Home

Obohacování slovní zásoby prezentace

 1. Obohacování slovní zásoby Author: Kamil Marek Last modified by: Jana Křížová Created Date: 11/19/2003 3:09:52 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce Company: L.G.W.A. s.r.o. Other title
 2. Slovo a slovní zásoba, obohacování slovní zásoby Milý studenti a studentky! v předchozích dvou prezentacích jste měli informace o slově, slovní zásobě a jejím obohacování. Na základě těchto informací zkuste nyní zodpovědět otázky (sešit i prezentace můžete používat
 3. Prezentace je urèena k zopakování si pojmù o obohacování slovní zasoby v èeském jazyce. Žáci si procvièí uèivo týkající se vzniku slov odvozováním, skládáním, zkracováním, přejímáním z cizích jazykù

rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slov TEST - Obohacování slovní zásoby. Zásoba, obohacování: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA

Obohacování slovní zásoby: souboru: otevřít [pdf; 0.14MB] : autor: Mgr. Jitka Krejsová (17.10.2011 12:39:56) popis: Materiál k výkladu obohacování slovní zásoby, slovní zásoba aktivní a pasivní, tvoření nových slov - odvozování, skládání, zkracování; přenášení slovního významu, přejímání z cizích jazyků, spojování slov do souslov Obohacovaní slovní zásoby souvisí s vytvářením nových pojmenování v češtině.. Způsoby obohacování slovní zásoby: 1. Tvořením nových slov a) Odvozováním. ke kořeni kmene (= slovotvorný základ) přidáváme přípony, předpon * Vztah k lexikologii Lexikologie - obohacování SZ Slovotvorba - rozšiřování SZ jistým způsobem, a sice vytvářením nových pojmenování kombinací morfů * Obohacování slovní zásoby Gramaticky - slovotvorně Negramaticky - víceslovná pojmenování Přenos významů (metafora - přenos významu na základě vnější.

DUMY.CZ Materiál Stavba slova -obohacování slovní zásoby ..

 1. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY - u jednotlivých slov určuješ způsob obohacení. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY - jen 10 slov. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY - jen 10 slo
 2. Obohacování slovní zásoby. Všechno se zpřeházelo. Urči způsob tvoření. Odpov.
 3. 7. Obohacování slovní zásoby Slovní zásoba = souhrn slov určitého jazyka, je zachycena ve slovnících - jádro slovní zásoby - ta část zásoby, kterou používá celý národ - aktivní - běžně užívaná slova - pasivní - slova, která nepoužíváme, ale rozumíme jim Způsoby obohacování: změnou významu slo
 4. Obohacování slovní zásoby Národní jazyk - jazyk určitého národa na určitém území - vyvíjí se zároveň s vývojem společnosti, hlavně v oblasti sl. zásoby
 5. Způsoby obohacování slovní zásoby Obohacování slovní zásoby Slovní zásoba - jsou všechna slova daného jazyka, neustále se vyvíjí /vznikají nová slova, slova zastarávají a časem mizí/ Archaismy - zastaralá slova a tvary slov, časté v historických dílech /béřu se k domovu, tovaryš

DUMY.CZ Materiál TEST - Obohacování slovní zásoby

V mluvnici opakujeme vedlejší věty a obohacování slovní zásoby, mrkni na přehled učiva kapitola slovní zásoba (pracovní sešit) a v pracovním sešitě si dopracujte následující: 21/6,7, 20/1, 22/ modrý rámeček 1 a dále cv. 1 dole Obohacování slovní zásoby. Obohacování slovní zásoby Všechno se zpřeházelo. Urči způsob tvoření. Odpov. - způsoby obohacování slovní zásoby - synonyma, homonyma, antonyma, práce se slovníky Nauka o tvoření slov - stavba slova - slovotvorba - odvozování, skládání, zkaracování slov Tvarosloví - slovní druhy ( určování mluvnických kategorií, pravopisné zásady, využití v textu) Skladba - věty podle postoje mluvčíh

Vyukový portál - ZŠ Letohrad, Komenského 26

obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech. Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: druhý stupeň, základní škola Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: školní rok 2011-201 Obohacování slovní zásoby. Slovní zásoba patří díky svému vývoji k nejméně stabilním prvkům jazyka. Způsobů jejího obohacování (tvoření slov) v češtině je několik. Mezi ně patří tvoření nových slov odvozováním (les - lesník), skládáním (anglický jazyk - angličtina) a zkracováním (Česká dopravní.

