Home

Funkce rostoucí klesající derivace

Monotonnost funkce je vlastnost, která určuje, zda je funkce na daném intervalu rostoucí, klesající, nerostoucí, neklesající, konstantní nebo nic z uvedeného. Nejlépe jde tato vlastnost vyčíst z grafu, jestliže máte pocit, že graf klesá, jedná se o funkci klesající, roste-li funkce, je to funkce rostoucí. Jak prosté :-) Je-li funkce \(f\) rostoucí nebo klesající, je i prostá a nerovnice uvedené v předchozí definici jsou dokonce ekvivalentní. Můžeme tedy na obě strany nerovnice aplikovat tutéž rostoucí funkci, nebo rostoucí funkci z obou stran nerovnice vynechat V intervalu (0,2) je derivace záporná (y'(1)=-3) a funkce je zde klesající. V bodě x = 0 dochází ke změně znaménka derivace z + na - (funkce se mění z rostoucí na klesající), je v tomto bodě lokální maximum. V intervalu (2,+) je derivace kladná (y'(3)=9) a tedy funkce f je zde rostoucí. V bodě x = 2 dochází ke změně. Lokální extrémy funkce. Lokální extrémy funkce - tedy lokální maximum a lokální minimum odhalíme tak, že položíme první derivaci funkce rovnou nule a vypočítáme kořeny vzniklé rovnice.. Kořeny zmíněné rovnice mohou, ale také nemusí být lokální extrémy funkce! Proto říkáme, že to jsou body podezřelé z extrému.Jak oddělit zrno od plev (tedy jak najít. Derivace funkce Derivace složené funkce Derivace nerozvinuté funkce Extrémy - slovní úlohy Fyzikální význam derivace Určete pro které x je funkce rostoucí, klesající, vypouklá a vydutá. Řešení: 3. Zjistěte zda funkce y = x 3-5x 2 +3x -5 je v bodě x 0 = 2 klesající a vypuklá

První funkce je definlvána na celém R a její derivace je rovnoa. y' = -1; což je stále záporné a tedy funkce je na celém R klesající. Druhá funkce má derivaci. y' = 2x, což je kladné pro x klaqdné a na tomto intervalu je funkce rostoucí. Pro x ≥ 0 je derivace nezáporná a funkce je tedy na tomto intervalu neklesající Derivace funkce - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Průběh funkce . Návaznosti. Proč zrovna druhá derivace -% Testy splněno na -% Rostoucí, klesající a extrémy. splněno - % Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 6 min . Odvození -% Extrém a derivace -% Derivace a extrém -% Nenulová derivace -% Spustit test. Podrobnosti o látce. Celkové hodnocení (7 hodnotící Druhá derivace funkce f je f″(x) = −2, tzn. je všude záporná. V bodě x = o/4 má tedy funkce f maximum. Znamená to tedy, že ze všech obdélníků o zadaném obvodu má největší obsah ten, který má všechny čtyři strany stejně dlouhé, tzn. čtverec Funkce je v těchto bodech po řadě rostoucí, klesající, rostoucí, směrnice tečen a tedy také derivace kladná, záporná, kladná (geometrický význam derivace je směrnice tečny). 1.1.2 Funkce rostoucí (klesající) na intervalu. Nyní na grafu funkce označíme úseky kde funkce roste modře a kde klesá červeně

