Home

Síť jehlanu

5) Narýsuj síť tříbokého kolméno jehlanu s podstavou ve tvaru trojúhelníka s rozměry 5 cm, 7 cm a 4,2 cm. Stěnová hrana má velikost 6,8 cm. 6) Narýsuj síť pravidelného šestibokého jehlanu s podtavnou hranou 4,2 cm a stěnovou hranou 5,7 cm Obecné vlastnosti Objem a povrch. Objem jehlanu se vypočítá jako =., kde je obsah podstavy a výška.. Povrch jehlanu se vypočítává jako součet obsahu základny a obsahu jednotlivých trojúhelníkových stěn - jejich počet je dán počtem stran základny. = +, kde je obsah podstavy a je obsah pláště.. Na výše uvedených vzorcích je zajímavé, že pokud budu vrchol jehlanu.

Jehlan - Wikipedi

Plášť jehlanu je složen ze všech bočních stěn. Síť jehlanu je složena ze všech jeho stěn. Pravidelný čtyřboký má podstavu čtverce (ten náš) Podstavou může být jakýkoliv úhelník, pak nejde o pravidelný čtyřboký: Příkladové výpočty: Rozměry: Povrch: Objem: a = 4 cm v t = 5 cm. v s = 5,4 cm: S = a 2 + 4 . (a Komolý jehlan ( síť, objem, povrch ) Komolý jehlan vznikne jestliže z jehlanu od jeho vrcholu seřízneme jehlan, který má rovnoběžnou podstavu s původním jehlanem. Povrch komolého jehlanu se skládá ze dvou podobných podstav a pláště. Plášť komolého jehlanu se skládá z bočních stěn, které mají tvar lichoběžníků Síť jehlanu Pravidelný čtyřboký jehlan Podstava je čtverec S p = a2 Plášť tvoří 4 shodné trojúhelníky S pl = 4. (a.v s):2 = = 2. (a.v s) a a v s h h. Příklad 1 Pravidelný čtyřboký jehlan má délku podstavné hrany a = 10cm a tělesovou výšku 12cm. Vypočítejte objem jehlanu, povrc

Jehlan - O2 Knihovn

1. síť krychle, jejíž hrana měří 4 cm 2. síť kvádru s rozměry 4 cm, 3 cm, 6 cm 3. síť pravidelného čtyřbokého hranolu, jehož podstavou je čtverec s délkou strany 3 cm a výška hranolu je 7 cm 4. síť trojbokého hranolu s podstavou pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami 3cm, 4 cm a přeponou 5 cm; výška hranolu je 6 c Síť jehlanu uč. str. 7/2 do sešitu uč. str. 7/1 - odevzdáte po návratu do školy Povrch jehlanu uč. str. 8/B - do sešitu uč. str. 9/3,4 uč. str. 10/7, 8, 9 dále procvičujte na následujících příkladec Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 9. ročník ZŠ / Matematika / Geometrie v rovině a v prostoru / Síť jehlanu, výpočet objemu a povrchu jehlanu. Síť jehlanu, výpočet objemu a povrchu jehlanu 900150 Matematika.

Kolmý komolý jehlan bez popisu | datakabinet

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Síť jehlanu se čtvercovou podstavou. Pravidelný čtyřboký jehlan (se čtvercovou podstavou) a v j v a a Objem: V = 3 S p . v j S = a2 p 2 S = 4 . a. v a pl a = délka strany v a = výška trojúhelníku v j = výška jehlanu Střihněte si s námi vlastní pravidelný čtyřboký jehlan: 1. připravte si pastelky, nůžky a lepidlo 2. Pokud místo boční hrany máme zadanou výšku jehlanu, vypočítáme výšku ve stěně následovně: 2 2 2 = + a va v S s a v va s v . objem: V Sp.v 3 1 = odsud se dá vyjádřit výška: síť: slouží k výrobě v S V V S v S V S v p p p p = = = 3 3 . / :. /.3 3 1. Title: 9g_3 Author: Janul Úvodní stránka > Jehlan - SÍŤ + POVRCH. Jehlan - SÍŤ + POVRCH. 11.05.2013 09:48 PPT ke stažení zde. Teorie k vytištění zde. Povrch jehlanu - ppt. Objem jehlanu - ppt. Zpět. Úvodní stránka; Videonávody - seznam; Matematika - 5.ročník SP - jehlan, kužel, koule Jehlan(definice, síť, objem - vyuka-urb SP - jehlan, kužel, koule Jehlan (definice, síť, objem, povrch ) · Jehlan je těleso, které má jednu podstavu tvaru n-úhelníku. · Podle počtu vrcholů n-úhelníku má jehlan název