Co je Obohacování slovní zásoby? (tvoření nových slov

 1. test obohacování slovní zásoby . Autor: ta první (2vlož. 65vyzk. +6% ø)... vloženo 17.4.2013. Test vyzkoušen 7774 krát, průměrný výsledek je 76.5%. slovo podzemí. vzniklo: tvoření slov - odvozování.
 2. Pracovní list - Slovní zásoba a její obohacování : 7. VY_32_INOVACE_11_12.pdf (358561) VY_32_INOVACE_11_13: Pracovní list - Obohacování slovní zásoby : 7. VY_32_INOVACE_11_13.pdf (361094) VY_32_INOVACE_11_14: Pracovní list - Způsoby tvoření slov - odvozování : 7. VY_32_INOVACE_11_14.pdf (352564) VY_32_INOVACE_11_1
 3. Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit

Online testy český jazyk, slovní zásob

Obohacování slovní zásoby. 24. října 2015 20:43 | PhDr.Lucie Kvasničková výchova Obohacování slovní zásoby. S moderní dobou, kdy děti více vysedávají u televizních obrazovek či u počítačů a tabletů, a méně komunikují se svými vrstevníky i s rodiči, je často vidět u dětí nedostatečná slovní zásoba a obecně slabší verbální dovednosti Slovní zásoba, slovníky, význam slova Prezentace 1 . Prezentace 2 . Slovní zásoba, slovníky . Základní jednotkou slovní zásoby je slovo - skupina hlásek (výjimečně hláska jediná), jež tvoří v jazyce ustálený celek a má svůj význam.. Slovní zásoba obsahuje Obohacování slovní zásoby například prostřednictvím společného čtení obrázkových knih nebo prostě mluvení učitele se ukázalo jako důležité pro rozvoj dětského vyjadřování. Jedna z efektivních strategií je například, když učitel neustále komentuje probíhající aktivity a dění ve třídě, aby měly děti. Způsoby obohacování slovní zásoby změnou významu slov tvorbou nových slov - odvozováním, skládáním, zkracováním tvorbou sousloví přejímáním slov z jiných jazyků Známé výkladové slovníky naučné (encyklopedické) Ottův slovník naučný Příruční slovník naučný Technický slovní naučný Ekonomická. Anotace Prezentace učiva na dané téma je určena žákům 7. ročníku ZŠ, je vytvořena v programu Microsoft PowerPoint. biograf (kino) neologismy - neopren, satelit, mixér, galaxie Obohacování slovní zásoby tvořením nových slov přenášením slovního významu spojováním slov v ustálené slovní spojení (sousloví.

Slova jednoznačná, mnohoznačná a citově zabarvená

01 obohacování slovní zásoby . 03 literární křížovka. 04 vyjmenovaná slova. 05 vyjmenovaná slova. 06 vyjmenovaná slova. 07 ohebné slovní druhy. 08 vzory podstatných jmen. 09 slovní druhy . 10 procvičování přídavných jmen. 11 přídavná jména. 12 rčení. 13 zájmena (notebook) 14 tvary zájmen (notebook) 15 číslovky. Obohacování slovní zásoby - zadání v MS Teams v návaznosti na videokonference dle rozvrhu. Anglický jazyk: poslech lekce 3 stopa 22-28, naučit se slovíčka lekce 3 (uč. str. 32), PS str. 21, cv. 10. Německý jazyk: poslech Einheit 7, naučit se slovíčka lekce 7 (PS str. 67) Ruský jazyk Slovní zásoba aktivní / pasivní, jádro slovní zásoby, okraj slovní zásoby, archaismus, historismus, neologismus Měli byste být také schopni vysvětlit způsoby obohacování slovní zásoby + mít povědomí o různých druzích slovníků a jazykových příruček (dělali jsme i společně včetně elektronických verzí

