Home

Zvětrávání žuly

Základním tvarem zvětrávání žuly jsou strukturně podmíněné nízké žulové klenby, rozdělené systémy vertikálních a i subhorizontálních puklin na bloky různé šířky a velikosti. Příkladem takové klenby může být i Bukový vrch (720 m n. m.), vpravo od silnice ze Stálkova do Matějovce. Původně kompaktní žulové. Žihelsko: Zvětrávání tiské žuly Žihle area: Erosion of the Tis granite Tis u Blatna (2009) Detail tiské žuly s patrnými velkými vyrostlicemi draselného živce. Kamenné stádo (2009) Skupina balvanů reprezentující odolná vyvětralá jádra tiské žuly. které leží na skalním podloží zásluhou. odstínem, známé jsou ovšem také červené žuly. Žuly jsou stejnoměrně zrnité občas porfyrické hornině jsou přítomny vyrostlice a menší zrna tvořící základní hmotu). Granity jsou relativně tvrdé a pevné horniny, jsou odolné vůči zvětrávání, a proto jsou považován Specifickou formou zvětrávání žuly je žokovitý rozpad. Při něm vznikají okrouhlé balvany, které vypadají jako na sebe neskládané velké pytle nebo polštáře. Podle orientace balvanů lze usoudit na průběh puklinových systémů v hornině. Balvany vznikají pod zemským povrchem jako relativně čerstvá jádra v rozpadlé žule

Stálkov - Wikipedi

Renovace žuly, broušení žuly a repase žuly zajištuje sdružení Kamenický Servis® systémem ISIS Professional™.Slovo žula pochází z německého Sohle = podklad, podloží. Slovo granit pochází z latinského granum = zrnko. V odborné terminologii se dnes již výhradně používá označení granit Zvětrávání. Zvětráváním minerálů (působením kyslíku, vody a CO 2) se tvoří nový půdní pokryv. Minerály zvětrávají různě rychle. Rychlost zvětrávání závisí na složení minerálu, teplotě, tlaku a času. Živce zvětrávají na jílové minerály. Křemen a další tvrdé minerály zvětrávání odolávají Granity jsou relativně tvrdé a pevné horniny a jsou odolné vůči zvětrávání a jsou proto považovány za extrémně odolné vůči povětrnostním vlivům. Hustota žul se pohybuje kolem 2,60 - 2,80 g/cm³ a její pevnost v tlaku se obvykle nachází nad 200 MPa. Žuly jsou díky mineralogickému složení relativně bohaté na.

Různé formy zvětrávání a odnosu žuly v širším okolí Kunžaku. Vysoký kámen u Kaprounu. Geologická charakteristika podle Chábery S., l982, str.34. Fosilní, klimaticky podmíněné formy zvětrávání a odnosu žuly - zbytky převážně chemického zvětrávání v extrémně humidním tropickém podnebí paleogénu: velké. Benefity žuly jsou ověřeny historií, neboť ji jako stavební materiál využíváme již po mnohá století. Díky svým fyzikálním vlastnostem je vhodným materiálem pro stavby, které vynikají nejenom jedinečným vzhledem, ale také stabilitou. Jaké výhody kvalitní a trvanlivá žula přináší? Nenáročnou údržbu

Luisenburg bei Wunsiedel - zvětrávání žuly - GeoTour

Na skalách jsou vyvinuty četné tvary zvětrávání a odnosu žuly. Jejich vznik je podmíněn erozním účinkem srážkové vody a typickými vlastnostmi žuly. Jedná se zejména o skalní mísy, skalní sedadla a křesla, výklenky, žlábkové škrapy a skalní dutiny zvané tafoni. Největší ze skalních mís má v průměru 1,5 m. Zvětrávání. Zvětrávání; Soubory ke stažení; GPS pozice; Asi půl kilometru severozápadně od obce Přimda je v lese nad silnicí na Rozvadov bývalý lom. Lom je založený v cordieritické žule proniklé žilným tělesem leukokrátní žuly s muskovitem a biotitem. Horniny náleží do moldanubika Českého lesa; domažlického. Východní částí katastru Stálkova prochází naučná stezka ze Slavonic do Českého Rudolce, vedoucí kolem několika skalních skupin s typickými ukázkami zvětrávání žuly. V lese vpravo od silnice ze Stálkova do Matějovce se na plošině s několika drobnými žulovými klenbami zachovala i část zaniklé plužiny, s dobře.

