Home

Platon etika

Platón - Antropologie a etika :: Mystika-inf

 1. Platónova etika je výsledkem spojení ideje nejvyššího dobra s názorem, že na světě idejí se člověk podílí nesmrtelnou duší. Cílem člověka je proto si osvojit nejvyšší dobro tím, že se pozdvihne do nadsmyslového světa. Tělo a smysly jsou pouta, jež mu v tom zabraňují, což Platón vyjádřil stručně formulí.
 2. Platón se narodil roku 428 nebo 427 př. n. l. v jedné z předních athénských rodin. Jeho otec Aristón prý odvozoval svůj původ od athénského krále Kodra, matka Periktioné pocházela z rodu slavného básníka a zákonodárce Solóna a její bratři Charmidés a Kritiás se podíleli na vládě třiceti na konci peloponéské války..
 3. Životopis - Platón (427 př. n. l. - 347 př. n. l.), vlastním jménem Aristoklés, byl řecký aristokrat, matematik a jeden z nejvýznamnějších západních.
 4. Osnova: Platónův život Platónova filozofie pojetí idejí Platónova díla, Platónův (Platón, Filozofie referát

Platón - Wikipedi

 1. Zdatnost (ctnost) V říší idejí stojí nejvýše idea nejvyššího dobra. V jistém smyslu je ideou idejí. Je nejvyšší cíl, je závěrem a koncem světa. Platónova etika je důsledkem spojení této ideje nejvyššího dobra a názoru, že na světě idejí se člověk spolupodílí nesmrtelnou duší
 2. (PDF) Platon-Drzava.pdf | Branka Petrov - Academia.edu Plato REPUBLI
 3. Platon - ctnost jako život podle nejvyšší ideje dobra (agathon) Aristoteles - podstata ctnosti je v rozumném životě Etika odpovědnosti. nejvyšší mravní hodnotou je vztah k druhým lidem, který dotváří naše já.
 4. Antická filozofie Řecká filozofie vznikla v 6. století př.n.l. v Malé Asii, v období klasického Řecka (Milét, Efes). Filozofie se v té době zabírá především otázkou bytí (ontologie) a podstatou člověka (filozofická antropologie). Období antické filozofie lze rozdělit na 3 období: předsokratovská filozofie (6.-4.st. př.n.l.) klasické období (5.-4.st.př.n.l.
 5. 6 PhDr. Květa Hurníková, Mgr. Petr Szurman, FILOZOFIE A ETIKA CÍL MODULU FILOZOFIE A ETIKA Budete umět: základních pojmech filozofie a etikyOrientovat se v . Chápat místo a význam filozofie a etiky ve společenských vědách Porozumět příčinám filozofických, etických a politických problémů společnost
 6. etika - (z řec. éthos = mrav, zvyklost) - fil. disciplína nebo učení o odpovědném jednání uvnitř lidského spolubytí. Za synonymum e. lze považovat v Čechách méně používaný název morální filozofie, který zavedl M. T. Cicero (philosophis moralis - z lat. mos, mores = mrav, mravy) a který v lat. antice a ve scholastické filozofii nahrazoval označení e
 7. Etika ctnosti. Hradec Králové: Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, 2017, 69 s. Bakalářská práce. Tato bakalářská práce se zaměřuje na klíþové prvky typické pro přístup známý jako etika ctnosti, který klade důraz především na zdůvodnitelnost ctností pro realizaci dobrého života

