Home

Kultura starověké mezopotámie

MEZOPOTÁMIE • (řecky mezopotamia - meziříčí), starověké umění oblasti ležící mezi řekami Eufratem a Tigridem, v níž se rozvinula řada na sebe navazujících starověkých kultur; jejich vliv vyzařoval také do Afriky a Evropy. • Mezopotamské umění je uměním společnosti založené na orientáln Mezopotámie - Kultura Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0203 Náboženství v oblasti Mezopotámie ovlivňovalo každou lidskou činnost - zemědělství, řemesla, úřednictví, války, víra v panovníka atd Kultura starověké Mezopotámie se vyznačovala již poměrně rozsáhlými znalostmi. Články: Tahitské černé perly jsou velmi vzácné. Černé a Čertovo jezero na Šumavě je obojí ledovcového původu. Recept na doma vařený mátový čaj Kultura starověké Mezopotámie. - 1 -. Kultura starověké Mezopotámie. 1 Písmo. Jestli za něco vděčíme civilizacím, jež vznikaly mezi řekami Eufrat a Tigris, tak je to vynález písma. Babylónské klínové písmo, přesněji sumerské, z něhož se to babylónské vyvinulo, je nejstarší písmo na světě. Užívalo se v různých obměnách přes tři tisíce let, tedy. Otázka: Starověká kultura a umění na území Mezopotámie Předmět: Dějepis, Dějiny umění Přidal(a): Daniela MEZOPOTÁMIE3. tisíce př.n.l. (3 500 - 2 350 př.n.l.). Na území dnešního Iráku, mezi řekami Eufrat a Tygris; Věřili v přírodní bohy, nevěřili ale v posmrtný živo

Mezopotámie III. - Kultura Mezopotámie. P ísmo - původně obrázkové, později klínové písmo. Psalo se na hliněné tabulky rákosovým pisátkem (vytlačení klínů). Tabulky se pak usušily, nebo i vypálily. Zachovaly se úřední a hospodářské záznamy 1) Jmenuj starověké státy, které vznikly na území tzv. Mezopotámie. 2) Vysvětli pojmy - závlahový systém, chrámové hospodářství, palácové hospodářství 3) Charakterizuj vývoj Asýrie, Babylonie a perské říše. 4) Jmenuj nejvýznamnější města v oblasti Mezopotámie a pokus se určit, do kterých říš

První starověké civilizace vznikly v období eneolitu, které se vyznačovalo rozvinutým zemědělstvím (polní hospodářství, chov dobytka), společenskou dělbou práce, základními technikami zpracování mědi, počátkem obchodu, skladováním potravin a surovin a založením prvních stálých sídel.Rozvoj kultury byl spojen s rozšířením znalosti písma, které nahradilo. V rámci tohoto tématu článek navazuje na 2.díl - Mezopotámie - Blízký Východ ve Starověku. Po tomto díle následuje Starověké Řecko I. - Řecké báje, Kréta, Sparta, Athény. Egypt I. - Politický Vývoj. Nil - životodárná řeka. V Egyptě osídleno jen údolí Nilu a nilská delta, jinak poušť Dějiny starověké Mezopotámie Hlava C: Starověk - Staroorientální státy (asi 3 500 - 1 100 př.n.l.) Kapitola 2: Dějiny Mezopotámie 1. Mezopotámie = meziříčí, jde o Kultura - nejstarší literární památka Epos o Gilgamešovi

Kultura staroorientálních států Mezopotámie. Říše se rozkládala mezi dvěma úrodnými řekami Eufratem a Tigridem v oblasti Přední Asie. Ve starověké Číně zažilo velký rozvoj kovolijectví sloužící k výrobě bronzových soch a nádob, většinou se složitou symbolická výzdoba. Veliký rozvoj zažila také. vynálezy starověké Mezopotámie Oni byli velmi pokročilí pro čas a dovolili vývoj ne jediný to ale jiných kultur. Z tohoto důvodu je Mezopotámie známá jako kolébka civilizace. Jeden z vynálezů Mezopotámie, který je nejvíce transcendentální, je psaní. Mesopotamian civilizace vyvinula formu psaní volala cuneiform Mezopotámie ležící v údolí řek Eufrat a Tigris je vedle Egypta, Indie a Číny považována za jednu z kolébek civilizace na Zemi. Její oficiální historie sahá někdy do roku 4000 př.n.l. Nápisy na kamenných deskách zachovaných starověkými Sumery a Babylóňany však mluví o mnohem starší až půl miliónu let trvající historii civilizací na území Mezopotámie Společnost a kultura starověké Mezopotámie 1963; Zákony Asýrie a Chaldeje 1985; Kniha Společnost a kultura starověké Mezopotámie je v. Přečtených: 3x: Knihotéce: 4x: Chystám se číst: 1x: Chci si koupit: 1x: Nápověda - Podmínky užit. Starověká Mezopotámie Učební text Standarta z Uru, Válečný panel, 2600 př. n. l. (Jedná se o dvě desky, jemné mozaiky z lazuritu, perleti a červeného vápence, obsahující výjevy z války a míru.) abylonská Ištařina brána (Ištařina brána byla osmou bránou babylonského vnitřního města.