Renovace žuly, broušení žuly, konzervace žuly

Jsou zde vyvinuty četné drobné tvary zvětrávání žuly: tafoni, výklenky, voštiny, skalní mísy a sedadla. Největší mísa (112,5 x 78,5 x 93,5) byla podrobně popsána Demkem et al. (1964). Zda byl povrch překryt v pleistocénu pevninským ledovcem není jisté. Pravděpodobnější je, že byl vrchol nunatakem (Gába 1987) Dalším pozoruhodným projevem zvětrávání žuly jsou skalní mísy. Ty vznikají působením chemického a fyzikálního zvětrávání v místech, kde jinak homogenní hornina má odlišné vlastnosti (např. minerální složení). Uplatňuje se i rušivá činnost lišejníků a mechů

Vznik minerálů a ložisek - Univerzita Karlov

Sedmihoří je komorní, geologicky a geomorfologicky velmi pozoruhodné území s bohatě vyvinutými formami zvětrávání žuly v Čechách. Pod ochranou sedmi hor v hlubokém borovicovém lese se skrývá magická krajina nabitá tajuplnou energií. Mezi stromy tu vystupují mohutné žulové kameny, v údolí se lesknou hladiny rybníků. Sedmihoří je nevelká, geologicky a geomorfologicky velmi výrazná a zajímavá jednotka, jedno z území s nejlépe vyvinutými formami zvětrávání žuly v Čechách. Leží na rozhraní dvou základních geomorfologických subprovincií - Šumavy a Poberounské vrchoviny

Jsou zde vyvinuty četné drobné tvary zvětrávání žuly: tafoni, výklenky, voštiny, skalní mísy a sedadla. NPP Venušiny misky - typické skalní mísy ne vrcholové části Smolného vrchu (404 m n. m.), který je příkladem tzv. ostrovní horu neboli vysokou exfoliační klenbu (bornhardt) Hlavní zajímavostí mini-hornatiny Sedmihoří jsou kamenné hříčky - skalní i jiné povrchové tvary, vzniklé dlouhodobými procesy zvětrávání a odnosu žuly. Z tohoto hlediska je toto území považováno za jedno z nejhodnotnějších v celé České republice a právem bylo vyhlášeno za Přírodní park Sedmihoří Morfologicky výraznější tvary zvětrávání a odnosu žuly jsou typické pro lesní terén v jižním okolí Zdechovic. Asi 0,6 km jižně od j. okraje obce vystupuje (asi 250 m vlevo od cesty s modrým značením) bezejmenné návrší s kótou 292 m (lokalita 3), převyšu-jící blízké okolí asi o 30 m Jedná se o zalesněné území, které je obklopeno sedmi vrcholy s nadmořskou výškou mezi 550 a 600 m. Okrajové části parku tvoří zemědělské plochy a rybníky. Na území parku lze nalézt dobře vyvinuté formy zvětrávání žuly. Prochází tudy naučná stezka