Obohacování slovní zásoby Způsoby obohacování slovní zásoby 1. změnou významu slov 2. tvořením nových slov - RGYR]RYiQtP - VNOiGiQtP - WYR HQtP]NUDWHND]NUDWNRYêFKVORY 3. spojováním slov v sousloví 4. přejímáním slov z jiných jazyk zsvcestinka. ZŠ Vojnovičova Ústí nad Labem. zsv.kreativ@seznam.cz. Úvodní stránka > Studijní materiály > Mluvnice > Slovotvorba. Slovotvorba. Prezentace o tvoření slov. Obohacování slovní zásoby prezentace.pps (70,5 kB VY_32_INOVACE_Čj-Ml 6.,7.13 Anotace: Prezentace je zaměřena na obohacování slovní zásoby odvozováním, skládáním a zkracováním. Ke každému slovotvornému způsobu jsou cvičení, na kterých si žáci mohou ověřit své znalosti

Obohacování slovní zásoby - Školy Březov

Obohacování slovní zásoby pracovní list. Slovní zásoba (nebo také lexikum) představuje soubor všech slov a slovních spojení (lexikálních jednotek, lexémů), která se vyskytují v jednom konkrétním jazyce nebo která v daném jazyce zná jeden konkrétní jedinec (individuální slovní zásoba) Testi.cz > Jazyky > Čeština > obohacování slovní zásoby. test obohacování. Obohacování slovní zásoby - pracovní list a lístečky pro práci ve skupinách, řešení přiloženo, způsoby obohacování slovní zásoby (rozřazování slov) 18. Rozvíjející větné členy - hodina připravená v programu ActivInspire, úvod do učiva o rozvíjejících větných členech v 6. ročníku, seznámení s učivem.

Obohacování slovní zásoby - skládání: učebnice str. 40 a youtube: Ahoj sedmáci, tento týden dokončíme třídu plazů - šupinatí - hadi. V 7. C máme 3 prezentace - želva, agama, gekončík. V 7. B - želva. 7. A - online hodina v pondělí v 9. 00 a v pátek v 11. 00 . 7. B - online hodina v úterý v 10. 00 v pátek ve 12.00. Obohacování slovní zásoby Způsoby obohacování slovní zásoby: 1.) Změnou významu slov - zužování a rozšiřování, zánik a nový návrat, změna obsahu 2.) Tvořením nových slov - odvozováním, skládáním, zkracováním - zkratky a zkratková slova 3.) Spojováním slov v sousloví 4.

Obohacování slovní zásoby test de grossesse. Cílem kompletu učebnice a pracovního sešitu Hravá literatura je v plné míře nahradit tradiční výuku literatury spočívající v pracné domácí přípravě učitele a používání zastaralých a rozsáhlých čítanek, z kterých učitel často využije jen nepatrnou část Pravopis - shoda PO a PŘ - opakování pravidla PO několikanásobný - prezentace a kontrola samostudia z Pravidel. Obohacování slovní zásoby - učebnice str. 31 . Učebnice str. 32, cv. 2 - ústně, cv. 3 písemně (použij Slovník cizích slov), str. 32, cv. 7- ústně. Pravopis: učebnice str. 106, cv. 4 ústně, PS 48, cv. 10, 11.

Obohacování slovní zásoby, CJ - Český jazyk - - unium

Anglická slovíčka. vám pomohou vybudovat a také udržet si rozsáhlou anglickou slovní zásobu.. Nezáleží přitom na vaší úrovni pokročilosti, ale jen na vašem odhodlání systematicky na sobě pracovat a dosáhnout reálných výsledků.. Systém obsahuje 23453 slovních párů a 1949 frází a dosahuje cca 95% pokrytí slovní zásoby předních informačních zdrojů jako je. 5 Úvod Publikace Cvičení z českého jazyka v kostce pro střední školy je určena zejména žákům středních škol. Respektuje požadavky osnov i potřebu současné komunikační praxe, tj. dovednost vyjadřovat se správně, výstižně a vytříbeně (ústn

obohacování slovní zásoby, definuje zásady tvoření slov, skloňuje obecná jména přejatá a vlastní cizí jména slovní druhy (prohloubení): podstatná jména přejatá, slovesa (vid), slova přejatá - skloňování slovní zásoba a její obohacování Skladba rozlišuje větu hlavní a vedlejší, určuje druh Téma: Způsoby obohacování slovní zásoby. literatura. Téma: Romantismus - vypracovat PS str. 7-8 (W. Scott: Ivanhoe) na 2. 12. sloh. Téma: Líčení - napsat sloh na vybrané téma z UČ str.124/cv.9 a vložit do Google učebny do 6. 12 Pěkně udělaná interaktivní prezentace, která ukazuje některé základy teorie her. Dají se tam spouštět simulace a zkoumat, jak různé herní strategie vedou k různým výsledkům. Je to o tom jak vzniká a zaniká důvěra. Procvičování tématu Obohacování slovní zásoby prezentace s úkoly pro žáky Mgr. L. Šťovíková VY_32_INOVACE_70 II. Slabikotvorné souhlásky r,l, m ve slovech doplňování slabikotvorných obohacování slovní zásoby, stupňování příslovcí, druhy vět, věty jednočlenné, dvojčlenné, ekvivalenty, druh

