Home

Stereometrie pdf

Stereometrie, neboli geometrie v prostoru se zabývá řešením prostorových geome-trických úloh. Aby student byl schopen řešit úlohy na dané téma musí se seznámit s některými stereometrickými pojmy a větami. Za základní útvary ve stereometrii považujeme body, přímky a roviny. Dále uve 5.1.1 Úvod do stereometrie Předpoklady: Stereometrie - geometrie v prostoru. Už jsme se u čili planimetrii - geometrii v rovin ě. Zkoumali jsme pouze útvary, které se vejdou do roviny mají maximáln ě dva rozm ěry: • bod (zna číme velkým písmenem A, B,) - místo v rovin ě, to, co nemá ani délku STEREOMETRIE = prostorová geometrie, geometrie v prostoru − část M zkoumající vlastnosti prostor. útvarů − vychází z tzv. axiómů, využívá věty Axióm je jednoduché názorné tvrzení, které se nedokazuje. Věty lze z axiómů a definic logicky odvodit, jejich platnost je třeba dokazovat STEREOMETRIE Základní pojmy: • Objemy a povrchy těles • Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin Opakování: • Obsahy a obvody rovinných útvarů Stereometrie - geometrie v prostoru - zabývá se vzájemnou polohou přímek, rovin, jejich zobrazením a objemy a povrchy prostorových útvarů. 1 STEREOMETRIE Pomocný učební text Petra Pirklová Liberec, únor 2016 . 2 Základem všech zobrazovacích metod v deskriptivní geometrii je stereometrie (prostorová geometrie). Ta je budována na axiomatickém systému. V tomto textu si uvedeme pouze axiómy incidence pro stereometrii. Pomocí axiómů jsou pak dokazovány věty, z nichž s

úvod ke stereometrii - Univerzita Karlov

1 Stereometrie - polohove´ vlastnosti Nejprve uvedeme za´kladnı´vztahy mezi jednotlivy´mi objekty v geometrii. Da´le budeme formu-lovat neˇkolik jednoduchy´ch veˇt, tzv. axiomu˚, o ktere´ se opı´rajı´ vsˇechny dalsˇ´ı stereometricke´ veˇty, ktere´ rozdeˇlı´me do trˇı´skupin Stereometrie - metrické vlastnosti Odchylka dvou přímek Odchylka dvou různoběžek je velikost každého z ostrých nebo pravých úhlů, které přímky spolu svírají. Odchylka rovnoběžek je 0°. Odchylka mimoběžných přímek je odchylka různoběžných přímek vedených libovolným bodem prostoru rovnoběžně s daným Stereometrie 9 Stereometrie Polohové vlastnosti Prostor se skládá z bodů, přímky a roviny jsou jeho podmnožiny. Bod může ležet (neležet) na přímce, nebo v rovině, přímka leží (neleží) v rovině, přímka prochází (neprochází) bodem, roviny prochází (neprochází) bodem, případně přímkou Stereometrie se zabývá studiem prostorových útvarů. Mezi tyto útvary patří například hranol, krychle, kužel, jehlan a další. Slovo stereometrie je řeckého původu a jeho volný překlad je měření těles. V planimetrii leží všechny útvary v jedné rovině. Těchto rovin může být ve stereometrii nekonečně mnoho. Mnohostěn Repetitionsaufgaben Stereometrie 6 Ein anderes Beispiel: 0,71m 2= 71dm 2=7100cm 2=710000mm 2 (=0,00000071km 2) Tabelle für Volumen km 3 (100m) 3 (10m) 3 m3 dm 3 cm 3 mm 3 0, 0 0 7 0 1 0 0 1, 1 1 0 0 0 Auch diese Tabelle funktioniert analog zu den anderen Tabellen, nur hat jetzt jede Einheit 3 Spalten (hoch dre

