, Slovník češtino-čeština on-line. přímka Definitions. Synonyms: linka ; čára ; Show declension of přímka. Přímka. Příklad věty s přímka, překlad paměť. oj4. Polopřímka je část přímky, která vznikne rozdělením přímky jedním jejím bodem.. Značení. Bod, který rozdělil přímku, se nazývá počáteční bod polopřímky. Pro určení polopřímky se na polopřímce volí další bod různý od počátečního bodu, tento bod se nazývá pomocný bod.. Polopřímka se znázorňuje rovnou čarou jdoucí od počátečního bodu přes.

Přímka — Matematika

 1. Definice - je vymezení matematického pojmu pomocí pojmů základních nebo pojmů definovaných již dříve. Příklad: Osa úsečky je přímka, která prochází středem této úsečky a je kolmá k přímce, která danou úsečku obsahuje
 2. definice, bod, přímka, rovina. Afinita Afinita v prostoru mezi rovinami Afinita v prostoru mezi rovinami Afinita v prostoru mezi rovinami Afinita v rovině Přímky a roviny Důležité body na přímce Stopníky P, N, M. P=p p(x,y) zP=0 N=p n(x,z) yN=0 M=p m(y,z) xM=0 Důležité přímky v rovině Stopy pa, na , ma pa =a p(x,y.
 3. 1. Planimetrie - geometrické útvary v rovině 1. Základní pojmy Body • průsečíky čar, značí se velkými tiskacími písmeny • A = B bod A je totožný (splývá) s bodem B • A ≠ B různé body A, B Přímka
 4. Kružnici obvykle značíme malým písmenem k nebo l.. Každá kružnice má střed, označuje se S.; Všechny body kružnice mají od středu S stejnou vzdálenost, říká se jí poloměr kružnice a označujeme ho r.Na obrázku se jedná o úsečku AS.; Úsečka, která spojuje dva různé body na kružnici se nazývá tětiva.Na obrázku úsečka FG..

Definice Rovnice \(\dfrac{x}{p} + \dfrac{y}{q} = 1; p \cdot q \ne 0, p, q \in R\) se nazývá úsekový tvar rovnice přímky. Z úsekového tvaru rovnice přímky tedy můžeme velmi jednoduše vyčíst průsečíky přímky se souřadnicovými osami nebo naopak z průsečíků se souřadnicovými osami můžeme snadno zjistit rovnici přímky. Přímka procházející body XY je osou o úsečky AB( je kolmá k úsečce AB a prochází jejím středem). Další kapitoly. předchozí kapitola číslo 11. Jak sestrojit kružnici vepsanou trojúhelníku ABC; následující kapitola číslo 13. Jak sestrojit úhel 30° Pro předplatitel

Parabola

Houba na tabuli voněla po houbách. Lístek na tramvaj spadl mezi lístky lípy. A vykulené oko spatřilo oko na silonkách. Ještě že nemáme jazyk jen v botě a můžeme si to všechno vysvětlit. Co jsou slova JEDNOZNAČNÁ Slova jednoznačná mají jen jeden význam. Když se řekne SNĚHULÁK, všichni si představíme SNĚHULÁKA Přímka prochází vně kružnice Prochází-li přímka vně kružnice, pak její vzdálenost od středu je vždy větší než poloměr kružnice. v> r 2. Přímka je tečnou kružnice Definice: Kruh je množina všech bodů, které mají od daného bodu (středu) vzdálenos

Taková přímka neexistuje. Z definice směrového vektoru plyne, že je nenulový - je určen dvojicí různých bodů. Ano mohou. Jsou rovnoběžné různé. Na obr. 3.3 je vidět, že vektory AB a CD jsou různými umístěními vektoru u a oba jsou směrovými vektory různých přímek AB a CD Rys 1 - Obraz přímky. Modrá přímka p, určená body M a N, je zobrazena ve stejnolehlosti se středem S a daným koeficientem. Jejím obrazem je červená přímka p' procházející body M' a N', což jsou obrazy bodů M a N ve stejné stejnolehlosti.. Měňte polohu přímky p (posunem bodů M a N) a bodu S.Koeficient stejnolehlosti lze měnit posunem červeného bodu po.

Definice: Lineární funkce f má následující tvar: y = ax + b, kde a \in \mathbb{R}\setminus\{0\}, b \in \mathbb{R}. Grafem funkce je přímka. Grafem funkce je přímka. Občas se můžete setkat s jiným obecným tvarem lineární funkce y = kx + Směrnicový tvar přímky. Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min . Vypočítejte směrnicový tvar přímky a úhel, který tato přímka svírá s osou x, pokud víte, že přímka prochází body regresní přímka v češtině překlad a definice regresní přímka, Slovník češtino-čeština on-line Snad je lepší se na to dívat tak, že naše regresní přímka, která se zakládá na bodech vybraných z celé populace možných bodů, aproximuje sklon naší regresní přímky. EurLex-2

Podpora Podpořte tento server - přispějte vlastním článkem, testovými otázkami či upozorněním na chybku v textech... jedna přímka p. A2: Leží-li dva různé body v rovině ρ, pak přímka p jimi určená leží také v rovině ρ. A3: Mají-li dvě různé roviny α, ρ společný bod P, pak mají společnou právě jednu přímku p procházející tímto bodem přímka v rovině je určena dvěma různými body A a B. Tyto body určují také vektor. My tento vektor pojmenujeme a využijeme jej pro zavedení parametrického vyjádření přímky. Definice Jestliže A, B jsou dva různé body, pak vektor u = B - A nazýváme směrový vektor přímky AB. Obr. 3.1: Směrový vektor Příklad 3. Definice. Geometrický prostor, který má jeden rozměr, nazýváme jednorozměrným geometrickým prostorem nebo jednorozměrným eukleidovským prostorem nebo také jen přímkou.. Příklad. Na obrázku je v trojrozměrném prostoru nakreslena přímka p