Žula - grani

 1. Sedmihoří je velmi pozoruhodné území s bohatě vyvinutými formami zvětrávání žuly v Čechách. Území bylo vyhlášeno Přírodním parkem Sedmihoří. Převažují zde borové lesy, ze kterých na vás neustále vykukují žulové skalky. Nejlépe se do Sedmihoří dostaneme od Středního mířkovského rybníka
 2. Jedna z nejpozoruhodnějších lokalit dokumentujících mezotvary i mikrotvary zvětrávání žuly v Českém masivu. Zalesněný jižní a jihozápadní svah Borového vrchu, asi 1 km SV od města Žulová a 0,5 km severně od Boží hory. Katastrální území: Žulová. Nadmořská výška: 350 - 487 m n.m. Výměra: 36,84 ha
 3. vybrání usazenin ze střílené studny cca 16m hloubka.dochází ke zvětrávání žuly a studna se postupně zaplňuje. Počet nabídek: 0. Další reference, poptávky, ceny prací, inspirace a související témata: studny, čištění studny
 4. Pseudokary najdeme např. na svazích Stinného (Dlouhého) vrchu, kde výška stěny útvaru je 10.5-12 m, průměr 55m. Jsme u další odbočky naučné stezky. Ta nás dovede k dalším ukázkám zvětrávání žuly, které jsou nejen typické pro loto území, ale i velmi pěkné na pohled. Zastávka 12 - Rybníky a mokřad
 5. Sedmihoří je velmi pozoruhodné území s bohatě vyvinutými formami zvětrávání žuly v Čechách. Území bylo vyhlíšeno Přírodním parkem Sedmihoří. Vedou zde turistické stezky (žlutá, modrá, zelená) a byla zde zřízena též NS Sedmihoří. Převažují zde borové lesy, ze kterých na vás neustále vykukují žulové skalky
 6. Jedna z nejpozoruhodnějších geologických lokalit v Českém masivu dokumentující zvětrávání žuly pokud jde o hrubé i drobné útvary zvětrávání. Základní údaje. Rozloha: 34,96 ha: Nadmořská výška: 350 - 487 m: Území je zvláště chráněno od: 16. 6. 1987

Geologické lokality - Vyhledávání - Vysoký Káme

Důvodem ochrany je jedna z nejpozoruhodnějších geomorfologických lokalit v Českém masivu, dokumentující zvětrávání žuly jak pokud jde o hrubé tvary, jako je například vysoká exfoliační klenba, tak i o drobné útvary zvětrávání.. Na vrcholu a svazích Borového se nachází soustava exfoliačních slupek s množstvím vyvinutých drobných tvarů zvětrávání žuly. Výrazné jsou zbytky holoroviny s balvany jurských rohovců, hluboce zaříznutá údolí lemované různými formami zvětrávání žuly (izolovanými skálami, balvany, skalními mísami a žlábkovitými škrapy) Na vrcholu a svazích Borového jsou drobné tvary zvětrávání žuly, jako jsou tafoni, voštiny, skalní výklenky, žlábkové škrapy, sedadla a skalní mísy s odtokovými žlábky. Moje cesta ze Žulové na Boží horu a Borový vrch sice nyní končí, ale má ještě zajímavé pokračování, o kterém vám povím zase příště Název: Formy zvětrávání a odnosu žuly a jejich závislost na podnebí / J. Demek [et al.] Nakl. údaje: Praha : Nakl. ČSAV, 1964: Popis (rozsah

Výrobky z žuly - MST

VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE - ZVĚTRÁVÁNÍ HORNIN Přírodopis Učebnice str. 65-67 - výpisky. Poslat e-mailem. Vypracuj odpovědi na otázky z posledního snímku prezentace Byla využívána na významné kamenické výrobky a známý monolit z této žuly najdeme i na Pražském hradě. V okolí Slavonic se vyskytují oblé žulové balvany a kamenná stáda, která vznikla zvětráváním žul v třetihorách (zvětrávání v tropickém klimatu) a starších čtvrtohorách (mrazové zvětrávání) Vrcholek viklanu je snížen mísovitou prohlubní, která rovněž dráždila fantazii našich předků, ale stejně tak jako celý útvar je výsledkem postupného zvětrávání žuly. Podle pověsti na tomto kdysi odlesněném skalisku kázal mistr Jan Hus cestou na Kozí Hrádek Křemen vzniká krystalizací z magmatu, je součástí většiny běžných magmatických hornin (žuly, pegmatity, diority, ryolity). Díky své vysoké mechanické i chemické odolnosti přechází při zvětrávání i do mnoha sedimentárních hornin (pískovce, slepence, brekcie) Ne všechny skály, které připomínají žula, jsou pravé žuly. Tyto horniny, které připomínají žulu fyzikálně, chemicky a mineralogicky, ale které nejsou ve skutečnosti žuly, se označují jako granitoidy. Formování žuly. Žula je považována za plutonickou horninu, protože se hluboko vytváří pod povrchem