Vlastnosti funkce — Matematika

 1. Rostoucí a klesající funkce: Pojmy rostoucí, klesající a konstantní používáme k popisu chování funkce na nějakém intervalu (po kterém se pohybujeme zleva doprava, jak je přirozené). Intuitivní představu těchto pojmů si každý udělá z následujícího obrázku
 2. imum), ale nemusí
 3. Závěr: Funkce \(f\) je klesající na intervalu \((-\infty, 2 \rangle \) a rostoucí na intervalu \( \langle 2, +\infty)\). Úloha 3 Určete intervaly monotónnosti funkce \(f: y = \Large\frac{3x^4+4x^3}{12}\)
 4. Rostoucí a klesající funkce označujeme jako ryze monotonní na daném intervalu. Interval, na kterém je funkce ryze monotónní, se nazývá interval monotonie . K vyšetření monotonie funkce f ( x ) {\displaystyle f(x)} v bodě x {\displaystyle x} lze využít první derivace f ′ ( x ) {\displaystyle f^{\prime }(x)} funkce (pokud existuje), přičemž platí následující implikace (které nelze obrátit)
 5. Derivace funkce. Robert Mařík 2020. Pokud se matematické výrazy nezobrazují korektně, nechejte znovunačíst stránku (Reload, Crtl+R, F5) nebo použijte alternativní verzi prezentace.. Ovládání: Prezentaci je možno posouvat šipkami nebo mezerníkem

Derivace funkce - MENDEL

Derivace funkce patří spolu s pojmy limita a spojitost funkce k základním pojmům diferenciálního počtu. Nejprve si ukážeme historickou motivaci pro zavedení tohoto pojmu. Je-li , je derivace inverzní funkce nevlastní, přičemž pro rostoucí a pro klesající. Obdobné tvrzení platí i pro jednostranné derivace. Důkaz Zjistit maximálně možný interval p, aby funkce byla rostoucí. Myslel jsem si, že interval, kde je funkce rostoucí a kde klesající zjistím pomocí první derivace a pak ji položim < nebo > 0. V tomhle případě mi po zderivování zbyde pouze číslo, takže zjevně postupuji špatně První derivace - lokální extrémy, kde je funkce rostoucí a kde klesající Lokální extrémy, monotonie (funkce rostoucí, klesající) - úvod 00:17:2 derivace rostoucí klesající funkce význam derivace. Derivace . Více . Derivace - princip, význam a co nám říká . Derivace - vysvětlení a definice . Derivace - tabulka základních derivací a odvození derivací z definice . Jednoduché derivace . Jednoduchá derivace 2 První derivace: \(f^{\prime}(x) = 5x^4-20x^3 = 5x^3(x-4)\). Stacionární body: \(0; 4\). Druhá derivace: \(f^{\prime\prime}(x) = 20x^3-60x^2\). Zjišťování ostrých lokálních extrémů pomocí druhé derivace: * výpočty hodnot druhé derivace ve stacionárních bodech

(c) funkce \(f\) je na intervalu \(\langle 0, +\infty )\) buď jen rostoucí, nebo jen klesající. Přitom jsme využili teorii z kapitoly Monotónnost a extrémy , podkapitoly Monotónnost tabulkovou metodou Nyní se zaměříme na to, jak určit intervaly, ve kterých je daná funkce rostoucí nebo klesající. Při určování intervalů monotónnosti musíme umět určit tzv. stacionární body, tj. body, ve kterých je první derivace funkce rovna nule nebo tato první derivace neexistuje Pokud je tedy sklon (první derivace) rostoucí (kladná druhá derivace), tak se funkce napřimuje stále rychleji a rychleji (konvexní), tvar je jako u paraboly x^2 třeba. Pokud je však sklon klesající (záporná druhá derivace), postupně se růst zpomaluje a funkce má takový obrácený tvar, třeba nebo přirozený logaritmus