STEREOMETRIE Autor Jana Homolová Jazyk čeština Datum vytvoření 3. 2. 2013 ílová skupina žáci 16 - 19 let Stupeň a typ vzdělávání gymnaziální vzdělávání Druh učebního materiálu vzorové příklady a příklady k procvičení Očekávaný výstup žák umí využít základní stereometrické věty a poznatky k STEREOMETRIE . I Grundlagen. 1. Punkte, Geraden und Ebenen. Der dreidimensionale Raum wird als unendliche Punktmenge aufgefasst. Geraden und Ebenen sind dann Teilmengen dieser Punktmenge. a) Gerade . Axiom: Eine Gerade g ist eindeutig durch zwei ihrer Punkte bestimmt. Gerade g = (A B), A ∈ g, B ∈ g . Eine Gerade ist unbegrenz STEREOMETRIE - OBJEMY A POVRCHY T ĚLES PRAVIDELNÝ HRANOL S S Q V S v p p = + = 2. STEREOMETRIE - OBJEMY A POVRCHY T ĚLES KVÁDR KRYCHLE 2 2 2 2() u a b c S ab ac bc V abc = + + = + = 3 3 6 2 2 3 u a a S a V a = = = = STEREOMETRIE - OBJEMY A POVRCHY T ĚLES JEHLAN S P Q V P v = + = . 3 1 P - obsah podstavy Q - obsah plášt ě v. Autoři: Pomykalová Eva Jazyk: Čeština Rok vydání: 2010 EAN: 9788071963899 ISBN: 978-80-7196-389-9 Formát: MOBI.PDF.EPUB.DOC.TXT.FB2.IBOOKS.MP3.RTF Velikost: 4139 KB Učebnice je součástí monotematické řady učebnic matematiky pro gymnázia. Ve 4. vydání byly nově doplněny klíčové kompetence, které učebnice utváří a rozvíjí, očekávané výstupy jednotlivých kapitol. Stereometrie 31 Povrch kvádru a krychle Varianta A Vypočtěte obsah stěny a povrch krychle, která má délku hrany 1 cm. Příklad: Obsah jedné stěny krychle S 1 vypočteme jako obsah čtverce se stranou délky 1 cm, tedy jako: . Povrch krychle je roven součtu obsahů všech jeho stěn, a protože má krychle 6 stěn, platí pro.

STEREOMETRIE - vzorc

 1. Stereometrie - rovinný řez tělesa Sestrojte řez hranolu rovinou =(PQR). Vyznačte viditelnost řezu (hranol považujte za neprůhledný)
 2. sbirka uloh stereometrie 140916(1).pdf. Webov e str anky pro v yuku a testov an stereometrie Websites for teaching and testing stereometry Typ pr ace: BP/DP pro u citelsk e obory Abstrakt: Stereometrie je jedn m z t emat vyu covanyc h na n ekteryc h st redn ch skol ach v CR. P ri vyuce stereometrie lze s vyho dou u z t modern ch meto
 3. STEREOMETRIE jinak také prostorová geometrie (Na rozdíl od planimetrie, kde leží body a přímky v jedné rovině. Ve stereometrii je takovýchto rovin nekonečně mnoho) Zabývá se především: Vzájemnou polohou přímek a rovin Metrickými vlastnostmi bodů, přímek a rovi
 4. Stereometrie - Řezy těles POD OBRÁZKEM se zadáním je odkaz ke stažení souboru 2D prezentace v PDF- (náhrada způsobu 1, pokud by to nefungovalo) Kliknutím na ČÍSLO PŘÍKLADUse dostanete na GeoGebraTube, kam postupně nahrávám tuto sbírku. Spustí se 3D aplet
 5. Základy geometrie - kompletní interaktivní verze studijních materiálů (včetně Pracovních listů) ve formátu PDF (160 stran formátu A4, asi 2.61 MB) Pracovní listy - pouze zadání všech 26 řešených úloh ve formátu PDF (29 stran formátu A4, asi 332 kB) • Úvod > Geometrie Obsah neboli Mapa stráne
 6. Planimetrie, Stereometrie - 168 - 5.2. Stereometrie Stereometrie nennt man die elementare Geometrie des dreidimensionalen (reellen euklidischen) Raumes. Im folgenden Abschnitt werden die wichtigsten Körper und ihre Berechnung aufgeführt. (a) Pyramiden Eine Pyramide besitzt ein Polygon (n-Eck) als Grundfläche
 7. Stereometrie Učební materiály. Téma Popis Uložit; Povrchy a objemy těles: Řešené příklady: Povrchy a objemy těles: Krychle, kvádr, hranol, válec - příklady. Soubor je vytvořen v Excelu a vyexportován do pdf - vhodnější pro prohlížení než pro tisk. Příklady jsou i s obrázky a mezivýsledky. Povrchy a objemy těles