Křemen je hlavní součástí mnoha vyvřelin a usazených hornin - žuly, porfyrů, písků, pískovců, křemenců atp. Vskyytuje ve třech různých krystalických modifikacích, které se liší fyzikálně, a to zvláště tepelnou roztažností. Teplota modifikační přeměny β-křemene na α-křemen je přibližně 575 °C Východištěm naučné stezky je altán s informační tabulí vedle hájovny u Středního mířkovského rybníku. Zde je možno i zaparkovat vozidlo. Dále už se však musí pěšky. Severně od Horšovského Týna, nedaleko od obce Mířkov, se rozkládá přírodní park Sedmihoří.Svému pojmenování vděčí na severovýchod otevřenému prstenci devíti kopců, z nichž sedm kopců. Z dávných dob třetihor, asi 1 km severovýchodně od města Žulová, leží na vrchu zvaném Borový ostrovní hora, dokumentující zvětrávání žuly v Českém masivu. KDE SE UBYTOVAT . ŽULOVSKO Přímo v Žulové lze v penzionu Nela či v apatrmánu Ivo. Tříhvězdičkový hotel mají v Černé Vodě, ve Vidnavě je turistická. Místy jde o chrámové porosty dalece překračující stovku let. Na některých místech jsou také ukázkou periglaciálního zvětrávání žuly - v poslední ledové době tu vznikly rozsáhlé kamenné rozpady, způsobené častým kolísáním teploty a s tím spojeným táním a mrznutím vody, která bloky žuly narušily Jíl kaolín je dermatologicky dobře snášené minerální plnivo a stabilizátor emulzí, krémů, zubních past a gelů. Kaolín je konečný produkt zvětrávání žuly a živce, které jsou považovány za nejdůležitější horninotvorné minerály zemské kůry

NS Sedmihoří, Okres Domažlice, Plzeňský kraj, Česká republika. Geologicky zajímavé území s nejlépe vyvinutými formami zvětrávání žuly v Čechác Přírodní památka Míchova skála, srdce geoparku a oblíbený turistický cíl, se nachází nad Velkým pařezitým rybníkem asi 8 km severozápadně od Telče. Je jedním z nejlépe zachovalých projevů intenzivního mrazového zvětrávání žuly ve vrcholových partiích Jihlavských vrchů v nadmořské výšce 765-774 metrů Zvětrávání a eroze Usazování v oceánech Pararula vznikla přeměnou sedimentů, ortorula přeměnou žuly. žřůěčěfi čžůťřěď flfiĚ.ftďňŘČŽĚ. Sedmihoří je v současnosti označováno jako lokalita s nejlépe vyvinutými formami zvětrávání žuly v Čechách. Katedra geografie Západočeské univerzity v Plzni, Veleslavínova 42, 306 19 Plzeň, e-mail: jirisuda@kge.zcu.cz . Horšovskotýnsko. M1 (1400) Sycherák - Vytůň. K Sycheráku přichází z Přimdy a na Území.

Na svazích Borového vrchu je řada skalních útvarů typických pro zvětrávání žuly. Například tzv. tafoni, skalní výklenky, voštiny nebo mísy. Ta největší má v průměru asi jeden metr a hloubku okolo 80 centimetrů. Alespoň tolik uvádí informační tabule u turistického chodníku Na vrcholu a svazích se nachází soustava exfoliačních slupek s množstvím vyvinutých drobných tvarů zvětrávání žuly jako skalní výklenky, skalní mísy apod. Největší ze skalních mís má rozměry 112,5 x 78,5 x 93,5 cm. Vrchol během pleistocenního zalednění Žulovské pahorkatiny čněl pravděpodobně nad ledem jako.