- k 1. sjednocení Mezopotámie dochází až za vlády Sargona I. Akkadského, který vytvo ř il akkadskou ř íši (2334 - 2200 p ř. K.) → upevn ě ní centralismu , rozkv ě t um ě ní → kolem roku 2200 p ř 6. ročník - Člověk a společnost - Dějepis - Mezopotámie. autor VM: Ing. Slánská Drahomíra. období vytvoření VM: září 2011. anotace: Výukový materiál je určen pro žáky 6.ročníku vzdělávacího oboru Dějepis, tematického okruhu - Mezopotámie. Formou prezentace zpracovává téma starověké Mezopotámie Na základě nové studie došli vědci k závěru, že harapá kultura, která je známá především svými dobře plánovanými městy, je stará asi 8000 let, takže předcházela starověkému Egyptu a Mezopotámii Všední život Rozvoj zemědělství, tzv. úrodný půlměsíc Časté záplavy = zúrodnění půdy Zavlažovací systémy Stavby domů: rákosí a hlína Kultura starověké Mezopotámie Vznik klínového písma Původní písmo: obrázkové = piktogramy Úřední záznamy na hliněných tabulkách Vynálezy Sumerů Kolo Šedesátková. Neznámější panovník starobabylónské říše byl Chammurapi (kolem roku 1 800 př. n. l.). Upevnil moc státu tím, že vydal zákoník kamenný sloup se zákony hlavní zásada Oko za oko, zub za zub se nevztahovala na bohaté občany Kultura Mezopotámie Písmo- vzniklo z potřeby zaznamenávat údaje v běžném životě

Mezopotámie: architektura starověké civilizace Stav a kultura Mezopotámie, která vznikla v povodí řek Tigris a Euphrates, tvořila první významnou civilizaci v dějinách lidstva ZOPAKUJTE SI LETOPOČTY: https://quizlet.com/_8nu5xq?x=1jqt&i=2ncg5eTOHLE JSME TAKY MY:• stovky psaných výpisků: http://edisco.cz/• opakovací kartičky Quizlet.. Mezopotámie, náboženské představy, Epos o Gilgamešovi, věda, kultura, vzdělanost: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály škol Výukový materiál je vytvořený pro výklad o kultuře, stavbách a životě lidí ve starověké Mezopotámii. Žáci získají informaci o klínovém písmo. Vytvoří si představu o stavbě zikkurat, které budou využívat v tématu starověký Egypt. V závěru se doví o životě obyvatelstva v Mezopotámii - oděv, jídlo, dům a. Sumerové - kolébka starověké civilizace, kulturně ovlivnili další státy Mezopotámie Kultura - klínové písmo, psalo se na hliněné destičky, rákosem, Sumerové zaznamenávali počasí, rozvíjela se matematika, měli soustavu měr a vah, geometrické výpočty, měli kalendář, znali úhel 360°, architektura: přehrady.

Duchovní kultura Písmo. Písmem se zaznamenávaly nejprve hospodářsko-správní údaje, později všechno možné. Na přelomu 4. a 3. tisíciletí před Kristem Sumerové sestavili piktografické písmo, které se rozdělilo na klínopis (Mezopotámie) a hieroglyfy (Egypt) Lékařství starověké Mezopotámie bývá často popisováno jako nevyspělé, nevědecké, plné představ o démonech způsobujících nemoci a primitivních léčitelských metod. Pokračující bádání ale ukazuje, že mezopotámské lékařství bylo ve skutečnosti velmi propracovanou vědeckou disciplínou 3000 př.n.l. - 476 n.l. překrývá se s dobou bronzovou a železnou na konci 4. tis. př. n.l. vyvrcholil vývoj neolitických a chalkolitických kultur vznikem dvou nejstarších civilizačních center - Mezopotámie (oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, které obě ústí do Perského zálivu) a Egypta (v údolí Nilu) = tzv. kolébky civilizace Úvod ke starověku období