stáhnout MATEMATIKA PRO GYMNÁZIA - STEREOMETRIE pdf epub

 1. movou funkčnost tohoto PDF souboru si jej uložte na svůj lokální disk a otevřete z tohoto disku v aplikaci Adobe Reader. Stereometrie Hra Neriskuj Cílem hry je získat co nejvíce bodů při odpovídání otázek. Za správně odpovězenou otázku se body přičítají, za špatně zodpovězenou se body odečítají. Hru může hrát.
 2. Funkce a rovnice. Matematika SŠ » Funkce a rovnice » . aktualizováno: 20. 9. 2020 23:52. Seznam kapitol / hodi
 3. Z´aklady geometrie Stereometrie • zobrazov´an´ım prostorovyc´ h utv´ ar˚u do roviny se podrobnˇeji zabyv´ a praktick´a discipl´ına zvan´a deskriptivn´ı geometrie • zde je pro zobrazen´ı hranatyc´ h tˇeles (krychle, hranol, jehlan) uˇzito tzv. voln´e rov
 4. Stereometrie řešené příklady, slovní úlohy a úkoly z matematiky, testy, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Počet úloh: 134

Stereometrie pro učební obory 1 ut... tělesová úhlopříčka krychle Důležité vzorce: Povrch krychle: Objem krychle: Stěnová úhlopříčka krychle: Tělesová úhlopříčka krychle: Kvádr Kvádr je těleso, které je tvořeno osmi vrcholy, šesti stěnami, z nichž každé dvě protější jsou shodné a dvanácti hranami, z nichž zpravidla čtyři jsou vždy shodné Necháte-li nastavení beze změn a pokračujete-li podle průvodce, měl by se ve vašem adresáři objevit podadresář stereometrie25 a v něm soubor stereometrie.pps, soubor STREOMETRIE_25_man.pdf a podadresáře primky a roviny, ulohy1 a ulohy2 Stereometrie či prostorová geometrie je geometrie v prostoru.Kromě prostorových útvarů se zabývá i vzájemnou polohou přímek, rovin, jejich zobrazení atd. Prostorové geometrické útvary jsou geometrické útvary, které jsou částí (podmnožinou) prostoru a řadí se mezi ně poloprostor, prostorový úhel, prostorové křivky (např..