Matika krokem - 4.lekc

 1. Dosazením nìkterØho Łísla z danØho intervalu do derivace a zjitìním jejího znamØnka urŁíme, kde je funkce rostoucí a kde klesající. Na intervalu (1 ;1) je rostoucí, (1;1) je klesající. Proto v 1 je lokÆlní i globÆlní maximum. FunkŁní hodnota je f(1) = 1 e. Obor hodnot je H(f) = 1 ; 1 e, funkce je shora omezenÆ.
 2. rostoucí a klesající funkce, omezenost funkce, prostá funkce, inverzní funkce), limita a spojitost funkce, derivace funkce a jejich využití pro průběh funkce (tečna a asymptoty grafu funkce) 1. Rozhodněte, který z grafů na obrázku je grafem funkce. U funkcí určete jejich definiční obory a obory hodnot. 2
 3. 5. Limity v krajních bodech Def. oboru 1 - limity do +- nekonečna, limita zleva a zprava (díra v Df
 4. V na²em p°íkladu je funkce lichá, nebo´ f( x) = 8f(x). edyT 8( x) ( 2x) +4 = x x2+4. 3.Ur£íme intervaly monotonnosti a extrémy funkce edyT se nám jedná o to, na kterých intervalech je funkce rostoucí/klesající. Víme, ºe derivace je sm¥rnicí te£n.y Pro ur£ení monotónnosti pot°ebujeme znát derivaci funkce y= 8x x2+4, tj.
 5. V appletu můžete zmenšovat přírustek dx až k hodnotě 0,2. Míru změny určujeme poměrem Je-li funkce rostoucí, je změna kladná, pro klesající funkci je změna záporná. Zkoumáme-li změnu v nekonečně malém (infinitesimálním) přírustku dx, dostaneme definici derivace pomocí limity pro

Lokální extrémy funkce - maximum, minimum, monotonnost

Průběh funkce - vyřešené příklad

 1. Derivace! Funkce je klesající v t ch bodech, kde je její derivace záporná. [9] 2 6x < x < 3 na intervalu (−∞ ,3) je funkce f klesající. S rostoucí funkcí se to má podobn . Funkce je rostoucí tam, kde je rostoucí její te na. A ta je rostoucí pokud má kladnou sm rnici, tedy derivaci v tší než nula..
 2. imum 5% 700 PČEZ r 1000 10% 700 PČEZ 3% r 1000 4% 70
 3. Funkce je klesající na každém intervalu a je rostoucí na každém intervalu , . Funkce je spojitá na celém svém definičním oboru . Platí pro každé . Tedy funkce je klesající na . Platí na . Znaménko derivace závisí pouze na znaménku mnohočlenu . Ted
 4. Funkce rostoucí a klesající v bodě x0. Určování intervalů monotónnosti. Funkce rostoucí a klesající v bodě x0. Na úvod si připomeňme, že funkce je rostoucí v bodě x0, jestliže její derivace v tomto bodě je kladná, tj. f. ′. (x0) > 0, a je klesající, jestliže její derivace v tomto bodě je záporná, tj. f. ′
 5. derivace (popřípadě jednostranné derivace) funkce f v bodech z Df \ Df′. Určíme intervaly definičního oboru Df, ve kterých je funkce rostoucí či klesající (řešíme rovnici f′(x) = 0). Určíme lokální extrémy (a některé inflexní body). 6. Zjistíme, zda funkce má šikmé asymptoty u (+∞) nebo u (−∞). 7
 6. imum pro a lokální maximum pro . Navíc, v bodě není první derivace definována, bude mít graf funkce v tomto bodě hrot. Spočítáme druhou derivaci a určíme její definiční obo
 7. První a druhá derivace funkce Od: andr* 05.01.11 17:59 odpovědí: 12 změna: 06.01.11 18:45. ahoj, mám zadanou funkci f(x) = (1+ln x) / x. potřebovala bych najít intervaly, kdy je funkce rostoucí a kdy klesající (přes první derivaci) a ještě bych potřebovala najít intervaly, kdy je funkce konvexní a konkávní (přes druhou.