Kniha Společnost a kultura starověké Mezopotámie od Josefa Klímy vyšla: - v českém jazyce 1962 a znovu 1963 (Praha, Československá akademie věd) - v německém jazyce 1964 - Josef Klíma, Gesselschaft und Kultur des alten Mesopotamie Dějiny starověké Mezopotámie Mezopotámie je úrodná oblast mezi řekami Eufratem a Tigridem. Staří Řekové ji nazvali Mezopotámie. Toto slovo přeloženo do češtiny znamená Meziříčí, tedy oblast mezi řekami. Slovo Mezopotámie používáme jako souhrnný název pro všechny civilizace, které vznikly v oblasti mez Mezopotámie bývá považována za kolébku dějin, její civilizace vzniká přibližně 3500 let před naším letopočtem a trvá zhruba do roku 1600 před naším letopočtem. Označení Mezopotámie bývá používáno pro úrodné nížiny mezi řekami Eufrat a Tigris, tedy na území dnešního Iráku a Sýrie

Kultura starověké Mezopotámie

Starověká kultura a umění na území Mezopotámie Studijni

 1. Název šablony: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ve výtvarné výchově 32/Vv02/20.2.2013, K. Týleová. Vzdělávací oblast: Umění a kultura
 2. Starobylé Mezopotámie bez jakéhokoliv zdobení je možnévolajte kolébku civilizace. Na této zemi se kolem 4. století před naším letopočtem narodila první orientální civilizace. Takové státy Mezopotámie (starověké Mezopotámie v řečtině), jako Sumer a Akkad, představovaly lidstvo s psaním a úžasnými chrámovými stavbami
 3. Mezopotámie = dnešní Irák (řeky Eufrat a Tigris). Písmo klínové (z piktogramů). Epos o Gilgamešovi (ve verších, rozsáhlý, epika, hodně postav, nejstarší dílo svět.lit.): Král Gilgameš z města Uruku vládne tak tvrdě, že obyvatelé žádají Bohy o pomoc. Ti pošlou na zem proti králi polodivokého člověka Enkidua
 4. Společnost a kultura starověké Mezopotámie. Josef Klíma. Nakl. Československé akademie věd, 1963 - Počet stran: 241. 0 Recenze. Druhé vydání ponechalo původní osnovu; rozvedlo však některé kapitoly a upřesnilo formulace. Probírá nejen hospodářské, politické a sociální, ale i kulturní a především právní dějiny.
PPT - Rimska kultura PowerPoint Presentation, free

Na konci roku 2002 se objevily zprávy, že Americký výbor pro kulturní politiku míní pomáhat po válce institucím v Iráku, a především od nich převzít péči o vykopávky. Američané slibují dodat nejmodernější techniku, postupy i lidi, prostě dostat průzkum starověké Mezopotámie na odpovídající úroveň Podobné jednotky. Společnost a kultura starověké Mezopotámie / Autor: Klíma, Josef, 1909-1989 Vydáno: (1963) Mezopotámie : 34. století př. n. l. až 539 př.

Mezopotámie - Blízký Východ ve Starověku - Sumerové

Kultura starověké Mezopotámie - maturitní otázka: 221x: 2. Kultura starověkého Egypta - maturitní otázka: 157x: 3. Obecné poučení o kultuře, galerie a muzea u nás a ve světě - maturitní otázka: 112x: 4. Kulturní památky a umělecké instituce Benešovska - maturitní otázka: 101x: 5. Kultura pravěké Evropy - maturitní. Dějiny umění Mezopotámie Umění v Mezopotámii = úrodný půlměsíc mezi dvěmi řekami (Eufrat a Tygris) - ve stejné době jako v Egyptě se vyvíjela vyspělá kultura v Mezopotámi ; 2. Umění Egypta a Mezopotámie 3. Starověké Řecko (Krétské umění, Mykénské umění, umění Řecka) 4

Starověk - Wikipedi

 1. V pořadí od nejméně hodnotné k většině, že peníze ze starověké Mezopotámie bylo. ječmen, vést (zejména v severní Mezopotámii [Asýrie]), mědi nebo bronzu, cín, Historie a kultura, dávná historie.
 2. jižní Mezopotámie; Sumerové položili základ civilizace, do této oblasti přišli poč. 4. tis. př. n. l. neznámo odkud (snad ze SV) centrem státu město s chrámem (= centrum náboženského, politického a hospodářského života; kněz je správce chrámu i organizátor hospodářství - chrámové hospodářství) a paláce
 3. Společnost a kultura starověké... Jednotky; Společnost a kultura starověké Mezopotámie / Hlavní autor: Klíma, Josef, 1909-1989: Jazyk: Čeština: Vydáno: Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1963: Témata: Mezopotámie - dějiny - přehledy populární.
 4. Společnost a kultura starověké Mezopotámie / Hlavní autor: Klíma, Josef, 1909-1989 Vydáno: (1962) Mezopotámia : Ösi civilizáció és kultúra a Tigris és az Eufratész mentén / Hlavní autor: Klíma, Josef, 1909-1989 Vydáno: (1983) Mezopotámie : 34. století př.n.l. až 539 př.n.l. /.
 5. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/287/virtual/www/domains/materialy-do-skoly.cz.
 6. Výsledek pro: Společnost a kultura starověké Mezopotámie Rozšířené vyhledávání Dnes již klasické dílo o dějinách starověké Mezopotámie. historie a fakta. Starověká Mezopotámie A. Leo Oppenheim
 7. Společnost a kultura starověké Mezopotámie / Josef Klíma Edition statement: 1. vyd. Issue data: Praha : Československá akademie věd, 1962 Phys.des. 212 s. Edition: Nové obzory vědy ; sv. 10 Subj. Headings: starověk starověké civilizace kultura starověku Mezopotámie Conspect: 94(3) - Dějiny zemí starověkého světa UDC: 943.7.