Platón životopis Databáze kni

Platón - Filozofie - Referáty Odmaturu

 1. Etika v tvorbe Platóna. Platón rozvíja problém etiky v dialógoch: Charmides- analýza striedmosti Laches- tu sa zaoberá problémom statočnosti Menon- tu nastoľuje otázku chápania cnosti Eutyfron- skúma problém (charakter) dobra a zbožnosti
 2. Platón (427 př. n. l. - 347 př. n. l.), vlastním jménem Aristoklés, byl řecký aristokrat, matematik a jeden z nejvýznamnějších západních filosofů. Bri..
 3. etika ve středověku - křesťanská etika - je syntézou stoicismu, novoplatonismu, Aristotelovy etiky a novozákonního poselství, v centru stojí desatero přikázání, láska (především k potřebným) a úcta k lidské důstojnosti, mravní příkazy a normy jsou zjevn
 4. Hravé didaktické video o novoplatónské filozofii s důrazem na její vztah k Platónov
 5. Etika. nauka o morálce a chování, název odvozen od slova ethos = zvyk, obyčej, součást filozofie; zkoumá vznik, vývoj, funkce a typy morálky, jednotlivé typy srovnává mezi sebou; Morálka = souhrn pravidel chování platných ve společnosti (norem), která jsou ale většinou zákonem nevynutitelná; mají různou míru závaznost
 6. 16. Filosofie a etika svobody. 17. Etika a svědomí. kontinuální vztah. etika jako vědomý a reflektující vztah k základní etické otázce svědomí neuklidňuje, ukazuje spíše svědomí v neklidu a to právě v neustálém vybízení a tázání, etika je a zůstává úkolem bez konce, otázkou na kterou nelze nikdy nalézt odpově

Platónova nauka - Wikipedi

Etika a morálka nejsou dány objektivně, jsou zvykem, mění se; Morálka a etika se týká jen - člověka - nevztahuje se na přírodní jevy, zvířata . Etika se dělí na další disciplíny: analytická- směr v soudobé etice, rozvíjený od počátku 20. stol., Analyzuje význam morálních pojmů a objasňuje etické výrok ETIKA Je věda, která se zabývá normami lidského chování, rozhodnutími, která lidé dělají, a způsoby, jak své jednání odůvodňují. Počátky náboženské vnímání (Desatero, 7 smrtelných hříchů) Platón - filantropie Dnešní vnímání Vztahy - jednotlivců, skupin, národů, rasové otázky Interakce Etika, nebo též teorie morálky je filozofická disciplína, která se zabývá zkoumáním mravní dimenze skutečnosti. Etika zkoumá morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy. Etika je disciplínou praktické filozofie. Etika se zabývá teoretickým zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost volby prostřednictvím svobodné vůle. Hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla. Na rozdíl od morálky. Aristotelés, Etika Níkomachova I, 4, 1096a11-17. Stručné zhodnocení Aristotelovy kritiky (Podle MARIE V. WILLIAMS, SIX ESSAYS on THE PLATONIC THEORY OF KNOWLEGDE , Cambrigde: at the University Press 1908

Filozofie a etika (96%) Populárně-naučné (4%) Historie (4%) Životopis: Platon (řecky Πλάτων, 427 př. n. l. - 347 př. n. l.), vlastním jménem Aristoklés, byl řecký aristokrat, matematik a jeden z nejvýznamnějších řeckých filosofů. Britský filosof A. N. Whitehead napsal, že celá západní filosofie je jen komentář. Platónova etika je důsledkem spojení této ideje nejvyššího dobra a názoru, že na světě idejí se člověk spolupodílí nesmrtelnou duší. Proto je cílem a smyslem člověka osvojit si nejvyšší ideu tím, že se pozdvihuje do nadsmyslového světa. Tělo a smysly jsou pouta, jež zabraňují

Mravnost a etika, svědomí Etika filozofická disciplína, jejímž předmětem je morálka a hodnotící soudy o ní Z řeckého éthos = zvyk, obyčej, charakter Stanovuje co má být Snaha udržet všeobecně platné hodnoty společnosti (kulturní úroveň, vzdělanost, svědomí Etika-etika - ethos (zvyk, obyčej), filosofická disciplína, která se zabývá morálkou (vysvětluje, kritizuje, obhajuje) -morálka - mos (mrav, zvyk, obyčej), morálkou se myslí určitou kulturou sdílený souhrn hodnotících soudů, zvyků, názorů, ideálů, pravidel a norem, jimiž se lidé v dané kultuře řídí ve svém vzájemném mravním jednán

