Home

Mechanika tekutin fyzika

6. Mechanika kapalin a plyn Tekutiny: jejich rozdlení, jejich základní charakteristiky: - základním znakem tekutin (kapalin a plyn) je jejich tekutost a s ní související snadná dlitelnost; píinou rzné tekutosti je pak vnitní tení - viskozita. Vlastnosti kapalin: 1. Mají promnný tvar (podle nádoby). 2. Mají stálý objem. 3 Mechanika tekutin. F - Fyzika. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. 6) Mechanika tekutin Tato část mechaniky studuje podmínky rovnováhy kapalin a plynů v klidu - statika kapalin a plynů (hydrostatika a aerostatika), zákonitosti jejich pohybu a pohybu těles ponořených do kapalin a plynů. Název materiálu:VY_32_INOVACE_16_MECHANIKA TEKUTIN VLASTNOSTI TEKUTIN_UO üíslo projektu:CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická oblast:FYZIKA PRO UüEBNÍ OBORY Datum tvorby: 22. 8. 2013 Datum ověření: 15. 10. 2013 Klíové slovo: Vlastnosti tekutin, tekutost Anotace: Prezentace je urena pro žáky 1. a 2. roníku uebníc > Úvodní stránka > Fyzika > Mechanika > Mechanika tekutin. Mechanika tekutin Základní vlastnosti tekutin. Společnou vlastností kapalin a plynů je tekutost. Proto kapaliny a plyny označujeme společným názvem tekutiny. Příčinou tekutosti je snadná změna vzájemné polohy částic, z nichž se těleso skládá. Snadná změna. Mechanika tekutin, pro kapaliny ozna čována jako hydromechanika a pro plyny jako aeromechanika, je část mechaniky, která se zabývá mechanickými vlastnostmi tekutin, studuje podmínky rovnováhy a zákonitosti pohybu tekutin a vzájemným p ůsobením tekutin s pevnými tělesy

Mechanika tekutin, F - Fyzika - - unium

 1. imum - GNB - Mechanika kapalin a plynů 7 Proudění tekutin - hydrodynamika, aerodynamika Proudění - pohyb tekutiny (kapaliny, plynu) v jednom směru proudovou trubici plocha S vymezuje tzv. kapalina proudí rychlostí v proudové vlákno - procházející trubicíkapalin
 2. Mechanika kapalin - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol
 3. Mechanika kapalin a plynů (ucelený učební materiál na Přírodovědecké fakultě UPJŠ v Košicích); Rande s fyzikou - vzdělávací cyklus České televize, který vznikl ve spolupráci s MFF UK v Praze v roce 201
 4. FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 28. 3. 2013 Název zpracovaného celku: MECHANIKA TEKUTIN TEKUTINY Tekutiny jsou společný název pro kapaliny a plyny. Společná vlastnost tekutin je tekutost ⇒tekutina snadno mění svůj tvar a přizpůsobuje ho tvaru nádoby, v níž se nachází

Mechanika tekutin :: Mat-Fy

 1. Pascalův zákon, hydrostatický tlak, atmosférický tlak, Archimédův zákon, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice
 2. Mechanika je obor fyziky, který se zabývá mechanickým pohybem, tedy přemísťováním těles v prostoru a čase a změnami velikostí a tvarů těles.. Mezi nejčastěji používané veličiny v mechanice patří poloha, rychlost, zrychlení, síla, energie a hybnost.. Mechanika patří k nejstarším oborům fyziky a od počátku byla úzce spojena s technickými aplikacemi, např. s.
 3. fluids.fs.cvut.cz U12112 Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics . Prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. Vedoucí - Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky 1211
 4. Vítejte ve Sbírce řešených úloh. Sbírka řešených úloh vzniká na Katedře didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK.Sbírka se postupně vyvíjí od roku 2006 a obsahuje více než tisíc detailně řešených úloh z matematiky a fyziky
 5. • Kvantová mechanika: částice se pohybuje z místa Ado místa Bpo nejrůznějších trajektoriích, každé prísluší fáze ϕ= S ~ = 1 ~ Z t B t A L(~r,~r,t˙ )dt, ~ je tzv. Planckova konstanta, ~ = 1,054×10−34Js, tzv. kvantum účinku (akce) • Tedy kvantová mechanika říká prapodivnou věc: hodím-li kámen, letí ve.
 6. Kvantová mechanika zkoumá obecný pohyb částic v prostoru pod vlivem různých sil (Coulombovských elektrostatických sil, jaderných sil, ) tím, že řeší vlnovou tzv. Schrödingerovu rovnici (pojmenovaná podle rakouského fyzika Erwina Rudolfa Josefa Alexandera Schrödingera (1887 - 1961, Nobelova cena za fyziku z roku 1933))