Starověký Egypt, Indie a Čína - Historie, Kultura

Mezopotámie státy Sumerů, Babyloňanů, Asyřanů, Peršanů na rozvoj TK měla vliv kultura krétská a mykénská Platon, Aristoteles - TV je nedílnou součástí výchovy mládeže, k občanským právům Krásné postavy závodníků inspirovaly starověké umělce (sochy, malby). Mezopotámie, země mezi dvěma řekami, byl lokalizován v dnešním Iráku a Sýrii a byl doma k jednomu z nejvíce starověkých civilizací: Sumerové.Mezi Tigris a Euphrates řeky, sumerských měst, jako Ur, Uruk, a Lagash poskytnout některé z prvních důkazů o lidské společnosti, spolu s právními předpisy, psaní a zemědělství, které dělaly jejich funkce

Studijní materiál Starověké kultury - literární období už se na Tebe teší v rubrice Literární období, Literatura. Mezopotámie, Akad, Sumer, Babylónie, časté nájezdy. nejstarší harapá kultura (2300 př. n. l.). Kriwaczek, P. (2012). Babylon: Mezopotámie a zrození civilizace. New York: Thomas Dunne Books / St. Martinova tisk. Národní prostředí pro humanitní vědy. 2017. Systém klínového psaní ve starověké mezopotámii: vznik a vývoj J.Klíma-Společnost a kultura starověké Mezopotámie 10 dějiny , histori Společnost a kultura starověké mezopotámie nové obzory vědy vědeckopopulární edice čsav 10 josef klima vydavatel:nakldatelství československé akademie věd, praha 1962 výborný stav, cena dohodou.: Inzerát Ostatní knih

Dějiny starověké Mezopotámie Učebnice dějepisu on-lin

 1. Alžběta Danielisová — Miloš Hlava: Laténská kultura a Keltové. DaS 8/2009. Starověk. Starověké státy - úvod. Starověký Egypt. Eliška Kadlecová: Dějiny odívání ve starověkém Egyptě. TUL 2011. Břetislav Vachala: O postavení ženy ve starém Egyptě. DaS 2/2007. Záhady starého Egypta: Brána do podsvětí. ČT 2008
 2. Klíma Josef - Společnost a kultura starověké Mezopotámie , brož v košíku máte 0 ks knih za 0,00 K
 3. Společnost a kultura starověké Mezopotámie 1963, J. Klíma Na podkladě především klínopisných pramenů sumersko-akkadských, archeologického bádání, všestranné literatury, sleduje autor v hlavních rysech vývoj hospodářskospolečenských vztahů a kulturních projevů ve starověké Mezop..
 4. Přečtěte si spolu s námi tajemné texty staré tisíce let - nahlédněte do Sumerského královského seznamu, do Chammurapiho zákoníku, do první mírové smlouvy na světě, uzavřené mezi Chetity a Egypťany, nebo do bájného Eposu o Gilgamešovi, jenž patří k nejvýznamnějším písemným památkám starověké Mezopotámie
 5. Architektura starověké Číny. masivní palácové komplexy již v 1300 př.n.l. za dynastie Šang (zničeny) císařské hroby byly umístěny v mohyle, vedla k nim alej (cesta duší) po stranách aleje byly sochy zvířat a na začátku vysoké pilíře trvalo až do doby dynastie Čchin