Řezy - Sedmero triků - GV

 1. 5_Stereometrie Author: kluci Created Date: 2/17/2008 12:53:21 PM.
 2. STEREOMETRIE - POVRCHY A OBJEMY TĚLES 1. Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého hranolu, jehož výška v = 28,6 cm a tělesová úhlopříčka s rovinou podstavy úhel 50°. 2. Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého hranolu o podstavné hraně a = 24 cm, jestliže tělesová úhlopříčk
 3. Stereometrie - metrické vlastnosti 02 i) vzdálenost dvou bodů ii) vzdálenost bodu od přímky iii) vzdálenost dvou rovnoběžek iv) vzdálenost dvou mimoběžek v) vzdálenost bodu od roviny vi) vzdálenost přímky od roviny vii) vzdálenost rovnoběžných rovin i) Je to délka úsečky určené těmito dvěma body
 4. Stereometrie Pracovní list č. 3 Krychle a kvádr 1) Vypočtěte povrch krychle, je-li její objem 2 460 cm3. 2) Vypočtěte povrch a objem krychle, je-li její tělesová úhlopříčka 28 cm. 3) Stěnová úhlopříčka krychle má délku 32,6 cm. Vypočtěte povrch krychle
 5. Sbírka pracovních listů z matematiky pro rozvoj klíčových kompetencí Helena Binterová, Roman Hašek, Pavel Pech, Vladimíra Petrášková 2. díl Jihočeská univerzita v Českých Budějovicíc
 6. Stereometrie Řezy kvádru 1. Složka obsahuje soubory se sestrojenými řezy kvádru. • Obrázky lze otev řít v programu Cabri • V původním zadání (Petáková) byly řezy krychle, pro kvádr je konstrukce obecn ější, proto jsou sestrojeny řezy kvádru.
 7. Dateien / Arbeitsblätter zum Downloaden: Stereometrie Klassenarbeit (PDF) pdf | 769.04 KB | 148 Downloads; Stereometrie Klassenarbeit Lösung pdf | 6.31 MB | 94 Download

Základy geometrie a Geometrie - obsa

Stereometrie - SZAT Litomyš

obsahující pdf soubory s teoretickými poznámkami, řešenými příklady, úlohami na procvičení a testy. Takto připravené webové stránky mohou sloužit jako učební a testovací pomůcky. Jedná se o stránky, které mají pomoci studentům při studium stereometrie a učitelům s vymýšlením aktivit vhodných při výuce. 41.5 45.0 Jaký je obsah obalu (s presnosti na cm2)? A) B) C) D) 479 cm2 514 cm2 543 crn2 598 cm2 jiný obsah Plechovky tvaru válce maji polomér r —3 cm a výšku.

Realistické učebnice matematiky a fyzik

 1. Welwitschia mirabilis •Namibijská poušťna jihozápaděAfriky •téměřbez vertikálních srážek •mlha 300 dnůvroce •asi 0,5 m dlouhý kmen •dva (2-3m dlouhé listy) •přirůstají jen 8-15 cm ročn
 2. 226 Koule, která má Objem I litr, má primér piibližnë: A. 6,2cm B. 12,4cm C. 15,5cm D. 16,6cm E. 20,9cm 227 Pfi rekonstrukci námëstí narazili délníci na dvé stejná válcová potrub
 3. Stereometrie Prostor se skládá z bodů, přímek a rovin. Bod A leží v rovině, pokud leží na přímce, která náleží rovině. Přímka leží v rovině, pokud v ní leží dva její body. Každými dvěma body A, B je určena jedna přímka p, Každými třemi body A,B,C neležícími na přímce je určena jedna rovina.
 4. Stereometrie Soubor œloh z matematiky pro 3. roŁník stłedních odborných kol KlíŁovÆ slova. VolnØ rovnobì¾nØ promítÆní, vzÆjemnÆ poloha dvou płímek, vzÆjemnÆ poloha płímky a roviny, vzÆjemnÆ poloha dvou rovin, vzdÆlenost dvou bodø, vzdÆlenost bodu od płímky, vzdÆlenost bodu od roviny, odchylka dvou płímek
 5. Stereometrie 3.12.2016 21:31:39 Powered by EduBase 4. Vzorce z planimetrie a ze stereometrie 1 3.12.2016 21:31:39 Powered by EduBase 5. Vzorce z planimetrie a ze stereometrie 1 3.12.2016 21:31:39 Powered by EduBase 6. Vzorce z planimetrie a ze stereometrie 1 3.12.2016 21:31:39 Powered by EduBase 7. Vzorce z planimetrie a ze stereometrie 1 Obsa
 6. Vakuový d ěj: pokud se živo čich nesetká s klí čovým podn ětem, jeho vylad ění častou vzroste do takové míry, že se chování spustí i bez klí čového podn ětu (nap říklad osamocení jedinci tokají nebo se cht ějí pá řit s neživými p ředm ěty, samice s uhynulým
 7. Stereometrie pdf STEREOMETRIE - vzorce . Uloz.to is the largest czech cloud storage. Upload, share, search and download for free. Credit allows you to download with unlimited speed ; Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování.