Fyzika úvodem; Mechanika. Mechanika hmotného bodu. Kinematika; Dynamika; Mechanická práce a energie; Gravitační pole; Mechanika tuhého tělesa; Mechanika tekutin; Molekulová fyzika a termika; Kmity a vlnění, akustika; Elektřina a magnetismus. Elektrostatika; Elektrický proud (stejnosměrný) Stacionární magnetické pole. Encyklopedie fyziky vydávaná formou průběžně aktualizovaných webových stráne Mechanika kapalin a plynů. Fyzika SŠ » Mechanika » Mechanika kapalin a plynů » . aktualizováno: 7. 11. 2019 8:30. Seznam hodi

Tlak v kapalinách je možné vyvolat působením vnější síly (to řeší Pascalův zákon) a nebo působením síly tíhové. Právě tomuto druhému případu se v naší videol.. Proudění kapalin a plynů . proudění = pohyb tekutin; pohybují se jednotlivé části tekutiny mohou měnit i svojí vzájemnou polohu; každá částice má rychlost v. směr i velikost se může měnit v místě i v čas Mechanika. Výpočet rychlosti, času a vzdálenosti (lehké) Mechanika těles; Mechanika tekutin; Gravitační pole (lehké) Gravitační pole (těžké) Dynamika; Elektřina; Fyzikální jednotky; Optika; Molekulová fyzika a termodynamika; Kmitání a vlnění; Elektřina a magnetismus; Speciální teorie relativit - 9 - MECHANIKA TEKUTIN Otázky : 14. 30 000 l vody prote če potrubím o pr ůřezu A = 400 cm 2 za 20 min. Ur čete rychlost vody. 15. Voda proudí rychlostí 1 m ·s-1 hadicí o pr ůřezu 15 cm 2. Ur čete rychlost vody proudící zúženým místem o pr ůřezu 0,6 cm 2? 16 Mechanika tekutin. F - Fyzika. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. á tato vnější síla v kapalině tlak p = F1 / S1, který je ve všech místech kapaliny stejný. Proto na širší píst o obsahu průřezu S2 působí kapalina tlakovou silou o velikosti F2 o velikost

Mechanika kapalin - vyřešené příklad

 1. Mechanika tuhého tělesa. Tuhé těleso - pojmy; Těžiště tělesa - pojmy; Jednoduché stroje - pojmy; Mechanika tekutin. Hydrostatika - pojmy; Archimédův zákon - pojmy; Hydrodynamika - pojmy; H5P - OČ. Aritmetické operace - pojmy; Zlomky - pojmy; Desetinná čísla - pojmy; Mocniny - pojmy; Odmocniny - pojmy.
 2. Středoškolská fyzika pro každého :-) zachovávají stálý objem (za konstantní teploty) mají vodorovný povrch v tíhovém poli Země, jsou-li v klid
 3. Test číslo 1 - Mechanika tekutin: Termodynamika: Výukový materiál, prezentace: Prezentace číslo 1 - Struktura a vlastnosti pevných látek : Prezentace číslo 2 - Deformace pevných těles, Hookův zákon : Prezentace číslo 3 - Tepelná roztažnost pevných látek : Příklady: Molekulová fyzika: Krystalová mřížka: Deformace.
 4. a proto klasicka´ mechanika pˇredstavuje i nada´le jeden z nejd˚uleˇzitˇejˇs´ıch fyzika´ln´ıch obor˚u. Pro popis mechanick´eho pohybu zava´d´ı klasicka´ mechanika pojem absolutn´ıho prostoru jako kontinua, v nˇemˇz jsou rozm´ıstˇena pohybuj´ıc´ı se tˇelesa
 5. Fyzika pro gymnázia: Mechanika. Eshop Burzy učebnic. Rok vydání: neuveden ISBN: 978807196176
 6. MECHANIKA TEKUTIN A TERMODYNAMIKA 2.1. HYDROSTATIKA A AEROSTATIKA SHRNUTÍ Studuje podmínky rovnováhy a zákonitosti pohybu nejen tekutin, ale i pevných t ěles pono řených do tekutiny Tekutiny : kapaliny a plyny - jsou pružné - nemají stálý tvar, zaujímají tvar nádoby.