a) pláš ť kužele nahradíme plášt ěm jehlanu ( k →1,2,3,4, ) b) sestrojíme sí ť jehlanu (skute čné velikosti jeho trojúhelníkových st ěn) c) lomenou čáru podstavy ( 10, , ) nahradíme hladkou k20,30,40 řivkou k0 Skute čná velikost d úse čky A V2 Řez jehlanu a síť jehlanu na2 V Ax Bx Dx Cx Ax2o Dx Ax2 Otočeno do průčelné polohy Bx D Ax C2o=A2o C2 A2 B2 D2 D1 D C Ax1 A1 A B V1 C1o (Ax) C1 D C B1 pa1 Pozn.: skutečná velikost útvaru AxBxCxDx by šla získat v Mongeově promítání též otočením tohoto útvaru do půdorysny kolem osy otáčení pa s užitím afininty mezi půdorysem útvaru a otočeným útvarem M - Jehlan ( síť, objem, povrch ) · Jehlan je těleso, které má jednu podstavu tvaru n-úhelníku. · Podle počtu vrcholů n-úhelníku má jehlan název.(např. 3-boký, 4-boký.)· Stěny tvoří n rovnoramenných trojúhelníků se společným vrcholem V (hlavní vrchol jehlanu).· Pokud je podstavou pravidelný n-úhelník, pak mluvíme o pravidelném n-boké Zdravím, máš sestrojit síť čtyřbokého jehlanu, síť (rozložený jehlan) vypadá tak.V zadání máš délku strany čtverce v podstavě jehlanu (a) a výšku jehlanu v. Potřebuješ pomoci pravoúhlého trojúhelníku určit ještě výšku trojúhelníků, co tvoří boční stěny - také viz obrázek Výklad s procvičováním - jehlan, síť jehlanu, objem a povrch, Stupeň: Základní 2. stupeň Předmět: Matematik

Sestrojit síť jehlanu. Vypočítat objem a povrch jehlanu v jednoduchých případech. Vypočítat objem a povrch kužele. Užít goniometrické funkce sinus a tangens při výpočtu povrchu a objemu jehlanu a kužele v jednoduchých případech. Vypočítat objem a povrch koule Žáci hledají argumentace, zda již mají všech 11 možností, či nikoli. Jelikož jsou již žáci dobře obeznámeni se sítí krychle, přejdeme ke složitějším sítím, např. sítím kvádru, hranolu nebo jehlanu. Úloha 6: Narýsujte síť kvádru s rozměry hran 3 cm, 2 cm a 4 cm Síť kužele Síť kužele je tvořena rozvinutým pláštěm a podstavou. Podstava je kruh s poloměrem podstavy. Urči objem a povrch rotačního kužele s průměrem podstavy 10 cm. Výška jehlanu kužele je 8 cm. 3) V dětské stavebnici jsou díly ve tvaru rotačního kužele s postavou o průměru 2,8 cm a objemu 1 Následující applet zobrazuje síť kolmého čtyřbokého jehlanu. Pohybem červených bodů můžeme vymodelovat různé typy kolmých čtyřbokých jehlanů (podsta