Obohacování slovní zásoby společné procvičování na základě domácí práce uč. str. 32/ cv. 2 ústně uč. str. 33/ cv. 5 a) 11.11. POZOR ZMĚNA! Místo výuky 1. a 2. hodinu (8.00-9.40) bude online přednáška Kritické myšlení. Přihlašte se prosím nejpozději v 7.50 na Discord, bude probíhat v kategorii Online-trid Rozšíření slovní zásoby se nemusí vždy týkat cizího jazyka. Dotaz ohledně slovní zásoby se týká právě češtiny. Lidi si začínají uvědomovat, jak je jejich řeč chudá. Bohatá slovní zásoba jak v mateřštině, tak i v cizím jazyce se pomáhá vyjadřovat přesněji, čím se zvyšuje efektivita rozhovoru.

Obohacování sl. zásoby, CJ - Český jazyk - - unium.c

Prezentace pro hodinu literatury též najdete v příloze. Na pondělní hodinu si připravte PL k tématu Obohacování slovní zásoby. Materiály k jednotlivým hodinám najdete v G-classroom. Online hodiny proběhnou v prostředí G-meet. Odkaz najdete v příslušné učebně OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY - z prvního obrázku zaslané prezentace vypsat způsoby obohacování slovní zásoby (Učivo je také v učebnici na str. 12 a podrobně probráno a vysvětleno v sešitech 7. ročníku.) Písemně do sešitu uč. str. 13/6 a - jen morfematický rozbor (předpona, přípona, kořen, koncovka),b 20. 10. 2020 - 21. 10. 2020 - opakujeme a procvičujeme učivo Slovní zásoba - obohacování slovní zásoby, pracovní list (přepis kopie), zkontrolujte ŘEŠENÍ. 23. 10. 2020 - opakujeme a procvičujeme učivo slovní zásoba a pravopis: vyjmenovaná slova, pracovní list A, B (pracovní listy najdete i v MTeams), řešení. 3. 11 Obohacování slovní zásoby. Odkazy. Úkoly z mluvnice Umíme pracovat v powerpointu a víme, jak má vypadat dobrá prezentace. Je na čase to vše završit vašimi prezentacemi na téma JÁ. Podrobné instrukce najdete v odkazu a projdeme si je na hodině. Odkazy obohacování slovní zásoby, charakteristika, epos, bajka zadáno přes EduPage + vše dostupné na mých Zeměpis Blanka Macková Podnebí Evropy Prezentace bude zaslána na EduPage i na email Fyzika Lukáš Běhal Vnitřní energie Bude zasláno na email Chemie Eva Strachotová Vzduch, voda EduPag

č.D. Stru čná anotace prezentace Ov ěřeno 1 EU/Jh/Z/6/1- Zem ě, jako vesmírné t ěleso 2 EU/Pe/ Čj/7/2 Obohacování slovní zásoby - opakování 3 EU/Pe/ Čj/7/3 Základní skladební dvojice - opakování 4 EU/Pe/ Čj/7/4 P řívlastek. Obohacování slovní zásoby Aktivita představuje tzv. staniční (stanovištní) vyučování. Žáci na každém stanovišti plní nějaký úkol za daný časový limit. Žáci mají možnost zopakovat si dynamickou formou teoreticky, ale i prakticky zvolené lexikologické [ Prezentace 18.05.2016 12:51. Pravidla Slovník spisovné češtiny Slovník cizích slov Obohacování slovní zásoby Pojmy z lexikologie Skladba 07.09.2016 20:08. Podmět Přísudek Přívlastek Předmět Příslovečné určení Věty vedlejší Poměry.