Dějiny Mezopotámie - History of Mesopotamia. Dějiny Mezopotámie se pohybuje od nejstaršího lidského povolání v období Dolní Sumaya až do pozdní antiky. 3 třetího tisíciletí před naším letopočtem. 3,1 Džemdet-Nasrská Kultura . Search:dějiny mezopotámie . Domů. Vyhledávání. dejiny vytvarne kultury. vše Praha, ČSAV, 1962, 241, 2. oprav. a rozšíř. vyd., Menší 8°, brož., lamin Kultura starověké Mezopotámie: Klínové písmo - vyrývalo se do hliněných destiček; Epos o Gilgamešovi - nejstarší epos světa. Stavitelství - základní stavební materiál - hliněné cihly, zikkuraty - věţovité stupňovité chrámy vysoké desítky metrů, na vrcholu svatyně Společnost a kultura starověké Mezopotámie Klíma Josef knihy. r.v. 1963, nakladatel Československá akademie věd , obr, 240 s. krab G38, vloženo: 24.06.2015 13:11. 80,- Kč Dále od autora: Klíma Josef. přidej vysyp. Život reportéra Klíma Josef paměti / vzpomínky / životopisné / rozhovory. Společnost a kultura starověké Mezopotámie ( J. Klíma ) Kód výrobku: Společnost a kultura starověké Mezopotámie ( J. Klíma ) Dostupnost: Na skladě Cena: 60K

Společnost a kultura starověké Mezopotámie. Kdo napsal knihu Společnost a kultura starověké Mezopotámie? Autorem je Josef Klíma. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih *Mezopotámie = meziříčí *oblast dnešního Iráku kolem řek Eufrat a Tigris, které ústí do Perského zálivu. *Severní, hornatá část (Asýrie) osídlena dříve (8 500 př.n.l.). *Jižní, rovinatá Babylonie osídlena kolem 5 000 př.n.l. * *4. tisíciletí př. n. l. staví Sumerové - n Historie Starověk, pravěk Společnost a kultura starověké Mezopotámie. Společnost a kultura starověké Mezopotámie. Autor Klíma Josef Vydavatel Nakladatelství ČAV Rok vydání 1962 Vazba brožovaná Počet stran 198 Dostupnost v prodejně 80 Kč. Společnost a kultura starověké Mezopotámie Klíma Josef odborná, populárně naučná. r.v. 1963, nakladatel Československá akademie věd , OBr., 242 s.

Společnost a kultura starověké Mezopotámie. Pokračovat v nákupu Přejít do košíku. Komentáře. Tuto knihu zatím nikdo nekomentoval. Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte. Nahlásit chybu u této knihy × Nahlásit chybu u této knihy. Kupující. Jak to funguje. 3. Věda: staří Řekové položili základy mnoha moderních vědních oborů: . a) matematika - Pythagoras (věta o součtu čtverců nad stranami pravoúhlého trojúhelníka), Euklides (věta o odvěsně), Archimedes (geometrie, v Syrakusách konstruoval válečné zbraně proti Římanům, Archimedův zákon o tělese ponořeném do kapaliny V paláci Kinských na pražském Staroměstském náměstí je k vidění asijská a středomořská starověká sbírka Národního muzea v Praze. Budova je významná hned z několika důvodů. Z jejího balkonu vyhlásil v roce 1948 Klement Gottwald vítězství pracujícího lidu. V době, kdy zde fungovala škola, usedával do jejích lavic Franz Kafka a v neposlední řadě je. Kultura starověké Indie Starověká Indie položila samostatné základy vědním oborům: astronomii matematice - vytvořili desetinnou číselnou soustavu s využitím nuly, tu převzali Arabové a jejich prostřednictvím se dostala do dalších zemí světa a dnes ji užíváme i my (tzv.arabské číslice) lékařství - prováděli. Otázka: Starověké orientální státy Předmět: Dějepis Přidal(a): R Starověk počátek při vzniku prvních států (a písma) 5000-3000 př.n.l konec r 476 našeho letopočtu (rozpad Západořímské říše) starověk se nevyvíjí všude stejně státy staroorientální státy - veškerá půda patří panovníkovi (ten je pokládán za boha) - základním zdrojem obživy je.

Rádi přijedeme a vykoupíme knihy, staré hračky, nábytek, techniku, starožitnosti, umění a další sběratelský materiál. Volejte kdykoliv 601118787 Mezopotámie neboli Meziříčí se rozkládala mezi asijskými řekami Eufrat a Tigris. Na rozdíl od starověkého Egypta nešlo o jednu říši, ale spíše o oblast, ve které se zrodila řada starověkých států. Civilizace, které vznikly na území Mezopotámie, měly hodně společného a vzájemně se ovlivňovaly Mé by měli Stránky být pomůckou pro všechny studenty kteří potřebují něco zjistit na Dějepis. Můžete zde také sehnat mé vlastní originální referát obejdská kultura (5000-3500 př. l.), navazuje na kulturu Eridu (Eridu, Tell Ubajd, Ur, Uruk, Nippur), rozšířila se z jihu na sever - příchod Sumerů na jih Mezopotámie, vznik měst a chrámů, pěstování ječmene, hrnčířský kruh, mě