Jak poznat rostoucí funkci z předpisu - Poradte

 1. Derivace funkce f (x) v bod rostoucí, b) neklesající, c) klesající. 7. Pro derivaci funkce y=ln x platí vzorec 266. Matematika I, část II Derivace základních elementárních a elementárních funkcí a) 1, log y′= x a b) 1 y′= , x c) 1. ln y ax ′= 8. Pro derivaci funkce y =arccosx platí vzore
 2. Vše, co se dá vy číst z první derivace. Řešíme rovnici 0f ′x( ) =. V tabulce č.1 vyzna čit, kde je funkce rostoucí (tj. kde je první derivace kladná), kde je funkce klesající (tj. kde je první derivace záporná), kde má funkce vodorovné te čny (tj. kde je první derivace nulová)
 3. Monotónnost funkce a derivace monotónnost = zda je funkce rostoucí nebo klesající. Místo zadání: Ur či, kdy je funkce rostoucí nebo klesající, budeme řešit p říklady Ur či monotónnost funkce. Př. 6: Zformuluj vztah mezi monotónností funkce v intervalu (a b;) a hodnotami její derivace v tomto intervalu

Video: Derivace funkce - vyřešené příklad

Matematika: Průběh funkce: Proč zrovna první derivace

Máme tedy dva stacionární body. Funkce f bude vždy rostoucí nebo klesající na celém intervalu z následujícího výčtu −∞,−1 , −1,0 , 0,1 a 1,∞ . Kladné hodnoty první derivace značí rostoucí funkci a záporné funkci klesající ′ >0, funkce je v bodě rostoucí ′ <0, funkce je v bodě klesající ′ =0, funkce je v bodě konstantní, pak bod je stacionární bod Stacionární bod Stacionární bod funkce je takový bod , pro nějž platí: ′ = Matematika I, část II Extrémy funkce Bez důkazu. Uvědomíme si, že podle věty 3.2.6 je pro fx′()>0 funkce f (x) rostoucí a pro fx′()<0 je funkce f (x) klesající.Podle věty 4.1.1 může derivace spojité funkce f (x) změnit znaménko pouze v bodech x0 ∈Df, v nichž fx′()0 =0, nebo v nichž f ′()x0 neexistuje Když jde derivace z plusu do minusu při překročení tohoto bodu, znamená to, že funkce se změnila z rostoucí na klesající. Když je derivace kladná, funkce roste, jak se blížíme k bodu zleva, a pak funkce klesá, jak jdeme napravo od bodu, Znamená to, že ten bod je lokálním maximumem Hlavním nástrojem jsou věty ze sekce Derivace a monotonie v části Teorie - Věta o střední hodnotě. Z těch můžeme odvodit následující: Fakt. Nechť f je funkce. Předpokládejme, že pro nějaké a < b < c je tato funkce rostoucí na (a,b) a klesající na (b,c), nebo klesající na (a,b) a rostoucí na (b,c)

Derivace - Wikipedi

Funkce už od pohledu není rostoucí ani klesající; Graf není souměrný ani s osou y, ani s počátkem, takže funkce není ani lichá, ani sudá; Otázka, zda je funkce prostá, je již zajímavější. Na první pohled by se mohlo i zdát, že jo, ale všimněte si, že pro x=−1 a x=1 má funkce stejné hodnoty (y=0). Tedy funkce není. funkci kvadratickou. Tyto funkce z naich œvah nevyluŁujeme a smìle je ładíme mezi mocninnØ funkce. Proto¾e jsme je podrobnìji studovali dłíve, nebudeme se jimi nyní (płíli) zabývat. Obr. 1 Obr. 2 n lichØ n sudØ D(f) = R D(f) = R H(f) = R H(f) = h0;+1) Rostoucí v D(f). Klesající v (¡1;0i, rostoucí v h0;+1). LichÆ. SudÆ