Menší výběžky plutonů bývají označovány jako pně, menší bochníkovitá tělesa se nazývají lakolity. Mladé žulové masívy se vyznačují nízkou pórovitostí a velkou odolností vůči zvětrávání. Pro žuly je však typická dobře vyvinutá puklinatost, která umožňuje vodě pronikat i do vnitra horninového tělesa V okolí zříceniny středověkého hradu jsou vidět projevy mrazového zvětrávání žuly včetně kamenných moří a rozsáhlého balvanového proudu, jenž zasahuje až na okraj obce Lhotka. Při návštěvě našeho kraje si všímejte, kolik staveb je vyrobeno ze zdejší žuly, jako třeba mostky, ploty, chodníky, patníky nebo.

Jedno z území s nejlépe vyvinutými formami zvětrávání žuly v Čechách. Leží na rozhraní Šumavy a Poberounské vrchoviny. Tvoří ji věnec kopců otevřený na severovýchodě a obklopující vnitřní mísovitou kotlinu. Vrcholy dosahují výšky kolem 600 m. Příkré svahy vrchů a jejich relativní výška. republiky byly světlé slezské žuly mimořádně silně expandujícím materiálem do celého prostoru tehdejšího Československa (a to též i jako materiál sochařský!), v místě těžby dlouhodobě zaměstnávající až pět tisíc dělníků a technického personálu. 3. lokální zajímavostí je charakter zvětrávání této.

Venušiny misky » Rychleby - Rychlebské hor

V sedimentárních horninách je přítomen jen výjimečně, neboť není odolný vůči zvětrávání. Odlučnost. Odlučnost žuly je nejčastěji bloková (někdy označovaná jako kvádrovitá). VV této odlučnosti ji můžete vidět na mnoha místech i zde, kde tvoří samostatné bloky. Ty se postupem zvětrávání mění ve valouny a. Formy zvětrávání žuly jsou na jihu poloostrova velmi unikátní (viz obr. Mf_43). Obr. Mf_40. Žulové stolové hory sz. od města Port Augusta. V popředí potrubí zásobující pouštní městečko Woomera pitnou vodou. Obr Mf_41. Střední část poloostrova Eyre. Zřetelný je kontrast dvou typů reliéfu: plošin ve výšce cca 200 m.

Národní přírodní památka Borový - Jeseníky

Formy zvětrávání a odnosu žuly a jejich závislost na podnebí -- OLA001 396.504 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000436479 Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00043xxxx / 0004364xx / 000436479.ht Viklany leží asi 500 metrů od silnice, zážitek ze seskupení bochníkovitého zvětrávání tiské žuly je mimořádný. Balvany sem zavlekl před milióny let ledovec, musela to být obrovská síla sunoucí žulu s sebou Sedmihoří je nevelká, geologicky a geomorfologicky velmi výrazná a zajímavá jednotka, jedno z Území s nejlépe vyvinutými formami zvětrávání žuly v Čechách. Leží na rozhraní dvou základních geomorfologických subprovincií - šumavy a Poberounské vrchoviny Jsou zde pozoruhodně vyvinuty žulové exfoliační slupky a drobné tvary zvětrávání žuly (skalní mísy a sedadla, voštiny, tafoni). Ze skal je pouze částečný výhled do okolí. Samotná Boží hora (též Chrámový vrch) je svou výškou 525 metrů nejvyšší horou Žulovské pahorkatiny

Klepec - zvětrávání žuly. Ohromný balvan je viditelný jen tehdy, když stromy nemají listy. Zvětšit obrázek. Kredit: K. Drábek Lomnice u Sokolova. Podle zákona se mají chránit místa, kde se rozmnožují obojživelníci. Na hraně bývalého lomu je unikátní paleontologická lokalita. Zákon však vyžaduje rekultivaci V okolí středověké hradní zříceniny Štamberk jsou vyvinuty četné projevy mrazového zvětrávání žuly včetně kamenných moří a rozsáhlého balvanového proudu, jehož konec dosahuje až na okraj obce Lhotka. Zdejší nepřístupný terén umožnil zachování zbytků přírodě blízkých lesních společenstev, jejichž.. Z dávných dob třetihor, asi 1 km severovýchodně od města Žulová, leží na vrchu zvaném Borový ostrovní hora, dokumentující zvětrávání žuly v Českém masivu. Kde se ubytovat: ŽULOVSKO Přímo v Žulové lze v penzionu Nela či v apatrmánu Ivo. Tříhvězdičkový hotel mají v Černé Vodě, ve Vidnavě je turistická ubytovna povrchového zvětrávání. To má v uve-deném klimatu podobu intenziv-ního chemického zvětrávání horniny (žuly, tvořící velkou část Krkonoš, jsou k tomu obzvlášť náchylné), jehož výsled-kem jsou jemnozrnné zvětraliny, laicky řečeno v podobě hrubého písku. V druhé Největší tor Svinských kamen Jako NPP Borový bylo území vyhlášeno roku 1987. Lokalita dokumentuje mezotvary a mikrotvary zvětrávání žuly v Českém masivu. Geologicky se jedná o vysokou exfoliační klenbu (bornhardt). Na vrcholu a svazích se nachází soustava exfoliačních slupek s velkým množstvím drobných tvarů zvětrávání žuly