Mechanika - Fyzika 00

 1. FYZIKA Mechanika tekutin Hydrodynamika s využitím programu LATEX a pdfscreen Miroslav KOMÁREK Rudolf SCHWARZ Brno 2007 -13 Osnova programu IDEÁLNÍ kapalina P1 P2 P3 tlaková energie P4 P5 P6 P7 P8 P9 Podtlak P10 REÁLNÁ kapalina P11 P12 P13 Skok ZPĚT Konec Acrobat Reader zobrazení jediné stránk
 2. FYZIKA Mechanika tekutin Hydrostatika s využitím programu LATEX a pdfscreen Miroslav KOMÁREK Rudolf SCHWARZ Brno 2007 -1 Osnova programu Vymezení pojmů KAPALINY Vlastnosti kapalin P1 - Pascalův zákon Hydrostatický tlak P2 P3 P4 P5 - Archimédův z. P6 P7 P8 P9 P10 - Karteziánek Skok ZPĚT Konec Acrobat Reader zobrazení jediné.
 3. Mechanika tekutin Hydrostatika Hydrodynamika. Hydrostatika • Kapalinu považujeme za kontinuum, můžeme využít předchozí úvahy • Studujeme kapalinu, která je v klidu - hydrostatika Fyzika letu • Vznik vztlakové síly obtékáním delší hrany k řídla. Magnusův jev
 4. 1. teoretická mechanika, 2. kvantová teorie, 3. statistická fyzika, 4. teorie plazmatu. Fyzika 20. století je poznamenána vznikem dvou oddělených fyzikálních směrů - obecné teorie relativity a kvantové teorie. Každý z těchto směrů popisuje svým způsobem pojem síly ve fyzice
 5. Fyzika 1. Kinematika hmotného bodu: 2. Dynamika hmotného bodu: 3. Mechanika tuhého tělesa: 4. Mechanika tekutin: 5. Gravitační pole a zákonitosti pohybu v něm: 6. Elektrický náboj a elektrické pole: 7. Druhy energie a jejich vzájemné přeměny: 8. Základní poznatky molekulové fyziky: 9
 6. Fyzika - obsah > Mechanika — řešené příklady. Mechanika — řešené příklady Úvod do mechaniky. Vektory, skládání sil, skládání rychlostí.
 7. Mechanika kapalin a plynů Fyzika atomového jádra. Napsat komentář Zrušit odpověď na koment.

Mechanika tekutin - YouTub

Rozdělení fyziky. Fyziku lze velmi obecně rozdělit podle metod na teoretickou fyziku, experimentální fyziku, numerické simulace a aplikovanou fyziku.Teoretická fyzika se snaží vyvodit z matematických objevů a experimentálních výsledků obecnější platnost zákonů a určit teoretické hranice jejich platnosti Vlastnosti kapalin a plyn Z kladn mechanick vlastnosti tekutin jsou shrnuty v n sleduj c tabulce: shodn vlastnosti kapalin a plyn - zele

Mechanika - Wikipedi

Mechanika tekutin • Určete, jaká část ledovce je vidět nad hladinou, jestliže hustota ledu a hustota mořské vody . ρ =917 kg/m3 l ρ =1030 kg/m3 v [ =0,11 ∆ & V V] • Určete takový tvar rotační nádoby, aby vodní hladina v nádobě klesala konstantn Molekulová fyzika. Molekulová struktura látek. Termodynamika. Ideální plyn. Mechanika tekutin. Tlak vyvolaný vnější silou. Tlak vyvolaný tíhovou silou. Atmosférický tlak. Dynamika tekutin. mechanika/mechanika_tekutin.txt · Poslední úprava: 2013/10/13 22:14 autor: Jan Koupil