Z toho důvodu je nutné funkce pochopit co nejdříve. Zmíníme samozřejmě vlastnosti (rostoucí, klesající, omezená, sudá, lichá, prostá,) a také základní typy funkcí, jako lineární, kvadratická, mocninná, exponenciální, nebo logaritmická. Goniometrické funkce naleznete v kategorii Goniometrie a trigonometrie Vlastnosti a transformace funkcí - text obsahující základní definici funkce, definice jejich vlastností (funkce rostoucí, klesající, omezená,) a detailně rozepsané transformace grafu funkce (posuny po osách, absolutní hodnoty,); velikost souboru ve formátu PDF: 100 k Funkce nabývá extrému v bodě, v němž je derivace nulová: -30x + 4750 = 0, z toho plyne, že x = 158,333 Bod (158,333;f(158,333)) grafu funkce f je vrchol paraboly. V intervalu (-nekonečno;158,333) je funkce f rostoucí, v intervalu (158,333;nekonečno) je funkce klesající Vyšetření první derivace funkce: první derivace funkce: f´(x)= [2x 2 × e-x]´= 4xe-x - 2x 2 e-x = 2xe-x (2 - x). stacionární body: 2xe-x (2 - x)= 0 → x=2, x=0, nemá body s nedefinovanou první derivací. nalezení intervalů (kde funkce roste, klesá): V intervalu (-∞,0) je f´(x) = 2xe-x (2 - x) 0 a funkce je v tomto intervalu klesající Vyšetřování průběhu funkce. Marek Valášek. Přidat do košíku DO ŠKOLY MATEMATIKA. Lokální extrémy, monotonie (funkce rostoucí, klesající) - úvod. Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 320 K

Start studying 1,3,4 - Reálné funkce, derivace a průběh. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Derivace a monotónnost funkce Veta :ˇ Uvažujme funkci f (x), která má na intervalu I derivaci f 0(x). Pak platí: je-li f 0(x) > 0 8x 2I , funkce f je na intervalu I rostoucí. je-li f 0(x) < 0 8x 2I , funkce f je na intervalu I klesající. je-li f 0(x) 0 8x 2I , funkce f je na intervalu I neklesající Funkce f-1 se nazývá funkce inverzní k funkci f. Nechť f je rostoucí funkce. Pak funkce inverzní k funkci f je též rostoucí. Nechť f je funkce klesající. Pak funkce inverzní k funkci f je též klesající. Definiční obor složené funkce f∘f-1 je roven oboru hodnot funkce f

prubeh.nb - math.feld.cvut.c

Znaménka první derivace Má-li funkce f v každém bodě intervalu (a,b) kladnou derivaci, je v tomto intervalu funkce rostoucí. Má-li funkce f v každém bodě intervalu (a,b) zápornou derivaci, je v tomto intervalu funkce klesající. Má-li funkce f v každém bodě intervalu (a,b) nulovou derivaci, je v tomto intervalu funkce konstantní Derivace Nechť f je reálná funkce jedné reálné proměnné. Nechť x 0 je konečné reaálné číslo. Pak definujeme derivaci \(f^{´}(x_0)\) funkce f v bodě x 0 předpisem: \[f^{´}(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\] Tato limita nemusí existovat, pak funkce f v bodě x 0 derivaci nemá. Zároveň tato limita může existovat, ale být nevlastní Analogicky lze dokázat: Veta.ˇ Je-li f0(x) 0 pro všechna x2I, pak je funkce fnekle- sající v intervalu I. Veta.ˇ Jestliže f0(x) < 0 pro všechna x 2I, pak je funkce f klesající v intervalu I. Dukaz.˚ Necht' x 1;x 2 2I, x 1 < x 2.Máme dokázat, že pak je f(x 1) >f(x 2).Podle Lagrangeovy vety existujeˇ ˘2(

