Home

Zdechlina tropy a figury

Formální prostředky poezie: figury a tropy Podstatnou vlastností slovních figur je skutečnost, že se při jejich užití nemění význam slov, která figuru vytvářejí X tropy fungují na principu přenášení významu. FIGURY = esteticky účinné kombinování hlásek a slov : zdůrazňují nějaké obsahové poselství 1 Obrazná pojmenování v užším smyslu neboli tropy jsou založeny na přenášení významu. Jejich podstatou je mnohoznačnost slov. K základním tropům řadí metaforu, metonymii a symbol. Ostatní tropy, jako například přirovnání, alegorie, personifikace nebo synekdocha, jsou pouze podskupinami těchto základních tropů

Figury a tropy vypracoval: LubomírSůva Poznámka:Výčet zejménafigurneníúplný,natoupozorňujei Hrabák zekt eréhojsem předevšímvycházel.Figury přibývajíazanikají.V Hrabákovilzenaj ítvysvětlení pojmůna příkladech, oproti slovníkovéliteratuře jeoněcoméně systemat ickýaméněobsažný Rozbor umě lěckě ho dí la - tropy a figury TROPY Na úvod bych velmi rád poznamenal, že se tropy vyskytují i v běžném jazyce, nejsou omezeny pouze na umělecký funkční styl. Taková přenášení významu ale již dnes nepociťujeme esteticky, případně nikdy estetickou hodnotu neměly

• tropy a figury a jejich funkce ve výňatku tropy: krásná rusalko metafora; dívka vypadá jako víla v níž každá struna lad figury: 1. a 4. sloka anafora, opakování stejného slova na začátku 2. a 3. verše 2. a 7. sloka anafora, opakování stejného slova na začátku 1., 3. a 4. verše. Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš Řečnické tropy a figury. Učební úkol 1. Formulace učebního úkolu: Spoj definici se správným názvem řečnických figur a dalších prostředků vyjadřování. Podmínky plnění: počítač, dataprojektor nebo pracovní listy s vytištěným zadáním úkolů. Cíl učební činnosti Jméno: Literární pojmy (figury, tropy a literární druhy) Přidal(a): Ka FIGURY. Anafora - opakování slov na začátku verše; Epifora - opakování slov na konci verše Epizeuxis - opakovní slov ve větě, verši; Epanastrofa - opakování slov na konci a na začátku verše Aliterace - opakování stejných hlásek na začátku sousedních slov či verš

Český-jazyk.cz - ČÍTANKA: Zdechlina (Květy zla) (Charles Baudelaire) - • báseň nese různé názvy v rozdílných překladech (Zdechlina, Mršina, Mrcha) • přeložil František Hrubín Vzpomeňte, duše má, nač za letního rána, jak stvořeného pro lásku, jsme.. Trópy - obrat. Skupina výrazových prostriedkov, ktoré nepriamo označujú predmety alebo javy a na základe podobnosti prenášajú vlastnosti z jedného javu na iný

Tropy a figury? Žádný problém! Že jste se někdy s pojmy jako tropy a figury setkali? Těm, co mají maturitu se určitě někdy tato slůvka hodila. Pokud tedy už máte odmaturováno, připomeňte si tyto výrazy. Těm, které maturita teprve čeká se také bude hodit tento seznam TROPY (sg. tropos, 2.p. tropu) = obrazná pojmenování, přenesený význam FIGURY = nejčastěji využívají opakování, hromadění či vypouštění slov nebo jde o odchylky od běžného slovosledu aliterace Náslovný rým je stylistická figura (literární technika) založená n FIGURY. Umělecký prostředek, využívající kombinace hlásek a slov, či opakování TROPY. Nepřímé nebo-li obrazné pojmenování skutečnosti, přenesení významu. METAFORA - přenesení významu na základě vnější skutečnosti Figury - prostředky uměleckého jazyka, jež mají estetickou nebo expresivní funkci, ale nedochází u nich k přenášení výrazu (nejedná se o obrazná pojmenování) - dochází k různým odchylkám od norem běžného jazyk a nebe patřilo, jak zdechlina v své slávě jako květ rozvíjí se dál. Takový silný puch, že vy jste z toho v trávě div neomdlela, na vás vál. A mouchy bzučely nad břichem, z jehož hnilob dralo se černo páchnoucích pluků larv, valících se jako černý sirob podél těch cárů živoucích. To všecko klesalo a stoupalo jak vln