Kultura staroorientálních států - dějepis

Kultury, které ovlivnily vývoj starověké Mezopotámie, byly několik. V první řadě to byla kultura Umm Dabaghiyah; později ji nahradila kultura Hassuna-Samarra a nakonec najdeme kulturu Halaf nebo Halaf později (kolem 4.000 př.nl). Hlavní mezopotamské kultur Bazar knih. Nabízím knihu Společnost a kultura starověké Mezopotámie. ČBDB.cz - Databáze knih

10 nejdůležitějších mezopotámských vynálezů / Historie

 1. Přečtěte si pár knih Jan Burian - Cesty starověkých civilizací, Jana Součková - Starověký přední východ, Josef Klíma - Společnost a kultura starověké Mezopotámie. Hlavně tu poslední doporučuji, je dost stará, ale kvalitní
 2. Tato civilizace existovala v jižní části Mezopotámie (oblast mezi řekami Eufrat a Tigris mezi Bagdádem a Perským zálivem). Jeho obyvateli byli krom později příchozích semitsky hovořících Akkadů hlavně Sumeřané, kteří se ve vlastním jazyce označovali za ˝Černohlavce˝
 3. Starověká Mezopotámie - Babylonie, Chetité. dějepis, 1. ročník. Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz. Pracovní list k dějinám starověké Mezopotámie, postihuje základní rysy starověké Babylonie a Chetitské říše. Inovace: mezipředmětové vztahy (geografie), využití ICT, mediální technika.
 4. Starověcí Mimozemšťané Historie Umění Starověké Artefakty Starověký Egypt Starověké Umění Kultura ca. 3,200 BCE. Sumerian Tablet, Uruk. an intermediate form of writing with pictographs, a grid and wedges for numbers which later developed into cuneiform in Mesopotamia
 5. Starověké Řecko - podrobněji (osídlení, kykladská kultura, krétská kultura, mínojská, heladská, mykénská) 26. 10. 201
 6. Dějiny starověké knižní kultury na příkladu Egypta, Číny, Mezopotámie a antického světa History of ancient literary culture on the example of Egypt, China, Mesopotamia and ancient worl

Mýty a civilizace starověké Mezopotámie - Blog iDNES

Mezopotámie nebyla jednotná říše, ale zahrnovala několik národů, které se navzájem překrývali, Sumerská (3000c2400přn), Akkadská (2400-2200přn) a Asyrská kultura. Podobně jako Egypt, i tato říše trpěla nedostatkem kvalitních surovin pro svůj rozvoj, byl zde hlavně nedostatek kamene a dřeva, nejdůležitějších. Mezopotámie: od Sumeru k novoasyrské a perské říši. 2. Egypt: Stará, Střední a Nová říše a následující období. Dějiny a kultura starověkých říší Předního Orientu, Praha 1990. J. Burian, Cesty starověkých civilizací, Praha 1973. Společnost a kultura starověké Mezopotámie, Praha 1963. J. Klíma, Lidé.

Společnost a kultura starověké Mezopotámie - Josef Klíma

Starověké říše východu Stará říše, Střední říše, Nová říše, Pozdní Egypt, Kultura Egypta) Persie; Indie (Harapá kultura, Magadhská říše, Maurijska říše) Čína (Období válčících státu, Dynastie Čchin, Dynastie Chan Vznik starověkých říší východu na jihu Mezopotámie, městské státy: Uruk. [Kl2] Klíma J., Společnost a kultura starověké Mezopotámie, Nakladatelství ČSAV, Praha, 1963. [Kr1] Kramer S. N., Historie začíná v Sumeru. Z nejstarších záznamů o projevech lidské kul-tury, Praha, 1965. [Kr2] Kramer S. N., Scholldays: a Sumerian Composition relating to the Education of a Scribe Starověké hvězdářství - Mezopotámie I. (4000 - 2150 př. n. l. ) Na obloze můžeme obdivovat souhvězdí Býka, Lva, Štíra či Vodnáře a Kozoroha. Tato zvířetníková souhvězdí vytvořila lidská představivost již před mnoha tisíci lety v době prvních lidských civilizací Elamu, Sumeru a Akkadu