Český jazyk 8.C - ZŠ Campanus - Gabriela Kosinov

Obohacování slovní zásoby - BŘEZOV

Základní škola a Mateřská škola Želetava - Školní

Slova jednoznačná, mnohoznačná a citově zabarvená

slovní úlohy na pohyb a společnou práci; kvíz - pondělí 9:00 - rovnice se zlomky; videokonference - úterý 9:00; učebnice 29; 31-32 (odpovědi na příklady nahrávejte do formulářů, na které bude odkaz v Teams) PŘÍRODOPIS. 9.6. - 71h - nervová soustava - CNS. učivo učebnice str. 92-9 Členění slovní zásoby: PS: str. 10/celá stránka; Úterý 20.10. Opakování - vyplňte pracovní list (klidně můžete i ve wordu) a pošlete mi ho na cjukoly@gmail.com do pátku 23.10. Dodržte prosím termín, úkoly poslané po termínu, budu považovat za nesplněné Slovní zásoba a tvoření slov: slohové rozvrstvění slovní zásoby, význam slova, homonyma, synonyma, obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov : správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary, slov a vědomě jich používá ve vhodné komonikační situaci: Tvarosloví (slovní druhy, mluvnické významy a tvary. Zkratky v českém jazyce. Zkracování je v českém jazyce jedním ze základních způsobů obohacování slovní zásoby. Kromě zkracování sem spadá i odvozování, skládání, přenášení významu, přejímání z cizích jazyků a spojování slov v sousloví

Tvoření nových slov (obohacování slovní zásoby): 1) Odvozováním - měníme příponu u slov a tím vzniká slovo nové, lesnický 2) Skládáním - vytvořím nové slovo spojením dvou slov, velkoměsto, vodopád, vodovod 3) Zkracováním - vytvářím zkratky, ČR, WHO, Čedok - česká dopravní kancelář, Z Prezentace k výkladu o slovech cizího původu, seznámení se s jejich skloňováním, obohacování slovní zásoby Pro interaktivní tabuli Pomůcky:Slovník cizích slov Inovace: Děti se aktivně zapojí do výkladu, vyhledávají ve slovníku, pracují ve skupinác

Obohacování slovní zásoby - SPĚVÁČEK jazyková škol

Obohacování slovní zásoby Malé děti mají neuvěřitelnou schopnost učit se nová slova. Prahnou po učení se novým a novým a hlavně zajímavým slovům - ovoid, hranol, kužel,. Školní rok začíná v úterý 1.9.2020. Podzimní prázdniny 29.-30.10.2020. Vánoční prázdniny 23.12.2020 - 3.1.202 Český jazyk Druhy číslovek, skloňování základních Věta jednoduchá a souvětí Výstavba textu Český jazyk - sloh Vypravování Anglický jazyk Obohacování slovní zásoby Matematika Násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100 Zlomky - sčítání, odčítání Slovní úlohy G - jednotk Cíl: Obohacování slovní zásoby, opakování učiva. Pomůcky: Širší pruhy papíru, pastelky, fixy, obrázky, nůžky, lepidlo. Popis: Žáci vytvářejí leporela na určité okruhy slovní zásoby. Leporela si vlepují do sešitu. Ta poté slouží k opakování. Pokud necháme některá pole leporel Obohacování slovní zásoby z hlediska synchronního, vývojové tendence v oblasti obohacování slovní zásoby v současné češtině. jevištní řeč apod.). Typy prezentace (živá, automatická, interaktivní). Příprava prezentace. Způsob prezentace. Požadavky na vizuální stránku prezentace. Verbální a nonverbální.

Opakujte kapitolu obohacování slovní zásoby. Bude ověřeno testem zadaným na Moodlu ve středu 22. 4. 2020 od 8:45 do 9:15. Na Moodlu v CJL bude zveřejněn test. Test stáhněte, vyplňte a posílejte jako přílohu pojmenovanou svým příjmením a jménem na email vyučující ihned po 9:15 hod. AN Zápis do sešitu- Obohacování slovní zásoby: odvozování, skládání, zkracování, přejímání z cizích jazyků, sousloví + ke každému příklady. V pondělí 5. vyuč. hodinu budeme mít individuální konzultace a dám možnost těm z vás, kteří budou chtít získat lepší známku z dřívějšího učiva ( základní. Slovní zásoba (uč. 23-32/tabulky) - obohacování slovní zásoby - slova základová 23. 10. 10min na slova mnohoznačná vs. homonyma 25. 10. mluvnice 1. 11. SLOH 3. 11. Čtení: 23-25 MATEMATIKA T8-9 Zlomk Obohacování slovní zásoby odvozování, skládání, přejímání. Dílny čtení. M Dělitelnost a rozklad na prvočísla, rovnice. Průběžně testy. AJ Unit 3 - dokončení. V prvním únorovém týdnu budeme psát kontrolní test za unit 3. Unit 4 - Cities. Používání určitého a neurčitého členu. Složeniny se some a any Respektujeme Vaši pokročilost a podporujeme Vás ve Vašem úsilí. Při jednotlivých setkáních dochází u klientů ke zlepšení jejich výslovnosti a celkového mluveného projevu, k pozitivním změnám v porozumění poslechovým cvičením, k prohloubení znalosti gramatiky a k obohacování slovní zásoby