Tropy - obrazná pojmenování skolaposkole

TRÓPY A ŠTYLISTICKÉ FIGÚRY Figúry. Figúra je štylistický prostriedok, ktorý je odchýlkou od bežného vyjadrovania a v umeleckom texte plní estetickú funkciu.Ozvláštňuje reč, a to v zvukovom, lexikálnom a syntaktickom pláne, ale aj na úrovni ozvláštnenia myšlienky Materiál slouží k výkladu nové látky, k opakování, tropy, figury. Metodický pokyn: Materiál slouží k prezentaci a samostudiu. Básnické tropy a figury. Tropy . Založené na přenášení významu slov. Metafora - přenesení významu na základě podobnosti . J. Wolker - Okno Co jsou básnické figury ? zvláštní spojení stejných hlásek nebo slov ,jejich pravidelné opakování ,které však nemění význam slov. obrazná pojmenování. postavy v epických básních. Kterou básnickou figuru využil K, Hlaváček ve verši : já vyvěsím výstražnou svítilnu,aby mi svítila. aliteraci. anaforu. amfiboli

Tropy a figury. CJ - Český jazyk. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. nosti Litotes = oslabení významu (nejsem nespokojený) Eufemismus = zjemnění významu, vyhýbání se tvrdým skutečnostem (odešel navždy) Ironie = vyjádření záporu kladem, mluvčí myslí pravý opak toho, co říká. Ale nelze-li tropy a figury psychologicky třídit, neplyne [7]z toho, že by je nebylo možno psychologicky vykládat, t. j. ukazovat, jak vznikají u osoby mluvící a jak působí na posluchače. Naopak takový výklad je nutný, máme-li porozumět jejich smyslu, a nalézáme jej u všech estetiků, kteří se obírali básnickou mluvou

Rozbor uměleckého díla - tropy (obrazná pojmenování) 01.01.2013 20:37. Na úvod bych velmi rád poznamenal, že se tropy vyskytují i v běžném jazyce, nejsou omezeny pouze na umělecký funkční styl. Taková přenášení významu ale již dnes nepociťujeme esteticky, případně nikdy estetickou hodnotu neměly. Takové tropy. B. FIGURY = jazykové prostředky založené na opakování, hromadění hlásek či významů. Onomatopoie neboli zvukomalba Aliterace Anafora Epifora Epanastrofa Apostrofa = oslovení nepřítomné osoby nebo neživého předmětu Eufonie Kakofonie Poezie, tropy - procvičování 1 typech cviëení. 1) Žáci zopakují jednotlivé tropy. 2) Formou testu budou pomávat tropy na základë ukázek z literatury. Inovace: mezipiedmëtové vztahy, využití ICT . evroý sociální fond v CR EVHOPSKA MINISTERSTVO SOL srvi. A OP INVESTICE DO ROZVOJE VZDÊLÅVÅNí Zkvalitnëní výuky prostrednictvím IC a nebe patřilo, jak zdechlina v své slávě jako květ rozvíjí se dál. Takový silný puch, že vy jste z toho v trávě div neomdlela, na vás vál. A mouchy bzučely nad břichem, z jehož hnilob dralo se černo páchnoucích pluků larv, valících se jako černý sirob podél těch cárů živoucích. To všecko klesalo a stoupalo jak vln

figury = zvláštní větné stavby, zdůrazňující myšlenku, opakování slov. Figura v poetice znamená seskupování slov nebo vět, při němž se nemění význam (na rozdíl od tropu - viz výše). Takových figur je celá řada; zvukové, syntaktické, druhy přirovnání, změněný slovosled, vypuštění hlásky, slova i části. tropy: oxymóron, přirovnání, metafory, dysfemismus, personifikace figury: refrén, apostrofa. Autor ve sbírce velmi expresivně vyjadřuje své pocity, z čehož plyne, že pohled je subjektivní. Patrný je značný cynismus až pohrdání (i Bohem) Literární druhy a žánry Literární druhy - Lyrika - Epika - Drama Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku

Baudelaire Zdechlina-rozbor - Seminarky

 1. Jméno: Charles Baudelaire Přidal(a): Pavla Charles Baudelaire (1821 - 1867) Francouzský básník, překladatel, umělecký kritik, významný inovátor, jehož sbírka Květy zla je považována za jedno z nejvíce inspirativních děl svého druhu, které bylo v Evropě v 19. století vůbec napsáno
 2. Start studying Vybraní autoři literárních děl (+ anonymní díla). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 3. Literatura pro 1. ročník - Střední škola obchodu a služe
 4. Tropy - Tropika je v oblasti umělecké výstavby jazyka přenášením významu; podle rázu konotací se dělí na metaforiku, metonymii a synekdochu. a) Metafora. U metafory jde o vztah podobnosti dvou objektů či jevů. K nejobvyklejším druhům metafory patří personifikace a synestézie
 5. Stylistický prostředek (též stylistická, básnická nebo řečnická figura) je jazykový prostředek odchylující se od norem běžného sdělovacího jazyka.. Stylistické prostředky byly vyvinuty a systematizovány v antickém Řecku. Účelem bylo vytvořit vytříbený jazyk, kterým by se u posluchače vyvolal určitý účinek (poučit, pobavit, citově pohnout)