Komolý jehlan je prostorové těleso - část jehlanu, která leží mezi dvěma rovnoběžnými rovinami procházející tímto jehlanem. Jinak řečeno, jde o jehlan s uříznutým vrškem. Komolý jehlan je množina všech bodů, které získáme průnikem jehlanu a rovinné vrstvy, pokud vrchol jehlanu leží vně vrstvy.. Vlastnosti. Objem komolého jehlanu je dán tímto vzorcem Síť pravidelného šestibokého jehlanu Od: eskere 16.04.20 12:06 odpovědí: 4 změna: 16.04.20 14:54 Je tato síť PRAVIDELNÉHO ŠESTIBOKÉHO JEHLANU správně nebo ne Vzorec objemu komolého kuželu. Komolý kužel je prostorové těleso - část kužele, která leží mezi dvěma rovnoběžnými rovinami procházejícími tímto kuželem. Jinak řečeno, jde o kužel s odříznutým vrškem . Zdroj: cs.wikipedia.or Užijeme nejméně dvanácti vrcholů, jehlanu. Kužel pomyslně rozstřihneme podél površky v jeho rovině souměrnosti, může to být površka (podle očíslování) 1V nebo 7V. Zvolíme 7V, naopak površka 1V bude v důsledku toho v síti uprostřed a proto ji umístíme na papír uprostřed, protože síť bude vznikat na obě strany

uč.str.9 - síť jehlanu - rámeček uč.str.10 - rámeček - stěnová výška 3) povrch jehlanu - str.11 - rámeček - vzorec - je třeba znát výpočet obsahu čtverce, obdélníka a trojúhelníka - počítej - str. 11/3,4,5,6 a str.12/10 - výsledky kontroluj vzadu 4) objem jehlanu - str.13 - rámeček - vzore podstava - čtverec síť jehlanu plášť - 4 shodné ∆ v₁ - stěnová výška a - podstavná hrana v₁ S = Sp + Spl = a² + 4 . ∆ = a² + 4 . .₁ = a² + 2 . a . v₁ ovrch pravidelného čtyřbokého jehlanu Síť pravidelného čtyřbokého jehlanu: Objem čtyřbokého pravidelného jehlanu o straně a a výšce v je roven V = a 2 * v / 3

Posuvníkem nastavujeme rozměry a zaškrtávacími políčky volíme zobrazení výsledků a jejich jednotek. Pro lepší čitelnost lze hodnoty v nákresu přesunouvat Povrch jehlanu je obsah jeho sítě. Síť jehlanu se skládá z podstavy a pláště. Podstavou pravidelného n-bokého jehlanu je pravidelný n-úhelník, plášť se skládá z n shodných rovnoramených trojúhelníků

Síť jehlanu Sestrojte síť jehlanu, je-li jeho podstava pravidelný šestiúhelník o délce strany 3cm a výška jehlanu je 4 cm. (nezapomeň konstrukčně sestrojit délku boční hrany tělesa) Ti, kteří se připravují k přijímacím zkouškám mají možnost řešit testy na stránkách Síť jehlanu. Objem a povrch jehlanů věže, která má tvar pravid. čtyřbokého jehlanu, hrana podstavy je 6 m, výška věže je 9 m. Při pokrývání se počítá s 5 % odpadem plechu? 119,7 m2 83,5 cm3 -kolmý, jehož podstavou je pravidelný n-úhelní Síť čtyřbokého jehlanu Příklad: Je dán pravidelný čtyřboký jehlan s podstavnou hranou délky a = 12 cm a výškou v = 5 cm. Vypočítej: a) výšku boční stěny b) povrch c) objem d) úhlopříčku podstavy e) délku pobočné hrany f) úhel, který svírá boční stěna s. POVRCH JEHLANU Síť tělesa = rozložení povrchu tělesa do roviny (stěny jsou propojené hranou!) - přečíst učebnice str. 55 - načrtni pravidelný 4-boký jehlan a jeho síť (učebnice str. 55) + 2 další možnosti sítě (kdo chce, může rýsovat 1 síť přesně) Povrch pravidelného 4-bokého jehlanu: a - podstavná hran