Časopis Nova Akropola – Platon – Gozba ili o ljubavi

Slovo etika je etymologicky odvozeno od řeckého éthos, což znamená mrav, zvyk, obyčej, charakter Analogický význam má latinské mos (2.p. moris, pl. mores)- mrav, způsob, obyčej, což znamená, že etymologicky jsou tato slova synonyma Pojem etika se užívá pro společenskovědní disciplínu, která se zabývá morálními jevy - Platónova etika - Platon - klasický předst. monarchického směru myšlení - idea dobra - v jeho ideální obci (popsané v díle Ústava), má na základě znalosti ideje dobra absolutní moc nad všemi členy obce filozof král, tuto moc má protože ví lépe než ostatní, co je dobr Audio kniha: Antická knihovna - Platón ; Z obsáhlého komentáře k původnímu 2 LP kompletu 2 58 0431 Antická knihovna, jenž vydal Supraphon v roce 1970 a nyní jej vydává poprvé digitálně:.Podle vzpomínek na skutečný proces se Sókratem, ale především podle své ideální představy o tom, jak m The four cardinal virtues of quantitative equity investment. Etienne Vincent, head of quantitative management at THEAM, explains the similarities between the four main recurring sources of outperformance in equity markets and the four cardinal virtues identified by Plato in his philosophical works

Socrates , Sumber Etika Filsafat Moral | Nyatanya

Morálka - etika. Práce se věnuje morálce a etice v životě člověka, odkud se tyto povahové vlastnosti berou, jak jsou aplikovány v životě každého z nás a hlavně, jak a Typ školy: VŠ. Kategorie: Filozofi - Etika Níkomachova - 10 knih pojednávajících o štěstí, ctnosti, svobodě, vůli, morálních schopnostech, spravedlnosti, rozumu, přátelství a rozjímavém životě; psáno pro Aristotelova syna - Etika Eudémova - jiná verze výše zmíněného - Magna moralia - souhrn pozorování v oblasti morálk Aristoteles, Etika 1 . 2 KNIHA PRVNÍ všeho si žádáme pro něco jiného — neboť tak bychom postupovali do nekonečna a každé žádání by Správně již Platon byl v nejistotě a zkoumal, zda cesta vychází od počátků, či k počátkům vede, zrovna tak, jako v závodišti dráha vede od soudců. Etika tak ústí do státovědy a její zásady jsou vynucovány právem. J. J. ROUSSEAU základní teze: člověk je od přírody dobrý, společnost jej kazí (tj. civilizace, kultura, věda, umění atd. potlačily přirozenou citlivost člověka, a tak způsobily úpadek lidskosti)

Antické texty na těchto stránkách naleznete spíše v angličtině, či řečtině, nežli v češtině. Pokud máte zájem o české verze, doporučujeme Vám navštívit některé ze specializovaných vydavatelství, například Oikoymenh a dotyčný svazek si zakoupit. Podrobnější postup jak při koupi ušetřit naleznete v sekci odkazy Etika hédonismu se neodvolává (na rozdíl od eudaimonismu) k žádným dalším hodnotám, než je samotné prožívání skutečnosti (kritériem dobra a zla je tedy slast, resp. štěstí, anebo bolest a utrpení, tedy pocity libosti a nelibosti). Hédonismus v etice se zpravidla pojí se senzualismem a empirismem v teorii poznání Kniha Dialog, etika a politika vznikala v průběhu patnácti let. Je rozdělena do tří tematických okruhů (dialog, etika a politika) a její jádro tvoří studie k tzv. raným a středním Platónovým dialogům. Autor navazující na práce Th. Eberta na základě dialogického čtení hledá souvislost mezi péčí o duši, jednotou.

Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí Etika 15. Počátky etiky u Řeků. a) Sókratés, sofisté. b) Jaké etické názory vyjadřuje Sókratés v Platónově díle Kritón? Připravte si ukázku, jak by bylo možné tyto názory představit na SŠ/ZŠ. 16. Platón a) Pojetí dobra, ctnosti, spravedlnosti, odpovídající uspořádání státu

(PDF) Platon-Drzava

tnh/pfuk/etika_v_podnikani/7.txt · Poslední úprava: 2011/12/05 14:05 autor: Barbora Kučerová Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česk Téma/žánr: řecká antická filozofie - sociální etika - zbožnost, Počet stran: 112, Cena: 147 Kč, Rok vydání: 2005, Nakladatelství: OIKOYMEN Etika (grek. ethos - дағды, a'dep-urip) - izertlew ilimi, platon adam jan-jaqti uyimlastırılg'an ma'mlekette omir surip, onın basshiligin dana-filosoflar atqarg'anda g'ana ruwxaniy ja'ne minez-qulıq ka'milligine jete aladı dep biledi. Parasat iyesi retinde oz mu'mkinliklerin ju'zege asırg'an adam, o'z o'mirinin jog Později psal o takových námětech, jako je etika, spravedlnost, poznání, sebeovládání, zbožnost, duše a chrabrost. Platónovým nejznámějším žákem byl Aristoteles, který se stal pedagogem, filozofem a vědcem

Platónova etika - existuje idea nejvyššího dobra - idea idejí - nejvyšší dobro je všemu nadřazeno, je nejvyšším, posledním cílem světa - na světě idejí se člověk podílí nesmrtelnou duší - cílem člověka je poznat nejvyšší ideu tak, že se pozdvihne do nadsmyslového světa - tělo a smysly poznání zabraňují. ETIKA • Nejvyšším cílem chování člověka je konat dobro, tzn. směřovat k ideji dobra. • Člověk může ideu dobra poznat - může si na ni rozpomenout tím, že se odpoutá od smyslového světa. • Duše se k ideji dobra přibližuje tehdy, když je ctnostná (zdatná). Ctnosti se dá naučit. • Platon rozlišuje 4 ctnosti.

Filosofie etiky - Filozofie - Referáty Odmaturu

Aristotelés, Nic. Eth.1103a17 an. Základní pojmy etiky. •Etika- praktická filosofická disciplína, která se zabývá jednáním. •Morálka (z lat. mos, mrav, zvyk, obyčej) - souhrn aktuálních pravidel jednání. •Mravnost- individuální odpověď na obecné normy jednání (tj. morálky) Etika. V následujícím budu parafrázovat a čerpat z knihy Úvod do etiky od Arno Anzenbachera. Postup, který autor zvolil je zhruba takovýto: Nejprve zformulujeme jakousi intuitivní verzi etiky (předporozumění) a pak se budeme snažit budovat etické systémy a s intuitivní verzí je srovnávat

Antická filozofie - Filozofie - Maturitní otázk

Jedna od prvih filozofijskih disciplina dijalektika, fizika, etika (Platon) theoria, praxis, poiesis (Aristotel)* logika, fizika, etika (stoici, epikurejci, skeptici •Etika -praktická filosofická disciplína, která se zabývá jednáním. •Morálka(z lat. mos , mrav, zvyk, obyčej) -souhrn aktuálních pravidel jednání Antická etika Nejstarší řečtí filosofové se etikou pravděpodobně vůbec nezabývali a soustřeďovali se především na problematiku přírodní filosofie. Zdá se, že prvním řeckým filosofem, který přemýšlel a psal o etice, byl Pýthagorás. Pýthagorova mravouka byla silně náboženská, Pýthagorovi stoupenci se. Základním pojmem antické etiky byla ctnost jako trvalá mravní hodnota člověka. Řekové rozeznávali čtyři základní ctnosti a sice moudrost, statečnost, spravedlnost a rozvahu.. Mravní ctnosti jsou definovány jako cit pro míru, rozumný střed (mesotes).Tento střed však nemůže platit pro jednání, která se zcela odchylují od principu dobra (např.závist, krádež, vražda) - ETIKA = filosofická disciplína, jejímž předmětem je morálka a hodnotící soudy o ní - Z řeckého éthos = zvyk, obyčej, charakter; teoretický výklad - Vymezení žádoucích norem jednán