MATEMATIKA online - Monotonnost a extrémy funkce

Aplikace derivace II. O kurzu. 1. V první lekci si povíme teorii k monotónii funkce. Na grafu si ukážeme, kdy je funkce rostoucí a kdy klesající a kde se nachází její lokální minimum a maximum. Také se naučíme postup, jak tyto parametry určit početně. Zmíněný postup si vyzkoušíme na úvodním příkladu Title (Microsoft Word - Pr\371b\354h funkce.doc) Author: Rajda Created Date: 4/2/2007 20:40:4 Klesající funkce Speciální zobrazení funkce. 12.3.2016 12.3.2016 od admin. Definice. Řekneme, že f je reálná funkce, jestliže f je zobrazení takové, funkce f je rostoucí v množině M, jestliže. Extrémy spojité funkce na uzavřeném intervalu. Užití věty o významu první derivace pro průběh funkce: stanovení intervalů, ve kterých je funkce rostoucí, klesající a lokální extrémy. Užití věty o významu druhé derivace pro průběh funkce: stanovení intervalů, ve kterých je funkce konvexní, konkávní a inflexní body 5. určíme intervaly, v nichž je funkce rostoucí, případně klesající, 6. určíme body, v nichž nastávají lokální extrémy a určíme jejich povahu, 7. určíme intervaly, v nichž je funkce konvexní, případně konkávní, 8. nakreslíme graf funkce. Příklady: 1. Určete intervaly, kde je funkce rostoucí a klesající a lokáln

Derivace

Derivace Derivace jsou mocným nástrojem pro řešení řady praktických úloh. S jejich pomocí můžeme nalésti maxima, či minima funkcí, zjistit, zda jsou dané funkce rostoucí, či klesající. To jsou úlohy, které v životě objevíme na každém kroku. V ekonomické sféře chceme minimalizovat celkové náklady, nebo. Nechť funkce je rostoucí (klesající) funkce. Nechť existuje derivace . Pak náhodná veličina Y je spojitá s hustotou pravděpodobnosti Pro obecnou funkci je distribuční funkce náhodné veličiny je pro případ diskrétní (resp. spojité). (x - 2) > 0 AUTOTEST Užitím derivace funkce určete intervaly, ve kterých je daná funkce rostoucí a ve kterých je klesající. MATEMATIKA - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy, autor Jindra Petáková, vydalo nakladatelství Prometheus, spol. s r.o., v roce 1998, strana 157, úloha 38

Matematika v ekonomii: Sklon funkce

Inflexní bod je tam, kde je 2. derivace funkce rovna nule. V tomto bodě (infexe) se taky musí graf první derivace měnit z rostoucí na klesající, nebo naopak. (musí platit obě podmínky, jinak bod není inflexní) Editováno 14.6.2017 20:11 . Nahoru Odpovědět. 14.6.2017 20:11 3 Funkce y = cos x je sudá s periodou 2 , definovaná v oboru všech reálných čísel x.Je klesající na každém intervalu (2k , (2k + 1) ), kde k je celé číslo. Na ostatních intervalech je rostoucí Logaritmické funkce jsou stejně jako exponenciální funkce monotónní a tedy prosté. Pro a!1 jsou funkce rostoucí, tedy i jejich inverze je funkce rostoucí. Ze stejného důvodu jsou funkce pro a 0,1 klesající. Připomeňme, že platí všechna pravidla pro počítání s logaritmy známá ze střední školy: Pro x x D 12, je

Derivace funkce; Neurčitý integrál funkce; Určitý integrál funkce; Průběh funkce. Vyšetřování průběhu funkce; Definiční obor funkce; lokální minimum a lokální maximum, monotónnost - rostoucí/klesající funkce, stacionární body, konvexnost - konvexní/konkávní funkce, inflexní body). Funkce g(x) zde klesá, protože její derivace je záporná. Dále funkce roste zde, protože je derivace kladná. Nakonec funkce klesá zde. Tedy ve kterém stacionárním bodě se funkce mění z rostoucí na klesající? V bodě 'x' je rovno 4/5, našli jsme tedy lokální maximum v bodě 4/5. Pokud by byla otázka, kde je lokální minimum. 27. Derivace funkce a její užití 1. Určete intervaly, ve kterých jsou dané funkce rostoucí, případně klesající: a) f: y = 3 2 x x 3 9 − d) f: y V bodech, kde je první derivace kladná , je funkce rostoucí . V bodech, kde je první derivace záporná , je funkce klesající . V bodech, kde je druhá derivace kladná , je funkce konvexní . V bodech, kde je druhá derivace záporná , je funkce konkávní