výšku jehlanu? Víme, že síť tvoří čtverec (podstava) a 4 rovnoramenné trojúhelníky (plášť), načrtla jsem síť do obrázku (vlevo dole), označila jsem tam i rozměry, rozměry čtverce jsou označeny a, délky ramen jsou označeny h, neboť je to délka boční hrany jehlanu, to souvisí i s dalšími písmenky 5. Tělesa . 5.1. J E H L A N. 5.1.1. Jehlan: Výukový materiál, ve kterém je popis tělesa, síť tělesa, postupy výpočtu povrchu a objemu jehlanu s řešenými příklady. Nechybí ani zmínka o komolém jehlanu. M9_My_Jehlan.pptx (1,8 MB) 5.1.2. Jehlan - sbírka příkladů: Sbírka příkladů na výpočet povrchu a objemu jehlanu včetně výsledků hranol podstava síť tělesa - plášť a dvě podstavy Tvar podstavy určuje charakter hranolu. Hranol tvar podstavy počet stěn, ze kterých se skládá plášť tříboký trojúhelník 3 čtyřboký čtyřúhelník 4 pětiboký pětiúhelník 5 n-boký n-úhelník Síť jehlanu Síť jehlanu je složena ze všech jeho stěn. Z vystřižené sítě můžeme složit model jehlanu obrázek č.4 Povrch jehlanu Je součet obsahu všech stěn. S = Sp + Spl Sp..... obsah podstavy Spl.. obsah plášt

6. Jehlan, kužel, koule ( síť, objem, povrch ) - Krasobruslen

 1. a - strana podstavy jehlanu. Vzorec objemu pravidelného trojúhelníkového jehlanu, (V): Výpočet online. h = a = V = 14. Objem pravidelného čtyřbokého jehlanu. Pravidelný čtyřboký jehlan - jehlan má čtvercovou základnu a vrchol kolmo nad průsečíkem úhlopříček základny
 2. Síť čtyřbokého jehlanu Od: broukin 25.03.08 17:16 odpovědí: 4 změna: 26.03.08 10:26. Dobrý den prosím kde najdu sít´ čtyřbokého jehlanu?děkuji. Odpovědět na otázku. 4 odpovědi na otázku. Řadit dle data
 3. Narýsuj síť šestibokého jehlanu s podstavou ve tvaru pravidelného šestiúhelníku s podstavnou hranou 3 cm a s boční hranou 5 cm. Narýsuj pravidelný čtyřboký jehlan o podstavné hraně 6 cm a výšce 10 cm. Urči objem a povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu o podstavné hraně 6 cm a stěnové výšce 4 cm
 4. Jehlan - síť tělesa - příklad: Sestroj síť pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož podstavná hrana má délku 26mm a délka boční hrany je 42mm. Čtyřstěn = tetraedr - síť
 5. Výukový materiál pro žáky druhého stupně základní školy a žáky střední školy. Základní vlastnosti těles, kreslení sítí, konstrukce modelů, odvozen

Kolmý jehlan s popisem datakabinet

 1. Povrch a objem jehlanu. A. B. C. V. D. v. Vypočtěte povrch a objem pravidelného čtyřbokého jehlanu (podstavou je čtverec) s délkou podstavné hrany 45 mm a výškou 12 cm. v. s. = 13∙ =45 =12 =4,5 = 3 = 2 = 13∙ 2∙ = 13∙ 4,52∙1
 2. c) načrtni síť jehlanu. d) vypočítej výšku boční stěny . e) narýsuj síť jehlanu. f) vypočítej povrch jehlanu. g) vypočítej objem jehlanu. Pracovní list si můžeš vytisknout, pokud nemáš k dispozici tiskárnu, tak si vezmi list A4, opiš zadání a vypracuj. Vypracovaný pracovní list nafoť a pošli na mail
 3. Povrch jehlanu je tvořen podstavou jehlanu a pláštěm jehlanu. Podstava jehlanu má tvar mnohoúhelníku. Plášť jehlanu je útvar vzniklý spojením bočních stěn jehlanu. - síť pravidelného čtyřbokého jehlanu - z učebnice - Matematika - geometrie - str. 55 - si překresli obrázek a vypiš čím je tato síť tvořen
 4. Online kalkulačka provádí výpočet objemu a povrchu hranolu. Na stránkách jsou uvedeny důležité vzorce, nákresy a stručný srozumitelný popis
 5. Výukový materiál seznámí žáky s pojmy plášť, síť jehlanu. Žáci zkusí zařadit, které útvary mohou tvořit síť čtyřbokého jehlanu a dokreslí nachystané útvary tak, aby představovaly síť pravidelného čtyřbokého jehlanu. Následně se naučí takovou síť narýsovat podle zadaného postupu
 6. 1. Síť jehlanu Pravidelný čtyřboký jehlan síť-z vystřižené sítě můžete složit model jehlanu SÍŤ JEHLANU je složena ze všech jeho stěn Rozvinutý plášť 4 boční stěny 4 shodné rovnoramenné trojúhelníky Podstava čtverec
 7. tzv. síť jehlanu - povrch jehlanu rozvineme do roviny Obrázek překresli Obrázek překresli. Řešený příklad : Vypočítej objem a povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu o výšce 5 cm a délce podstavné hrany 6 cm. Narýsuj síť tohoto jehlanu (případně sestroj model)