1. Nauka o tvoření slov Synonyma. Homonyma. Tvoření slov: a) odvozování b) skládání c) zkratky. Přenášení slovního významu. Spojování slov v sousloví. Přejímání slov z cizích jazyků. Věcný význam slov. Cíl: rozlišení nejdůležitějších způsobů obohacování slovní zásoby, rozpoznání přeneseného pojmenování, zvl. ve frazémech (rčeních - vzít nohy. Obohacování slovní zásoby, opakování pro 8. ročník Zopakovat obohacování slovní zásoby, motivovat k zapamatování základních faktů Odvozování, skládání, zkracování, spojování slov v sousloví, přejímání, neologismy Slide 2,3,5,7,8,11,12 Interaktivita Nekonečný klonovač práce s předponami a příp., alo vír Rozlišuje a p říklady v textu dokládá zp ůsoby obohacování slovní zásoby, orientuje se ve slovníku spisovné češtiny. Užívá slova podobného a opa čného významu. Ov ěřuje si vliv spole čenského prost ředí na rozvrstvení jazyka, posuzuje vliv pracovní skupiny na celkový výsledek. Rozeznává neohebné slovní druhy Rozvoj slovní zásoby, vyjadřovacích schopností. Aktivní naslouchání. Porozumění obsahu řeči. Vztah ke knížkám, textům, rozvoj čtenářství (ne systematická výuka čtení, ale . rozvíjení všech důležitých percepčních a poznávacích funkcí pro čtení, psaní a čtenářství v kontextu emočního a sociálního.

obohacování slovní zásoby - Čeština — testi

rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady Ÿ závislosti a data - příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti, nákresy, schémata.. Uloz.to is the largest czech cloud storage. Upload, share, search and download for free dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech -ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova - ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářeč Titulní fotografie Martin Dorazín: Chrám Krista Spasitele po raketovém útoku (23. 10. 2020) Anotace: Aktivita určená především češtinářům a občankářům má iniciační charakter, slouží k prvnímu seznámení s aktuálním arménsko-azerbajdžánským konfliktem a tématem Náhorního Karabachu. Její těžiště leží v práci s klipem skupiny Einstürzende Neubauten a s.

 • Tablety do myčky akce kaufland.
 • Digitalny fotoaparat.
 • Pokládka asfaltu plzeň.
 • Globální oteplování zvířata.
 • Klika torres.
 • Satelitní snímky nasa.
 • Zlomenina hrudního obratle mkn.
 • Fenek.
 • Římsa film.
 • Měření času online.
 • Ck jokratour chorvatsko.
 • Dětská postylka s uložným prostorem.
 • Irská flétna.
 • Soupisky nhl 2018.
 • Kingdom come deliverance ps4.
 • Lední medvěd jižní pól.
 • Velká francouzská revoluce marat.
 • How to shape text in photoshop.
 • Whatsapp windows phone.
 • Ortodoncie poučková.
 • Dům umění ostrava historie.
 • Zlomenina hrudního obratle mkn.
 • Facebook cacebookom.
 • Tlc televizní pořady.
 • Kotoučové brzdy na kolo výhody.
 • Průběh korunovace.
 • Notebook dell test.
 • Levné ubytování praha vinohrady.
 • Runes builder lol.
 • Zlý časy.
 • Česká kuchyně ve světě.
 • Kosmetické potřeby.
 • 2. bitva na marně.
 • Soudruhu nezlob se online.
 • Co se hodí k hranolkám.
 • Povlečení mint.
 • Martin sheen apocalypse now.
 • Psi oslava.
 • Kamila tandoku.
 • Opel astra 2012.
 • Bambulkove prymky.