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky 12112 - fluids

Fyzika I: Zaměření předmětu: Mechanika tekutin náleží do skupiny základních teoretických disciplín na oborech provoz techniky, technologií odpadů a technického znalectví a pojišťovnictví Mendelovy univerzity v Brně. Navazuje a rozvíjí teoretické znalosti z předmětu Fyzika Mechanika tekutin 1 Poloměr pístu pumpy u hydraulického lisu je 2 cm a poloměr pístu lisu je 40 cm. Jaká tlaková síla F působí na píst lisu, jestliže na píst pumpy působí tlaková síla 49 N? [F = 19 600 N] 2 Jak velkou tlakovou silou F musíme působit na píst hustilky, jehož průřez je 8 cm2, jestliže potřebujeme vyvolat tlak 50 kPa Mechanika - základní vztahy Tato položka obsahuje stručný přehled základních vztahů z oblasti mechaniky (kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole, dynamika tuhého tělesa, základy pružnosti, mechanika tekutin, mechanické kmitání, mechanické vlnění a akustika) 2 MECHANIKA 2.1 Kinematika hmotného bodu 2.2 Dynamika hmotného bodu 2.3 Mechanická práce a mechanická energie 2.4 Gravitační pole 2.5 Mechanika tuhého tělesa 2.6 Mechanika tekutin 3 MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA 3.1 Základní pojmy molekulové fyziky a termiky 3.2 Vnitřní energie, teplo, teplota 3.3 Struktura a vlastnosti plyn Úvod do studia dynamiky tekutin. Fyzika, Mechanika, Tekutiny. Učte se a procvičujte na české Khan Academy Kromě videí tam také najdete cvičení, personalizovanou výuku, nástroje pro učitele a mnoho dalšího

Vypracovala : Božena Horváthová Spoločný názov kvapalín a plynov je tekutiny. Kvapaliny a plyny sú tekuté. Príčinnou ich tekutosti je ľahká vzájomná pohyblivosť všetkých častíc z ktorých sa skladajú Chtěl bych Vás poprosit o pomoc s 2 příklady z fyziky. Předem děkuji za ochotu všech zúčastněných. Koule o hmotnosti 24 kg plave na moři (RO-vody = 1015 kg/m3) tak, že je ze 60% ponořená pod vodou Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > M > Mechanika tekutin 1. struktura tekutin 2. mechanika tekutin 3. pohyb viskÓznÍ tekutiny 4. vlnovÉ procesy v tekutinÁch 5. pŘenosovÉ jevy v tekutinÁch 6. pohyb tuhÉ ČÁstice v tekutinÁch 7. povrchovÉ jevy 8. teorie fyzikÁlnÍ podobnosti 9 Mechanika a molekulová fyzika 1. Mechanika hmotného bodu. Klasifikace pohybů, trajektorie, rychlost, normálové a tečné viskozita tekutin, Poisseuilleův zákon a Stokesův zákon. Povrchové napětí, tlak pod zakřiveným povrchem kapaliny, kapilární jevy. 5. Mechanické kmity

Tekutina je společný název pro kapaliny a plyny (patrně i pro plazma a kvark gluonové plazma), jejichž významnou společnou vlastností je tekutost, neboli neschopnost udržet svůj stálý tvar díky snadnému vzájemnému pohybu částic. 29 vztahy Mechanika kapalin a plynů Mechanika kapalin a plynů - základní vlastnosti tekutin, ideální kapalina, ideální plyn, tlak a jeho jednotka, tlaková síla, Pascalův zákon, hydraulická zařízení, hydrostatiký tlak, Archimedův zákon a jeho důsledky, ustálené proudění ideální kapaliny 106 Mechanika tekutin Mechanika tekutin 107 Vidíme, že hydrostatický tlak závisí jen na hloubce pod hladinou, hustotě kapa-liny a tíhovém zrychlení. Nezávisí na tvaru nádoby, jak ukazuje obrázek 8-5. Při odvození vztahu pro hydrostatický tlak jsme uvažovali, že tlak na hladi-ně kapaliny je nulový Mechanika tekutin. FAST-CT51 Ak. rok: 2014/2015. Úvod do hydrauliky. Základní zákony a jejich aplikace. Bernoulliho rovnice. Proudění tekutin potrubím. Fyzika, matematika a základy zdravotní techniky a vytápění. Korekvizity. matematická statistika, numerické metody, analytické metody