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Alena Čechová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Síť pravidelného jehlanu Řez jehlanu promítací a obecnou rovinou P1 Osobnostní a sociální výchova Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Morálka všedního dne P12 P14 . Reálné gymnázium a základní škola m. STEREOMETRIE, TĚLESA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnázi Řez jehlanu promítací i obecnou rovinou, síť jehlanu Zobrazte pravidelný čtyřboký jehlan se čtvercovou podstavou v půdorysně, který je určen vrcholem A[-9; 4; 0] podstavy a hlavním vrcholem V[-5; 5,5; 9]

Jehlan: objem a povrch — online výpočet, vzore

1.2 Síť a povrch jehlanu 1.3 Objem a jehlan 1.4 Úlohy na závěr. 2 Kužel 2.1 Kužel 2.2 Síť a povrch kužele 2.3 Objem kužele 2.4 Úlohy na závěr. 3 Koule 3.1 Koule a její povrch 3.2 Objem koule 3.3 Úlohy na závěr. 4 Podobnost 4.1 Podobnost geometrických útvarů 4.2 Věty o podobnosti trojúhelníků 4.3 Jak využíváme podobnos Definice komolého jehlanu. Komolým jehlanem nazveme těleso vzniklé řezem jehlanové plochy dvěma rovnoběžnými rovinami, které ani neobsahují vrchol jehlanové plochy ani tento vrchol neleží mezi nimi. Komolý jehlan je omezen: částmi rovin řezu, které se nazývají podstavy komolého jehlanu síť čtyřbokého jehlanu a dokreslí nachystané útvary tak, aby představovaly síť pravidelného čtyřbokého jehlanu. Následně se naučí takovou síť narýsovat podle zadaného postupu. V druhé části hodiny se žáci seznámí se vzorcem pro výpočet povrchu jehlanu a s výpočtem chybějících prvků jehlanu pomoc

B) Konstrukce sítě jehlanu Základní úroveň: V sešitě narýsujte síť čtyřbokého jehlanu s podstavou ve tvaru obdélníka s rozměry 7 cm a 4 cm a s boční hranou 5 cm. Vyšší level: Narýsujte síť šestibokého jehlanu s podstavou ve tvaru pravidelného šestiúhelníka s podstavnou hranou 4,2 cm a s boční hranou 5,7 cm a povrch jehlanu a kužele, narýsuje síť jehlanu a kužele • charakterizuje rotační válec, odhaduje a vypočítá objem a povrch válce, načrtne a sestrojí síť válce • řeší aplikační slovní úlohy s využitím osvojených znalostí o válci a kouli, při řešení úloh provede rozbor úlohy a náčrt, vyhodnotí reálnost. Čtvercová síť. Rovinné obrazce - trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelník. Strana rovinného obrazce. Obvod. Jednotky délky milimetr, kilometr. Okruhy pro 4. ročník . Číselný obor do 1 000 000. Posloupnost přirozených čísel do 1 000 000. Zápis čísel v desítkové soustavě. Porovnávání čísel do 1 000 000

Matematika 7. ročník - hranol - příklady 3 8. Vypočítej objem trojbokého hranolu, jehož podstava je pravoúhlý trojúhelník o rozměrech 5 cm, 12 cm, 13 cm. Výška hranolu je 0,5 m - síť jehlanu - povrch a objem jehlanu - kužel - síť kužele - povrch a objem kužele - koule - povrch a objem koule - slovní úlohy. Základy finanční matematiky - základní pojmy: dlužník, věřitel, kapitál, jistina, úrok, úroková míra, úrokovací období, daně - jednoduché úrokování - bankovní produkty - slovní.