Geologie Charakteristika území. CHKO Labské pískovce byla vyhlášena v roce 1972 a původně zaujímala plochu 324 km2. Od 1.1.2000 je z části CHKO na pravobřežním území Labe u hranice s Německem zřízen Národní park České Švýcarsko o rozloze 79 km2 Předmět ochrany: Jedna z nejpozoruhodnějších geologických lokalit v Českém masivu dokumentující zvětrávání žuly pokud jde o hrubé i drobné útvary zvětrávání. Udávaná nadmořská výška je od 350 do 487 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 16.6. 1987 s platností od 16.6. 1987 (vyhláška 1987-06-16-vyhláška, Okresní.

Zvětrávání - Přimda - TAGGMANAGER

 1. Žuly, též granity, jsou hlubinné vyvřelé horniny. Za žuly se považují všechny hlubinné horniny, které obsahují podstatné množství draselných živců, kyselých plagioklasů a křemene. Žuly jsou obvykle do šeda zbarvené s modrým odstínem, známé jsou ovšem také červené žuly. Zvětrávání a vznik. Skalní útvar.
 2. vyskytují žuly s turmalínem a granátem. Při zvětrávání je pro žuly typický balvanitý rozpad a vznik písčitého eluvia. Žula je velmi vhodný kámen jak pro hrubé, tak i ušlechtilé kamenické zpracování. U nás je žula velmi rozšířenou horninou, která v různých varietách tvoří řadu masivů. Mez
 3. při zvětrávání poskytuje důležité živiny 1) Primární Al křemičitany (živce, zástupci živců, strana 15 slídy) Živce draselné: Ortoklas barva: světlá -bělavá, snádechem do žluté, či do růžové (žuly, pegmatity, ruly a svory) zv.
 4. erálů, zvětšováním objemu podzemních částí rostlin, působením vody (příboj, příliv, vodopády, obr. 6.4
 5. Při zvětrávání je pro žuly typický balvanitý rozpad. Žula je velmi vhodný kámen jak pro hrubé, tak i ušlechtilé kamenické zpracování. U nás je žula velmi rozšířenou horninou, která v různých varietách tvoří řadu masivů. Mezi největší tělesa tvořená žulou patř
 6. ují příkře omezené ostrovní hory (tzn. že kopce jsou tvořeny pevnou žulou uprostřed erozí narušených žul) jako například Smolný a Jahodník. V Bažantnici jsou četné žulové skalky, meandrující a místy soutěskovité úseky vodních.
 7. Živce mají svůj název od toho, že při jejich zvětrávání se do půdy dostávají živiny nezbytné pro růst rostlin. Půda je obohacována nejčastěji o illit a kaolinit, které přeměnou živců vznikají. Za tímto účelem se těží především pegmatity, někdy žuly nebo živcem bohaté štěrkopísky
Výlety

Nejčastější formou mechanického zvětrávání je zmrazení-rozmrazení cyklus. Voda prosakuje do děr a prasklin v horninách. Voda zamrzne a expanduje, dělat díry větší. Pak více voda prosakuje dovnitř a zamrzne. Nakonec, zmrazování a rozmrazování cyklus může způsobit skály rozdělit od sebe Žulová. Žulovou v Jeseníkách proslavila těžba kamene. Konkrétně toho, který dal městu jeho současné jméno. Granit se tu dobýval už ve středověku, ale až v 19. století se město stalo taky centrem jeho zpracování a objevily se v něm první kamenické dílny