Sbírka řešených úlo

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencem Mechanika je odbor fyziky, ktorý sa zaoberá zákonmi, príčinami, následkami mechanického pohybu (a absencie mechanického pohybu, t.j. pokoja) a silami, ktoré tento mechanický pohyb (a absenciu mechanického pohybu) sprevádzajú. V širšom zmysle sa tento odbor zaoberá pohybom nielen telies (a hmotných bodov), ale akýchkoľvek hmotných objektov Mechanika tekutin byla zaměřena hlavně na létání. Létaly různé modely vyrobené z papíru a balónků. Viděli jsme vrtulník a rakety vytvořené z běžných materiálů domácností (např. z PET lahví). Zkoumali jsme princip vznášedla a horkovzdušného balónu. Kouzelná fyzika 14 Dub 2014 Dílničky pro nejmenší. Vyhledávání: mechanika tekutin Doporučená témata mezi výsledky: mechanika tekutin (84) proudění tekutin (31) fluid mechanics (25) dynamika tekutin proudění (5) fyzika (4) matematická fyzika (4) mechanika. Mechanika tekutin. FAST-CT51 Ak. rok: 2013/2014. Úvod do hydrauliky. Základní zákony a jejich aplikace. Bernoulliho rovnice. Proudění tekutin potrubím. Fyzika, matematika a základy zdravotní techniky a vytápění. Korekvizity. matematická statistika, numerické metody, analytické metody

Mechanika pevného kontinua. Tah a tlak, Hookův zákon. Namáhání pružného tělesa tahem, smykem: Mechanika tekutin. Molekulová charakteristika látek. Molekulové jevy na povrchu kapalin. Jevy na rozhraní tří prostředí. Kapilární tlak, kapilární jevy. Hydrostatický tlak, Archimédův zákon. Proudění tekutin, rovnice kontinuity Mechanika tekutin náleží do skupiny základních teoretických disciplín na oborech provoz techniky, technologií odpadů a technického znalectví a pojišťovnictví Mendelovy univerzity v Brně. Navazuje a rozvíjí teoretické znalosti z předmětu Fyzika fluid mechanics 1 fyzika polymerů 1 mechanika tekutin physics of polymers 1 reologie 1 rheology 1 See all viscoelasticity 1 viscosity 1 viskoelasticita viskozita 1 Author Lodge, A. S.

Mechanika tekutin z zz •tekutina p p 0 a 'c yy yy xx ' ii p p ij 0 •smykovánapětíjsounulové b xx zz ' smyková napětí jsou nulové x y id ál ík li tl čit l á( kt) Pascalůvzákon •ideální kapalina -nestlačitelná ( = konst.) Tlak vyvolaný vnější silou, která působí na kapalinu v uzavřené v nádobě Fyzika pro gymnázia Mechanika: Mechanika (kniha + CD) (978-80-7196-482-7) Kniha - autor Emanuel Svoboda; Milan Bednařík; Miroslava Široká, 232 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá V 6. vydání je mezi elektronické učební materiály nově zařazena samostatná počítačová aplikace Testové úlohy Mechanika tuhého telesa: Mechanics of solids: Mechanika tekutin: Mechanics of fluids: Základní poznatky molekulové fyziky a termiky: Kinetic theory and thermodynamics: Vnitřní energie, práce, teplo: Internal energy, heat and work: Struktura a vlastnosti plynu: Structure and properties of gases: Struktura a vlastnosti pevných láte fyzika 3 klasická mechanika 3 mechanika tekutin fontány 2 převody ozubenými koly 2 aeromechanika 1 fyzikální chemie 1 více fyzikální pokusy Mechanika tekutin 13 produktů. Mechanika tekutín - Michal Varchola . Učebné texty pre študentov STU v Bratislave - strojnícka fakulta. Mechanika tekutín - Michal Varchola od authora Michal Varchola a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz . 181 Kč. Více informací.