Descriptive Geometry – GeoGebra

23 Vytvoř síť i model čtyřbokého jehlanu, jehož všechny hrany mají stejnou délku 30 mm. 24 Dva jehlany, které jsi ty a tvůj kamarád vymodelovali ve cvičení 23, spojte podstavami tak, aby vzniklo těleso, které má 12 shodných hran a osm stěn, všechny jso Matematika - Povrchy, objemy www.matematika.name Stránka 1 z 10 Povrchy, objemy Povrch nám vlastně říká, kolik tapety potřebujeme k polepení daného tělesa. Základní jednotkou jsou metry čtverečné (m2).Objem nám pak říká, kolik vody se do daného tělesa vejde. Základní jednotkou jsou metry krychlové (m3).Velmi často se objem udává v litrech MATEMATIKA / jehlan­síť, povrch a objem 9. ročník René Filip 30. duben 2012 V 10­8:24 Jehlan Pravidelný čtyřboký jehlan v v a h a a/2 Síť pravidelného čtyřbokého jehlanu v a a h a ­ podstavná hrana v ­ výška jehlanu h ­ boční hrana v a ­ stěnová výška V 10­8:24 a b v v b v a h a b v b v a h Čtyřboký jehlan.

Jehlan charakteristické prvky, síť - YouTub

Dobrý večer, co dělám špatně? Čtyřboký jehlan ABCDV má obdélníkovou podstavu s rozměry a = 5,6cm, b = 3,4cm a výšku v = 7,5cm. a) Sestrojte síť jehlanu Příklady 1: Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého komolého jehlanu, jehož hrany podstav jsou a1 = 15cm a a2 = 4cm. Boční hrana má velikost h = 15cm. Nejpopulárnější sociální síť světa. Je jen málo lidí, kteří v dnešní době nepoužívají Facebook - největší sociální síť na světě. Možná. Před tiskem síť tělesa nijak nezvětšujte ani nezmenšujte. Síť je totiž navržena tak, aby bylo možné z komolého jehlanu udělat běžný jehlan. K tomu stačí využít modely pravidelného čtyřbokého jehlanu popsané v kapitole 6. Položíme-li zkompletovaný model pravidelného čtyřbokého jehlanu (zobrazený na obr. 28 a obr Vedení školy, II.stupeň: 417 560 037 I.stupeň: 417 560 538 Školní družina: 417 560 192 Školní jídelna: 417 560 00 výpočet povrchu jehlanu; využití goniom. funkcí při výpočtu povrchu jehlanu; objem jehlanu; Jehlan. základní prvky jehlanu; síť jehlanu; výpočet povrchu jehlanu; 27. vyučovací týden (25. - 28. 3.) Goniometrické funkce. hodnoty goniometrických funkcí.

Síť jehlanu, výpočet objemu a povrchu jehlanu datakabinet

Síť jehlanu rozvinutý plášť podstava plášť - složen ze všech bočních stěn podstava Síť jehlanu je složena ze všech jeho stěn. Z vystřižené sítě můžeme složit model jehlanu. a b a a a b b b c b c c c c c c c c Sestroj síť pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož podstavná hrana má délku 26mm a délka boční. DÚ6: 27/10.2 a) sestrojte síť jehlanu, vystřihněte ji, složte jehlan b) náčrtek, výpočty, odpověď - vyfoťte vypočítaný příklad včetně modelu jehlanu a pošlete mi to do pátku 24. 4 1. Na modelu jehlanu ukazuj podstavu, plášť, vrcholy, podstavné hrany, boční hrany, hlavní vrchol, stěnovou výšku, tělesovou výšku. 2. Narýsuj síť pravidelného čtyřbokého jehlanu ( podstava tvaru čtverce) o délce podstavné hrany 4 cm a délce boční hrany 5,5 cm. Síť vystřihni a slož model jehlanu. 3 Síť jehlanu vždy rozložte do roviny a poté složte zpátky. 2. Pomocí programu Cabri nakreslete jehlan, jehož podstavou je obdélník o délkách stran =6 , =4 a tělesová výška má délku =5 . V tomto jehlanu vyznačt 2. úkol: Narýsujte si na tvrdší papír síť jehlanu, zvolte si rozměry podstavy a délku strany stěnového trojúhelníku a sestavte jehlan. Nezapomeňte ke stranám přidat obdélníček na zalepení. Vaše jehlany vyfoťte a můžete klidně posílat mna messenger. Jsem tam Blanka Jelínková a ve fotce mám zahrádku s ovocnými květy