Co je to Přímka? Význam slova, co znamená pojem, termín, hesl

11. Spojte pojmy, definice a obrázky. a) b) c) SEČNA přímka a kružnice mají 1 společný bod. TEČNA přímka a kružnice mají 2 společné body. VNĚJŠÍ PŘÍMKA přímka a kružnice nemají žádný (0) společný bod ROVNOBĚŽKY jsou přímky, které se protínají v jednom bodě. KOLMIC Definice. Funkci nazveme lineární, je-li dána rovnicí: Definičním oborem je množina všech reálných čísel. Grafem lineární funkce je přímka. 2. Konstantní funkce. Definice. Funkci nazveme konstantní, je-li dána rovnicí: Definičním oborem je množina všech reálných čísel. Grafem funkce je přímka rovnoběžná s osou x. 3 Zobrazení základních útvarů v Mongeově promítání Zobrazení bodu - princip metody. v Mongeově promítání je každý bod nejprve pravoúhle promítnut do půdorysny pí a nárysny ný - tj. je sestrojen jeho půdorys a nárys; následuje sklopení (otočení o 90°) jedné průmětny do druhé kolem osy x - tzv.sdružení průměten (po otočení směřují kladné směry os y,z na. Definice: Přímka p, která má srovinou jeden společný bod, je srovinou různoběžná. Společný bod nazýváme průsečíkempřímky srovinou. Definice: Nemá-li přímka srovinou žádný společný bod, pak říkáme, že jsou rovnoběžné. Pokud přímka leží v rovině, pak je také považujeme za rovnoběžné Definice Definice paraboly. Definice: Nechť je v rovině E_2 dána přímka d a bod F, který na ní neleží. Parabolou k_p budeme rozumět množinu všech bodů v rovině E_2, jejichž vzdálenost od bodu F je rovna vzdálenosti od přímky d. Pomocí množinových symbolů můžeme definici napsat následujícím způsobem

GEO01 - Bod, úsečka, přímka, polopřímka Dr

Jak sestrojíme osu úsečky - e-Matematika

 1. Slova jednoznačná a mnohoznačná - Pančelčin
 2. Analytická geometrie - Geometrie v rovině - Parametrické
 3. Geometrie zive - Univerzita Karlov

Lineární funkce - definice, vlastnosti, řešené příklady

 1. Matematika: Analytická geometrie: Směrnicový a úsekový
 2. regresní přímka - definice - češtin
 3. Časová přímka - dějepis
 4. Přímka
 5. Funkce - Sweb.c
 6. Mongeovo promítání - zobrazení základních útvar
 7. Kuželosečky - Univerzita Karlov

Přímka, bod na přímce, Geometrie 3

 1. Přímka, polopřímka, úsečka, Geometrie pro 4.ročník, str. 2, úvod
 2. 18 - Obecná rovnice přímky v rovině (MAT - Analytická geometrie)
 3. Parametrické vyjádření přímky - Jak na to - Analytická geometrie 22
 4. Přímka směrnicový tvar rovnice přímky
 5. 33 - Vzájemná poloha přímky a roviny (MAT - Analytická geometrie)
 6. 45 - Kružnice a přímka (MAT - Analytická geometrie)
Analytická geometrie - Kuželosečky - ParabolaDefinice, obvod a obsah :: Matika-note8

20 - Vzájemná poloha obecných přímek (MAT - Analytická geometrie)

Polopřímky, Geometrie 3

PPT - Shodná zobrazení PowerPoint Presentation, free

Přímka parametrické rovnice příklady

Lineární funkce - definice, vlastnosti, řešené příkladyotevři rys v CabriJavaKonstrukční úlohy - Přímky a osyTrojúhelník - Diktáty a příkladyLineární regrese funkcí se dvěma parametry
 • Polygel na nehty – sada komplet s led lampou recenze.
 • Změna barvy na fotce aplikace.
 • Aktivace b lymfocytů.
 • Fakulta umění ostrava obory.
 • Lotus cena.
 • Národní květina české republiky.
 • Rachel friends.
 • Pneu hv.
 • Nasycené mastné kyseliny vzorce.
 • L'occitane eshop.
 • Wonder world oasis.
 • Zš úprkova.
 • Sběr léčivých bylin.
 • Operace burzy lokte.
 • Legolas filmy.
 • Autonabíječka bosch.
 • Dítě šláplo na hřebík.
 • Svíčka s vlastním potiskem.
 • Pomale nabíjení iphone.
 • Cbd olej.
 • Kostým elsa tesco.
 • Podzemnice olejná využití.
 • Direct odtah vozidla.
 • Jak se pomstít rodičům.
 • Microsoft phone 2019.
 • Minidezerty do skleniček.
 • Domácí bomby do koupele.
 • 1 km to czk.
 • Neurontin příbalový leták.
 • Malta s dětmi.
 • Druhy střech.
 • Albert otevírací doba svátky 2018.
 • Otevřené chladící věže.
 • Abc hudební nauky pdf.
 • Ted and victoria episodes.
 • Trapézový plech hnědý.
 • Pramen dyje.
 • Bmw x5 e70 spolehlivost.
 • Povlečení mint.
 • Skorec vodní potrava.
 • La roche posay hydratační krém.