Matematika pro každéhoDerivaceDerivace a další užitečné nástrojePPT - EU-8-60 – DERIVACE FUNKCE XVI (průběh funkce

Derivace lze využít při analýze průběhu funkce - hledání extrémů, testování, zda je funkce rostoucí/klesající apod. Další využití je například ve fyzice, například kinetice. Tam pomocí derivace najdeme změnu nějaké proměnné závislé na čase. První derivace takové funkce je rychlost a druhá derivace je zrychlení Je-li první derivace funkce v bodě větší než 0, je funkce v tomto bodě rostoucí, je-li menší než 0, je funkce v tomto bodě klesající. Bod, kde je 1. derivace funkce rovna 0 se nazývá stacionární bod nebo bod podezřelý z extrému; pouze v těchto bodech totiž může být minimum nebo maximum funkce je zde funkce . klesající. 3. pro (1;f) platí: f ´ (x) > 0 ⇒ je zde . funkce rostoucí. To znamená, že funkce má v bodě lokální minimum f (1) = 4 17 1 4 7 4 1 . Také pomocí druhé derivace . f ´´ 3x. 2 6x. platí: (1) 9 f ´´ > 0 ⇒ je zde lokální minimum. V . bodě - î lokální extrém nemá. Také pomocí druhé derivace. Uka me si je t e jedno odvození výpo ctu derivace funkce a to pro funkci f.x/ D x 2. Pro b ¤ a je p ríslu ný podíl roven f.b/ f.a/ b a D b 2 a 2 b a D b C a: Pokud se nyní hodnota b p ribli uje k hodnot e a , bude se hodnota a C b blí it k 2a . Máme tedy f 0.x/ D 2x . Derivace funkce f je tedy nap ríklad v bod e 1 rovna 2 Bolzanovavěta:Je-li funkce f spojitá v intervalu ha,bi a f(a)f(b) < 0, pak uvnitř intervalu leží alespoň jeden kořen rovnice (R). Poznámka: Pokud navíc existuje uvnitř intervalu derivace a nemění tam znaménko, funkce je tudíž v tomto intervalu rostoucí nebo klesající, je kořen jediný Tvar grafu logaritmické funkce. Základ logaritmu rozhoduje o tvaru funkce, protože základy větší než 1 jsou funkce rostoucí, menší než 1 klesající. Díky omezení definičního oboru má graf logaritmické funkce asymptotu x=0. K této přímce se přibližuje, nikdy ji však neprotne

 • Zyrtec slunce.
 • Skryté aplikace honor.
 • Nemoc šílených krav přenos na člověka.
 • Wiki arktida.
 • Běžecké trasy jizerské hory.
 • Květiny na plochu pc.
 • Ibalgin 400 doba účinku.
 • Dovednosti linkedin.
 • Nejlepsi auto pro karavan.
 • Konstrukce dřevěné postele.
 • Princezna peach.
 • Děti pěstounská péče.
 • Efassor.
 • Copydex.
 • Iguana iguana.
 • Stereometrie pdf.
 • Jak vycvičit draka kniha.
 • Ccc sleva pro členy.
 • Subway rohlenka brigada.
 • Egoe basket brno.
 • Toulavá kamera 26.
 • Kuchyně platinum violet.
 • Přívěsný vozík plzeň.
 • Tisk na látku doma.
 • Pomaly hrnec.
 • Muži v naději ke stažení.
 • Cena vstupenky na chelsea slavia.
 • Ruka hore jan bendig.
 • Nejlepší kamarádky film 2012.
 • Spotřeba teplé vody na osobu.
 • Rychlost vypalování dvd.
 • Navratilova wimbledon.
 • Set csicr cz webtestapp.
 • Marvel trička levně.
 • Petrof nabytek.
 • Průběh korunovace.
 • Velikost příspěvků na fb.
 • Drdoly.
 • Mops výchova štěněte.
 • Kovbojské klobouky.
 • Konstantinopolis.