jehlan 1 - YouTub

Síť jehlanu. A. B. C. V. D. Sestrojte síť pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož podstavná hrana má délku 30 mm a délka boční hrany je 45 mm. 30 mm. 30 mm. 45 mm. 30 mm. 30 mm. 30 mm. 30 mm. 30 mm. 30 mm. 45 mm. 45 mm. 45 mm. 45 m 1. Urči, který z obrázků je síť jehlanu: není síť jehlanu je síť jehlanu není síť jehlanu je síť jehlanu 2. Vypočítej objem pravidelného čtyřbokého jehlanu, jestliže podstavná hrana měří 6 cm a výška jehlanu je velká 10 cm. 3. Vypočítej povrch kužele, jestliže poloměr podstavy měří 5 cm a výška kužele je.

Jehlan - SÍŤ + POVRCH :: Výuka matematiky a angličtin

Narýsuj síť jehlanu, který má tyto rozměry: podstava (obdélník) a = 5 cm, b = 4 cm, v S = 6 cm. 3. Jakou hmotnost má železná koule o poloměru 7,5 cm, jestliže je hustota železa 7,8 g/cm3 ? Výsledek zaokrouhli na celé gramy. 4. Je dán kužel o průměru podstavy 40 cm a výšce kužele 50 cm Síť jehlanu. plášť složen ze všech bočních stěn rozvinutý plášť c c c c c a b b c c c c a b b podstava b a podstava a Síť jehlanu je složena ze všech jeho stěn. Z vystřižené sítě můžeme složit model jehlanu. Sestroj síť pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož podstavná hrana má délku 26mm a délka boční. Na obrázku to vidíte názorně - rozloženému jehlanu se říká síť jehlanu - pravý obrázek objem: vychází v jednotkách krychlových, musím násobit 3 rozměry V = S p. v (obsah podstavy krát výška tělesa - objem hranolu a z toho vezmu 1/3 - jednu třetinu - platí to pro objem všech špičatých těles Jehlan - síť tělesa - příklad: Sestroj síť pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož podstavná hrana má délku 26mm a délka boční hrany je 42mm. ÚKOL A KOMENTÁ Pro základní orientaci je kvalita DUMů naznačena známkami 1 až 4. DUMy, které jsou hodnoceny v rámci soutěže jsou označeny S

SP - jehlan, kužel, koule Jehlan(definice, síť, objem

26.11. Zkontrolovali jsme samost.práci z min.hodiny. Nová látka - str.12 Objem jehlanu - výklad, do sešitu žáci řešili str.14/1, Dárková balení čajů najdete na MALL.cz ⭐SKLADEM ⭐Výdej i o víkendu Více než 700 odběrných míst. Garance rychlého doručení Výška jehlanu. UČ G pročíst str. 53 - 54 (25. 3) Do sešitu zapsat řešený Příklad B str. 54 a přemýšlet u toho! (26. 3.) Povrch a síť jehlanu. UČ G pročíst str. 55 - 58 (27.3.) Do sešitu narýsovat a popsat síť pravidelného čtyřbokého jehlanu ze str. 55 a oranžový obd. ze str. 56 do 30. 3 Sestroj síť čtyřbokého hranolu s podstavou tvaru pravoúhlého lichoběžníku se základnami 5 a 3 cm a kolmým ramenem 3 cm. Výška hranolu je 8 cm. 3. Z těchto dvou hranolů vyber jeden a k síti vypočti povrch zvoleného hranolu. 4. Sestav model zvoleného hranolu z tvrdého papíru. Termín odevzdání : 5. 10