Vznik a základy kvantové mechaniky - Fyzika :: ME

Physics I. - Mechanika tekutín Hydrodynamika reálnych tekutín Tlak pod zakriveným povrchom. Andy Butkaj's CMS, free elearning website projects, university economy and physics (mechanics, optics, electricity, vectors, nuclear, etc.), teaching online with school flash arcade daily games, mobile phone java applications, music and ringtones, videos, blogs & e-books, analytics statistics, photo. U nás nájdete tisíce testov, ktoré môžete pohodlne riešiť online alebo si ich vytlačiť, napr. Ročník: 1. SŠ, Kvinta, vek: 15 - 16; Predmet: Fyzika Doporučená témata mezi výsledky: . mechanika tekutin (1 201) fyzika (416) hydraulika (325 2.7 Mechanika tekutin Tekutiny nemají stálý tvar - te čou kapaliny (mají stálou hustotu - jsou nestla čitelné) plyny (hustota se m ění s tlakem a teplotou - jsou stla čitelné) Mechanika tekutin podle typu tekutiny hydromechanika (mechanika kapalin - vody) aeromechanika (mechanika plyn ů - vzduchu) podle proud ění tekutin Mezi zavěšenými balonky ponecháme mezeru asi 10 cm. Do mezery foukneme a balonky se pohnou směrem k sobě. V místě vyšší rychlosti vzduchu klesl atmosférický tlak a atmosférický tlak na vnějších stranách balonků způsobil jejich přitlačení směrem k sobě

1 1.8.8 Proud ění tekutin, rovnice kontinuity Předpoklady: 010805 Pom ůcky: voda, tuž, vysoká kádinka, necezený čaj, pokus na hydrodynamické paradoxon. Zatím jsme zkoumali tekutiny v klidu. Jak je to s jejich pohybem? Dosud zkoumané pohyby: • pohyb hmotného bodu: zanedbávali jsme rozm ěry, pohyb p ředm ětu jsm Navigace: MarleneBerousek > Pedagogika pro asistenty ve školství > 1. ročník > Fyzika > Mechanika tekutin - 23. 4. 2019. Mechanika tekutin - 23. 4. 2019. Pro charakteristiku tekutin používáme fyzikální veličiny - hustotu a tlak. Hustota: látky s různou hustotou mají při stejné hmotnosti, různý objem ( kilo peří a kilo. Transcript 7_Mechanika_tekutin Mechanika tekutin Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí 1 Vlastnosti kapalin a plynů Tekutiny = kapaliny + plyny Ideální kapalina - dokonale tekutá - bez vnitřního tření - zcela nestlačitelná. Mechanika tekutin, Fyzika: Druh produktu: Studijní/vzdělávací materiál Rok vytvoření: 2013 Zaměření: Střední odborné vzdělávání Kategorie-témata: fyzikální vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání Anotace: Sada snímků určených pro interaktivní tabuli seznamuje žáky s přírodními fyzikálními jevy.. Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud ho chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo: Heslo

2. Mechaniku tekutin (kapalin, plynů a par) a termomechaniku Vedle toho tvoří zvláštní oddíl mechaniky také nauka o pružnosti a pevnosti, což je mechanika tuhých deformovatelných těles. Je základem pro návrh rozměrů strojních konstrukcí. Mechaniku tuhých těles a mechaniku tekutin dělíme dále na statiku, kinematiku Mechanika kapalin a plynu 375 slov Mechanika kapalin a plynů Mechanika kapalin a plynů - základní vlastnosti tekutin, ideální kapalina, ideální plyn, tlak a jeho jednotka, tlaková síla, Pascalův zákon, hydraulická zařízení, hydros. Γ - koeficient odrazu (fyzika), cirkulace (mechanika tekutin), gama funkce (matematika-statistika) γ - foton (částicová fyzika), Poissonova konstanta (termodynamika), gyromagnetický poměr (elektromagnetismus), Eulerova konstanta (teorie čísel) a mnoho dalších. Zápis Gama znaku na klávesnic

PPT - Fyzika PowerPoint Presentation, free download - IDPPT - Mechanika tekutin PowerPoint Presentation, freeGalerie :: MEF