ŘECKÁ KULTURA ŘECKÁ KULTURA ŘECKÁ KULTURA. Prezentace k řecké kultuře jsou tu! Je to samý obrázek, takže radši po částech, jinak by se tam ty gigabyty těžko našťouchaly: STAROVĚKÉ ŘECKO 1. STAROVĚKÉ ŘECKO 2 STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE. proč vznikaly starověké státy v údolí poblíž velkých řek? kvůli tomu a by mohli hasit při požáru. kvůli koupání. kvůli půdě, teplu a vláze. dvě řeky mezopotámie. indus a ganga. eufrat a tygris. žlutá a modrá řeka. Sjednotitel egypta. faraon(ten to není) amon. meni. nejstarší civilaze na jihu metozotámie jsou. Společnost a kultura starověké Mezopotámie, autor: Josef Klíma, rok vydání: 1963 Antikvariát s více než 32 980 položkami +420 775 281 837 v pracovní dny 8:00 - 15:0 Společnost a kultura starověké Mezopotámie / Josef Klíma Historie. Kniha je v externím skladu nutno objednat. Cena: 35 Kč sleduje autor v hlavních rysech vývoj hospodářskospolečenských vztahů a kulturních projevů ve starověké Mezopotámii, svérázné představitelce nejstarší civilizace v povodí Eufratu a Tigridu..

Klíma - Společnost a kultura starověké Mezopotámie (1963) Čs. akademie věd 1963, 244 stran, 16 stran příloh, velmi dobrý stav. (x1551 Nepřetržité boje, kterými byla celá kultura starověké Mezopotámie prostoupena, vedly k vysokému ocenění fyzické síly. Ta však spočívala nejen v prosté zdatnosti těla, ale i ovládnutí zbraní a v síle lidského rozumu. Nejsilnějšími byli hrdinové z rodu bohů a králů, jejich činy opěvují četné eposy a hymny Dnes již klasické a ve světě stále znovu vydávané dílo A.L.Oppenheima (1904 1974), profesora Chicagské univerzity a jednoho z největších znalců mezopotámských písemných a archeologických pramenů, patří trvale k nejlepším pracím o dějinách starověké Mezopotámie Úvod » » Společnost a kultura starověké Mezopotámie. Společnost a kultura starověké Mezopotámie

Mezopotámie, Egypt, Persie, Indie, Čína, hebrejská kultura, starověké Řecko a Řím Sumer (Mezopotámie) Mezopotámie se rozprostírala mezi řekami Eufrat a Tigris (dnešní Irák) a byla centrem nejstarších lidských civilizací Je to vášeň, hrabat se v hlíně starověké Mezopotámie, říká student 9. března 2014 Francouzské archeologické expedice do iráckého Kurdistánu se už potřetí zúčastní student.. Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné Starověké mýty ale rozhodně stojí za přečtení! Zapomenuté civilizace Tutanchamonův sarkofág Počátky starověkého písemnictví Nejstarší písemné památky pocházejí ze 4. tisíciletí př.n.l. a byly nalezeny na území starověké Mezopotámie a Egypta

Pokud nějaká kultura používala ke svému hudebnímu projevu jiné intervaly než půltóny a celé tóny, nebo tvořila hudbu jiným způsobem, než je v Evropě obvyklé, nazývá se hudební kulturou exotickou. O těch nejvýznamnějších ve starověku pojednává tento článek Společnost a kultura starověké Mezopotámie. Společnost a kultura starověké Mezopotámie. Autor: Josef Klíma: Vydavateľ: Nakladatelství Československé akademie věd: Edícia: Nové obzory vědy

Starověká Sparta . Starověká Sparta tvoří jedno z nejvýznamnějších řeckých středisek vedle Atén. Tento městský stát vznikl kolem 10. stol.př.n.l. V dějinné tradici vynikla brannou tradicí a vojenskou připraveností Společnost a kultura starověké Mezopotámie. Josef Klíma. Nakl. Československé akademie věd, 1963 - Iraq - 241 pages. 0 Reviews. Druhé vydání ponechalo původní osnovu; rozvedlo však některé kapitoly a upřesnilo formulace. Probírá nejen hospodářské, politické a sociální, ale i kulturní a především právní dějiny. STAROVĚK Mgr. Lenka Venclová 2009 ETAPY STAROVĚK - kol r.3000 př. K./ př. n.l. začíná vznikem prvních států do r. 500 p. K./ n.l. - 5.st. STŘEDOVĚK - 5.st. - 16. st. NOVOVĚK - 17. st. - 20. st. NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY - 21. st. STAROVĚKÉ STÁTY ORIENT z latiny východ ANTIKA z latiny starý STAROORIENTÁLNÍ STÁTY dějiny STAROVĚKÉHO BLÍZKÉHO VÝCHODU. Hudba v pravěku Vývoj hudební kultury souvisí s vývojem lidské kultury a společnosti obecně Domorodá kultura přírodních národů Hudební projevy primitivní,spojeny s tancem Převažovaly rytmické nástroje, hl. bubny Melodické jednoduché - píšťaly Afrika, Amerika - Indiáni, křováci v Jižní Americe, Austrálie Součást obřadů Běžný život Pomoc při práci.