ZVĚTRÁVÁNÍ PŘENOS (TRANSPORT) USAZOVÁNÍ (SEDIMENTACE) ZPEVŇOVÁNÍ (jen u některých) 7. slída, obsahuje granát Lesk - stříbřitý SVOR RULA Vznikla přeměnou - žuly, pískovců Využití - stavební a dekorační kámen Výskyt - Českomoravská vrchovina (podloží naší školy), Krkonoše, Jeseníky, Šumava RULA. Formy zvětrávání žuly v prostoru kóty Vysoký Kámen u Kunžaku Autor: Věžník, Antonín, 1955- Vydáno: (1978) Možnosti vyhledávání Historie vyhledáván

NS SedmihoříHolubník - JoudovnaKudy z nudy - Míchova skála nedaleko Řásné u JihlavyVysoký kámen (Javořická vrchovina) – Wikipedie

Vypadá jako šest metrů vysoká bábovka, ale je to žulový monolit, který měl původně tvar kvádru. Žlábkové škrapy vznikly v teplém a vlhkém období na konci starších třetihor. Kynžvartský kámen je ukázkou zvětrávání a odnosu žuly a nachází se kousek od lázní Kynžvart Vývoj viklanu Dominik je spojován s procesem selektivního zvětrávání žuly a odnosem horniny z krajiny. Odolnější jádro pak bylo působením přírodních živlů dále opracováváno a zaobleno až do nynější podoby jsou hojně zachovány projevy mrazového zvětrávání žuly v podobě skalních hradeb, samostatných skal, kamenných moří a balvanového proudu. Horninové podloží je tvořeno žulami moldanubického plutonu. V kamenných mořích a na sutích jsou vytvořeny rankery přecházející v kambizemě dystrické Stoupáme k odbočce, která nás zavede na Míchovu skálu. Osamocený skalní útvar se nachází 773 metrů nad mořem a je jedním z nejlépe zachovalých projevů intenzivního zvětrávání žuly v periglaciálních podmínkách čtvrtohor ve vrcholových partiích Jihlavských vrchů Bučiny, protkané turistickými i cyklistickými stezkami, jsou zachovanou ukázkou rozlehlého bukového porostu, najdeme v nich i klasické příklady mrazového zvětrávání žuly. Uprostřed návsi, na masivním žulovém bloku stojí keramická busta Boženy Němcové z padesátých let dvacátého století

 • Persen na spaní.
 • Gladiator x450 recenze.
 • Palubky objemová hmotnost.
 • Architekt daily.
 • World of tanks warships.
 • Vikev osivo.
 • Vánoční andělé obrázky.
 • Tenisove boty wilson damske.
 • Průměrný plat v berlíně.
 • Hawkeye komiks.
 • Hodiny fx.
 • Ceny alkoholu v maroku.
 • Chlapecká jména kalendář.
 • Pizza luigi.
 • Subaru forester cena 2017.
 • Luxusní auta na půjčení.
 • Když vázne komunikace ve vztahu.
 • Karel filip švédský prince gabriel duke of dalarna.
 • Psí víno škůdci.
 • World of warships forum cz.
 • Hifi systémy recenze.
 • Styl narozeninové oslavy.
 • Chytré brýle moverio.
 • Rakousko kancléř.
 • Člk sursum.
 • Carodejnice arena liberec.
 • Pastelky koh i noor recenze.
 • Luxusní auta na půjčení.
 • Isabella rosselliniová roberto rossellini.
 • Kienzle tachograf.
 • Lava minecraft.
 • Mleko pred treninkem.
 • Střešní nosiče brno.
 • Stavebnice lego technic.
 • Úhradový katalog vzp 2016.
 • Slunečné pobřeží hotely.
 • Plastická chirurgie praha.
 • Google keep on windows.
 • Skf produkty.
 • Party kýbl recenze.
 • Francouzská vojenská letadla.