Objem a povrch válce, jehlanu a kužele (část 1/2Stereometrie – GeoGebra

Úkol: si M - Jehla

G str. 61/ Jehlany kolem nás a) + b) + síť jehlanu - do 5. 3. PsG str. 32/ Počítej 1 - 6 (vyber alespoň 3 př., piš na vložený list papíru) - do 22. 3. Mé znalosti a dovednosti: Pojmenuji těleso a načrtnu jej ve volném rovnoběžném promírání. Vypočítám objem hranolu Síť = podstava a boční stěny Plášť = boční stěny tvaru trojúhelníka Podstava = mnohoúhelník (čtverec) POPIŠ TUTO SÍŤ JEHLANU Jak se nazývají tato tělesa a co o nich víš? Popiš je. Víš co je čtyřstěn? Sestroj pravidelný čtyřboký jehlan: podstavná hrana a = 6cm,výška v = 4 cm. b) Narýsuj síť tohoto jehlanu - síť • narýsuje síť jehlanu • načrtne a sestrojí síť základních těles - povrch a objem jehlanu • vypočítá povrch a objem jehlanu - slovní úlohy • řeší slovní úlohy s využitím povrchu a objemu jehlanu • načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině: střecha kostelu • Kužel • odhaduje a.

Vytváření síťového jehlanuGeometrieUNIVERSAL 4U238K - celokovová | HRISTE-BONITAZe Slatiňan na Žleby

Při prvním žáci pracovali v malých týmech. Velmi rychle poznali, co se po nich chce, a jak situaci vyřešit. Vytvořili si zkušební model, aby zjistili optimální velikost. Ve většině týmů žáci jednu síť pláště jehlanu narýsovali, a poté ji použili jako šablonu pro další jehlany Tělesa - JEHLAN - povrch jehlanu. DUM vytvořený pro žáky 9. ročníku. Připomenutí základních pojmů jehlanu a tvaru postavy (zopakování vzorců na výpočet obsahů podstav. Ukázka tvaru sítě jehlanu. Postupné odvození vzorce výpočet povrchu jehlanu s obdélníkovou podstavou (odvození vzorce pro výpočet pláště jehlanu) Průnik jehlanu s přímkou. Síť jehlanu. 6.téma - 2 měsíce: Mongeovo promítání: Sdružené průměty kružnice. Koule, kulová plocha, bod na kulové ploše, tečná rovina kulové plochy. Zobrazení kulové plochy, průnik kulové plochy s přímkou. Válec a válcová plocha, bod na povrchu válce, tečná rovina válce

 • Proč se dává zásnubní prsten na levé ruce.
 • Neoprávněné zveřejnění fotografií.
 • Polepy na auto plzen.
 • Budvar kariéra.
 • Dohoda o úpravě poměrů nezletilých dětí 2017 vzor.
 • Irská jména.
 • Boj s plísní na zdi.
 • Bytové domy projekty.
 • Via appia preklad.
 • Petra city.
 • Amf podhledy.
 • Wartner tužka dr max.
 • Patrick starrr wiki.
 • Psí víno škůdci.
 • Zlato prodej.
 • Fitness shop olomouc koruna.
 • Odřezky lipového dřeva.
 • Hovězí krk steak.
 • Innsbruck mapa.
 • Jedou vozy.
 • Duster oroch prodej.
 • Čeština cizinci.
 • Car a matylda film.
 • Elektrický bojler 30l.
 • Legionella vyhláška.
 • Kdo objevil elektron.
 • Ironclad meaning.
 • Crawler engine.
 • Dvoudolarovka cena.
 • Síťové trafo.
 • Ideál krásy v historii.
 • Gourmet house nové butovice.
 • Herní pc msi.
 • Jak zjistit skryte pratele na facebooku.
 • Úmrtí dítěte po porodu.
 • Zlomenina lokte následky.
 • Deafmessanger recenze.
 • Otočné křeslo k počítači.
 • Persia white.
 • Město na l.
 • Techniky malování kniha.