Cvičení IV

sdělení. V reklamách se pak objevují tytéž prvky (tropy, figury) jako v uměleckých textech. V mnohých zdrojích dnes můžeme narazit na tvrzení, mluvící o reklamě jako o jednom z těch nejagresivnějších prostředků, se kterými se v naší komunikaci denně setkáváme, či setkat můžeme aneb procházka po dějinách české a světové literatur Literatura v kostce pro SŠ by Puzzlik. Marie Sochrov. Literatura vkostce pro S. Marie Sochrov Literatura vkostce pro S Text Marie Sochrov Ilustrace Milada Houskov, Pavel Kantorek, Jiina Lockerov Oblka agrafick prava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerov Odpovdn redaktorka Romana Homonick Technick redaktorka Alena Suchnkov Vydalo Nakladatelstv Fragment, Rdiov 1122/1, Praha 10, jako svou 1091. Advertisement and its specifics, communicative models, history of advertisement, language and non-verbal means, advertisement oriented at children, stereotypes

Literární pojmy (figury, tropy a literární druhy) Rozbor

 1. LOUTKY I DĚLNÍCI BOŽÍ. ROMÁN MILOSTNÝ O DVOU DÍLECH. I. All service ranks the same with God ‒ Wih God whose puppets, best and worst Are we: there is no last nor first
 2. Reklamní komunikace, její funkce a typy, jazykové a nejazykové prostředky reklamy, stereotypy a hodnoty v reklamě. Přesah reklamy do různých společenských sfér
 3. tropy= obrazná pojmenování. zvukové prostředky. Figury. anakolut- vyšinutí z větné vazby. elipsa- vypuštění větného členu; věta neúplná.
 4. Niech wprzód jedzie pan mój przed sługą swoim, a ja pójdę z lekka za nim w tropy jego, jako obaczę, że nadęży mój drobióżdżek, aż przyjdę do Pana mego do Seir.HN ! I rzekł Jakob: Wiesz, panie mój, że drobióżdżek młodziusieńki, owce też i krowy cielne mam z sobą, którym jeśli gwałt uczynię w chodzeniu, odejdą mi.
 5. 2006/2007 Písemné opakování (jancakova 19.09 Malá písemná práce Třída: 8.r.)V úterý 26. září budeme psát písemné opakování z oblasti Člověk a spoolečnost na tato témata - Francie v 18. století ( vláda rodu Bourbonů, Velká francouzská revoluce, Francie republikou, jakobínksá d.

Charles Baudelaire - Zdechlina (Květy zla) Čítanka

Figury - umělecký jazyk skolaposkole

 1. Květy zla - rozbor díla k maturitě (6) Rozbor-dila
 2. Tropy a figury :: Mgr
 3. Tropy a figury, CJ - Český jazyk - - unium
 4. Tropy a figury 1 / MAXITEST
 5. Charles Baudelaire - Květy zla - Uč se online! - Vše co

Trópy a štylistické figúry :: Aďa SEMANOVÁ ~~Learn

 1. Literární teorie II - Literatura — testi
 2. Naše řeč - Tropy a figury - CA
 3. Rozbor uměleckého díla - tropy (obrazná pojmenování
 4. Charles Baudelaire - Květy zla (rozbor) Čtenářský deník

Literární druhy a žánry - Studuju

 1. Charles Baudelaire - životopis Rozbor-dila
 2. Vybraní autoři literárních děl (+ anonymní díla
 3. Literatura pro 1. ročník - Střední škola obchodu a služeb ..
 4. Stylistický prostředek - Wikipedi
 5. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta
 6. aneb procházka po dějinách české a světové literatury
 7. Literatura v Kostce - Scrib
 • Co udělat z fíků.
 • Posilovna liberec.
 • Mirena nežádoucí účinky.
 • Změna délky pracovní doby.
 • Skateshop ústí nad labem.
 • Cena mms o2.
 • Bláznivá americká komedie.
 • Pid info.
 • Star wars last of the jedi.
 • Mapa bukurešti.
 • Oriskove hnizda.
 • Tuleň výskyt.
 • Savci afriky.
 • Bmw m3 e92.
 • Podvrtnutí zápěstí.
 • Alkalizace moči.
 • Bisevo.
 • Svatební fotograf cheb.
 • Americké vraky aut.
 • Evernote basic price.
 • Ječné zrno dr max.
 • Fakulta umění ostrava obory.
 • Gallade.
 • Kližka.
 • Domaci postrik na padli.
 • Zeměpisná šířka new york.
 • Kdo hraje pelcovou v ulici.
 • Caipirinha recept.
 • Dort jednorožec.
 • Esposas de pedro infante.
 • Dk moto.
 • Co znamena uss.
 • Haylie duff ryan rosenberg.
 • Ulička hanby 2014.
 • Vodní mlýny historie.
 • Detske pisnicky noty.
 • Tutorialy.
 • Partr příbor.
 • Druhy alternativní medicíny.
 • Příběhy ze života o lásce.
 • Keenen ivory wayans sourozenci.