Physics I. - Mechanika tekutín Hydrostatika. Andy Butkaj's CMS, free elearning website projects, university economy and physics (mechanics, optics, electricity, vectors, nuclear, etc.), teaching online with school flash arcade daily games, mobile phone java applications, music and ringtones, videos, blogs & e-books, analytics statistics, photo galleries and image databases and much more.. Mechanika tekutin. Povrchové napětí kapalin, jevy na rozhraní prostředí. Tlak pod zakřiveným povrchem. Kapilární tlak, kapilární elevace a kapilární deprese. Tlak v kapalinách, hydrostaticka. Stlačitelnost. Archimédův zákon. Proudění tekutin, rovnice kontinuity. Bernoulliova rovnice, vnitřní tření. Kmity a vlnění

2.7 Mechanika tekutin Tekutiny nemají stálý tvar - tečou kapaliny (mají stálou hustotu - jsou nestlačitelné) plyny (hustota se mění s tlakem a teplotou - jsou stlačitelné) Mechanika tekutin podle typu tekutiny hydromechanika (mechanika kapalin - vody) aeromechanika (mechanika plynů - vzduchu) podle proudění tekutin Mechanika a rovnovážná poloha tuhého tělesa; Struktura a vlastnosti kapalin, Pascalův zákon; Mechanická práce a energie; Magnetické pole; Optika - odraz a lom světla; Optika - zobrazení, čočky a zrcadla, přístroje; Ideální plyn a děje v plynech; Hydrostatika a proudění tekutin; Gravitační pole a centrální gravitační.

Čtyřdobý zážehový motorZŠ Školní 226 KapliceSada SEG Přeměna energie 2 | vybaveni-skol

Video: Mechanika tekutin Fyzika - Jana Klapkov

Úvod Prodej pomůcek Novinky Mechanika Mechanika tekutin Kmity‚ vlny‚ akustika Optika‚ astronomie Termika Elektřina a magnetismus Ostatní Laboratorní práce Matematika Mechanika Panoptik Štoll I.: Mechanika, skripta ČVUT FJFI Praha 2010 Štoll: Elektřina a magnetismus, skripta FJFI Halliday, Resnick, Walker: Fyzika 1-5, Vutium-Prometheus Brno 2000 (Originál: Fundamentals of Physics, Willey & Sons Mechanika tekutin 21. Určete, do jaké hloubky h se ponoří kužel výšky L =100 mm z materiálu o hustotě 3 ρ1 =800 kg/m ve vodě s hustotou 3.Kužel je zanořen do vody svým ρ2 =1000 kg/m vrcholem. Řešení: Podle Archimédova zákona při plování musí být tíha G kužele rovna vztlakové síle Fvz, tj.G =Fvz, kde Fvz V g b h 2g 2 2 3 1 = ′ρ = π ρ

 • Americký topol.
 • Jednoduché svatební koláčky.
 • Práce na bali.
 • Rain in europe today.
 • Liga mistrů tabulky.
 • Kanadsky sindel iko.
 • Melanotan 2 particle peptides.
 • Středoškolská fyzika přehled.
 • How to shape text in photoshop.
 • Utopie more.
 • Lungs.
 • Hifi systémy recenze.
 • Jak telefonovat přes skype.
 • Trampské boty.
 • Dějiny českého filmu pdf.
 • Zeleninový vývar s kurecim masem.
 • Slza za kapku vody.
 • Kniha džunglí kipling obsah.
 • Prodej slepic jihomoravský kraj.
 • Charles bronson filmografie.
 • Žluté skvrny na dlaních.
 • Letiště praha registrace.
 • Chammurapi.
 • Nejlepší značky traktorů.
 • Zeman soud lhář lež rozsudek.
 • Francouzský límec.
 • Kojení 16měsíčního dítěte.
 • Rděnka pěstování.
 • Egoe basket brno.
 • Putovani s dinosaury 2013 cz dabing.
 • Jízda na kupní smlouvu bez tp 2019.
 • Sarah brightman hymn tickets.
 • Barn owl.
 • Vidění budoucnosti ve snech.
 • Listy rebarbory.
 • Jára cimrman.
 • Sata na 8 pin.
 • Česká námořní plavba akcie.
 • Kurz poslušnosti brno.
 • Proč se učit hebrejsky.
 • Vymena byt praha.