Klasszikus görög filozófia, Szókratész, Platón

Etika Sókratova: Hlavní cíl života = dosažení blaženosti po ctnostném životě, žít ctnostně znamená znát dobro, věřil, kdo zná dobro, ten dobro koná, protože nikdo nedělá dobrovolně zlé věci = tzv. etický intelektualismus (už u Démokrita). Platónova etika: Platón = představitel monarchického směru myšlení FILOSOFICKÁ ETIKA KFI/NFILE 4 kredity Zkouška (písemná + ústní dozkoušení) 1. Co je to etika? základní pojmy předmět etiky rozdělení etiky stručné dějiny etiky teorie a praxe mezilidské vztahy, morálka a etika Základní pojmy - etika, morálka Původně ethos (řec.) - způsob chování mos (lat.) - vůle (bohů, vládců) udělená člověku, tj. předpisy a zákony. VY_32_INOVACE_28-12 Antická filosofie ARISTOTELÉS - ČÁST PRVNÍ ARISTOTELÉS (384 - 322 př. K.) narodil se ve Stageiře (řecká kolonie na makedonském pobřeží) v 18 letech odešel do Athén, kde následujících 20 let studoval v Platónově Akademii ačkoli kritizoval důležité platónské nauky, Platón na něj měl obrovský vliv v roce 342 př. K. byl najat, aby vzdělával.

Profesní etika - referát z filozofie Hlavní filosofické směry 20.století - referát z filozofie FENOMENOLOGICKÉ POJETÍ TĚLESNOSTI U EDITY STEINOVÉ - referát z filozofi Etika; Náboženství Platon je bezesporu jedním z nejstudovanějších a patrně i jedním z největších filozofů všech dob. Otázkami, které směroval na své aténské současníky, je vedl k zamyšlení nad velkými tématy, která označujeme jako filozofická. V rozsáhlém Platonově díle můžeme nalézt jeho stanoviska k. Etika se již po staletí snaží zodpovědět, či alespoň objasnit otázku: Jak se má žít?. V rámci výuky se na ÚFARu snažíme postihnout všechny tři hlavní etické oblasti: (a) metaetiku, aneb zkoumání o povaze hodnot a hodnotových soudů, (b) etiku, tj. podstatné pokusy o zodpovězení výše položené otázky Jak se má žít? a konečně (c) etiku aplikovanou. a) etika - nauka o lidském chování z hlediska dobra a zla b) poetika - nauka o lidské tvořivosti, patří do ní např. estetika-ve vztahu k jiným vědním oborům vznikají tzv. mezní filozofické disciplíny př. filozofie práva, filozofie dějin, filozofie náboženstv

Etika - Sociologická encyklopedi

Je etika lidem vrozená? A proč je tedy její vnímání tak závislé na čase a kontextu? Nebo není? A co je vlastně etika, když pro každého znamená něco jiného? Etika je silné téma, které nenechá nikoho chladným. Je to skvělá příležitost dozvědět se něco o sobě a přitom si i skvěle zapřemýšlet Etika. 07.02.2014 22:00. Platón na prstech ruky - Marie Stránská. V přednáškách z etiky mě zaujalo mnoho věcí. Chtěla bych si nyní všimnout čtyř ctností, které uvádí.. Petr Nesvadba - Filosofie a etika. Plzeň, Aleš Čeněk 2006, 331 stran. ISBN: 80-86898-92-X . Autor přednáší filosofii a etiku na Policejní akademii ČR. Kniha má učebnicový charakter, je určena studentům nefilosofických oborů. Skládá se ze dvou samostatných textů, věnovaných filosofii, respektive etice Vyhledávání: etika Doporučená témata mezi výsledky: řecká antická filozofie etika (180) Greek philosophy (ancient) (155