Nezabíjejí pouze své oběti. Islámský stát nemilosrdně likviduje nejen své protivníky, ale rovněž starověké památky, jež považuje za kacířské Z knih a učebnic dějepisu víme, že kolo bylo vynalezeno ve starověké Mezopotámii okolo roku 3500 až 4000 před naším letopočtem. V roce 2002 bylo ve Slovinsku nalezeno kolo staré zhruba 5300 let. Podle názorů některých archeologů by však mohlo být ještě mnohem starší. Číst dá Společnost a kultura starověké Mezopotámie / Doc.dr.Josef Klíma Historie. Kniha je v externím skladu nutno objednat. Cena: 40 Kč sleduje autor v hlavních rysech vývoj hospodářskospolečenských vztahů a kulturních projevů ve starověké Mezopotámii, svérázné představitelce nejstarší civilizace v povodí Eufratu a. Přelom Pravěku a Starověku: Starověk: písmo r. 3000 př.n.l., vznik států - rozdíl mezi Starověkem a Pravěkem Egypt: Nil - procházel Egyptem, od jihu na sever, upravuje se pomocí závlahového systému; vzniká silný a mocný stát, vyspělá kultura - pracovní doba, placení mzdy,.

Společnost a kultura starověké Mezopotámie, autor: Josef Klíma, rok vydání: 1963 Antikvariát s více než 32 749 položkami +420 775 281 837 v pracovní dny 8:00 - 15:0 Mezopotámie - stát v Asii (dnešní Irák) - leží mezi dvěma řekami : Eufrat, Tigris Starověké Řecko. - nejvyšší hora - Olymp (sídlo bohů) Krétská (minojská) kultura - sídlí na ostrově Kréta - Knósský palác (koupelny, podzemní haly, splachovací záchody) + bludiště. Kultura Mezopotámie Písmo- vzniklo z pot řeby zaznamenávat údaje v běžném život ě. Klínové písmo - mělo tvar klínů, psalo se na hlin ěné tabulky zašpi čat ělým rákosem, tabulky se pak vypalovaly. Vědy Astronomie zm ěny ro čních období ur čení délky roku - 12 m ěsíc ů, den = 24 hodi

Společnost a kultura starověké Mezopotámie / Josef Klíma -- OLA001 388.343 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000604038 Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00060xxxx / 0006040xx / 000604038.ht PIVOVARSKÉ MUZEUM. Veleslavínova 6, Plzeň Tel: 377 235 574 webové stránky Přejete si nahlédnout do historie piva a pivovarnictví od starověké Mezopotámie dodnes? Navštivte Pivovarské muzeum.Muzeum je umístěno v autentickém středověkém právovárečném domě se sladovnou, který byl prohlášen kulturní památkou Společnost a kultura starověké Mezopotámie. objednávkový kód: 0012003: vydavateľ. Mýty staré Mezopotámie. Sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. 1977. Praha, Odeon Klíma - Cvetler. Stát a právo předřímských společností. 1971. Brno Klíma, Josef: Společnost a kultura starověké Mezopotámie.1962, nakladatel Nakladatelství Československé akademi

PPT - SIKOLOHIYANG PILIPINO PowerPoint Presentation, freeStarověké Řecko IVÝCHODNÍ TURECKO
 • Držák na sušičku.
 • Plesové boty levně.
 • Mekka dasen.
 • Nové skotsko akordy.
 • Kurz kovani noze.
 • Mars rovers.
 • Lotrando a zubejda akordy.
 • Kdo je antikrist.
 • Chuck traynor.
 • Fine cognac.
 • Odřezky lipového dřeva.
 • Policejní akademie 2: první nasazení.
 • Volary zajímavosti.
 • Captcha google.
 • Vodní mlýny historie.
 • Povrchové napětí materiálu.
 • Vipet aktivity.
 • Polsko vlajka.
 • Počasie trnava.
 • Velikost povlečení twin.
 • Zákazové značky v přírodě.
 • Nemoc šílených krav přenos na člověka.
 • Planeta opic zrození online.
 • Chesapeake retrívr.
 • Římsa film.
 • Catwoman gotham.
 • Jak se zbavit mušek v květináči.
 • Najtazsi jazyk na svete.
 • Detsky stan zamek.
 • Realitní kancelář chirš recenze.
 • Motogp 2019.
 • Jak udelat kolaz fotek na iphonu.
 • Bibliobox mlp.
 • Důlní neštěstí příbram.
 • Dobyvani hradu.
 • Výbuch sopky video.
 • Prodej surových kmenů.
 • Franchising solodoor.
 • Motorový olej 5w30 longlife.
 • Cibuloviny kvetoucí v létě.
 • Teaková podlaha cena.