Etika Nikomachova a Tomášův komentář k Etice Nikomachově. Tomistickou etiku . 7 2 PLATON. Ústava. 435b-435e. 3 Ibid. 436a-439a. 4 Ibid. 440a-441c. 5 V kontextu Aristotelovy Etiky bychom pak mohli takového lověka nazývat též chvályhodným. Etika Nikomachova a Lyceum · Vidět víc » Předsókratici. Předsókratici, také předsókratovci nebo presokratici je souhrnné označení pro rané řecké filosofy před Sókratovým obratem a novým založením filosofie zhruba v polovině 4. Nový!!: Etika Nikomachova a Předsókratici · Vidět víc » Platón Česká etika ; Bioetika, praktická etika ; Blok III — dějiny filosofie. Mýtická kosmogonie a počátky řecké filosofie (milétská škola, Pythagoras, Herakleitos) Eleaté a tzv. fyzikové po Parmenidovi (Empedokles, Anaxagoras, Demokritos) Sofisté a Sokrates; Platon (z dialogů např Prohlédněte si v nabídce knihkupectví Kosmas.cz knihy, jejichž autorem je Aristotelés

Platón o společnosti a státu Platón bez idej

Platon (řecky Πλάτων, 427 př. n. l. - 347 př. n. l.), byl řecký filosof, pedagog a matematik. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších myslitelů vůbec; britský filosof A. N. Whitehead napsal, že celá západní filosofie je jen komentář k Platónovi Křesťanská etika - vzrůstalo z židovského nábožensko-kulturního základu - dekalog - desatero přikázání, úcta k lidské důstojnosti, zavádění hospiců, špitálů - otázky týkající se rodiny, národa, spravedlnosti, sociálních problémů - říká se, že křesťanství je etikou lásky Sv Augustin - patristika Tomáš. 'etika' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglicky bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigatio etika existencialismu - vše je dovoleno, člověk sám rozhoduje o tom, co je morální, ale člověk je za to také zodpovědný franc. JEAN PAUL SARTRE (20. stol.) etika Kantova - Němec IMMANUEL KANT - autonomie znamená, že mravní autorita není dána z vnějšku, ale vychází z člověk

PPT - Vývoj etiky – vybrané inspirace PowerPointDost Kitabevi Yayınları
 • Pizzeria rosa jidelni listek.
 • Struktura bakteriální buňky.
 • Gopro drzak.
 • Magnetické obvody.
 • Sleva na poplatníka.
 • Momentum physics.
 • Light between oceans.
 • Router.asus.com admin.
 • Luxusní auta na půjčení.
 • Převýchova psů brno.
 • Ergo adapt.
 • Úzkokolejka jindřichův hradec ceník.
 • Záclony hotové krátké.
 • Sucho v ústech v noci.
 • Balet kluci.
 • O bruncvíkovi shrnutí.
 • Francouzská vojenská letadla.
 • Benatky aktualne 2019.
 • Krvácení v těhotenství po styku.
 • Skorec vodní potrava.
 • Přímka definice.
 • Právo na spravedlivý proces ústavní soud.
 • Long arrow right.
 • Tp link wifi usb.
 • Bedla a alkohol.
 • Čokoládový nápis na dort.
 • Arakain alba ke stažení.
 • Polcirkeln.
 • Šikana příběhy.
 • Coleman awning.
 • Úřad praha 2 hotové doklady.
 • Irská flétna.
 • Vačice americká.
 • Valec wiki.
 • Odpuzovač hrabošů.
 • Nejlepší hovězí guláš recept.
 • Novalgin cena dr max.
 • Shimano xt m8000 recenze.
 • Aniball brno.
 • Prázdniny pana beana online kukaj.
 • Levné cihlové obklady.