Načítám Didaktis.. Načítám Didaktis.... Stereometrie ve státní maturitě Mgr. Radka Mlázovská Období vytvoření: září - říjen 2012 Ročník: čtvrtý Tematická oblast: matematické vzdělávání Předmět: matematika, příprava k maturitě, příprava na VŠ, opakování, uzavřené úlohy, testové úlohy, výpočty povrchů a objemů, prostorové úlohy TÉMATICKÝ OKRUH 7 - STEREOMETRIE - PDF. © 2014 - 2020 Jana Besedová Stereometrie 06 - Vzájemná poloha dvou geomterieckých útvarů - procvičování.pdf. 2 MB;

Stereometrie - slovní úlohy z matematik

Materiál na stereometrii - pdf soubor. DŮLEŽITÝ DOKUMENT - STEREOMETRIE.pdf. Ke stažení Velikost; stereometrie-objem-a-povrch-teles-t3.pdf: 47.76 KB: skripta8.pdf stereometrie-vzorce.pdf 371,62 kB Otevřít: Soubory: Fulltextové vyhledávání Na této stránce naleznete orientační výsledky včetně detailního postupu řešení didaktického testu z matematiky, který se objevil u podzimního termínu státní maturity 2020. Podívejte se na ně a porovnejte si výsledky s vašimi vlastními. Zjistíte tak, jak se vám dařilo nelehké úlohy vyřešit b);;;;) −; ;, ;;, ; ();, ; ();, ; a).

8. Stereometrie 1) Určete odchylku boční hrany od roviny podstavy v pravidelném čtyřbokém jehlanu, je-li a = 8 cm, v = 10 cm. [60°30´] 2) V pravidelném. Stereometrie - odchylky přímek a rovin Typové úlohy Učebnice Matematika pro gymnázia - stereometrie Všichni - maturanti i nematuranti 62/ 3.2 3.3 a, b, c. 5.1.1 Úvod do stereometrie Předpoklady: Stereometrie - geometrie v prostoru Co už jsme se u čili: planimetrie - geometrie v rovin ě zkoumali jsme pouze útvary, které se vejdou do roviny, mají maximáln ě dva rozm ěry • bod (zna číme velkým písmenem A, B,) - místo v rovin ě, to, co nemá ani délku Příbuzné soubory: Plny_text_prace.pdf | posudek_vedouciho.pdf | posudek_oponenta_Uchytilova.pdf. Klíčová slova: stereometrie. téma metrické úlohy ve stereometrii. První kapitola obsahuje shrnutí základních pojmů stereometrie, použitých v této práci. Druh Stereometrie - Vzájemná poloha rovin Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 33 157 Dnes se podíváme jaké případy mohou nastat mezi dvěma a třemi rovinami. Algebraický tvar komplexního čísla Vydáno dne 22. 11

Stereometrie či prostorová geometrie je geometrie v prostoru. Kromě prostorových útvarů se zabývá i vzájemnou polohou přímek, rovin, jejich zobrazení atd (pdf) Podobná zobrazení. Stejnolehlost. 8) Podobné zobrazení. Stejnolehlost. (pdf) [GeoGebra aplet: Stejnolehlost] Stereometrie. Zobrazení trojrozměrného útvaru v rovině. Kótované promítání. Volné rovnoběžné promítání. 9) Stereometrie. (pdf) [Elica (volně dostupný soubor aplikací především pro podporu stereometrie) poznej_stereometrie__4047.pdf .pdf 2,26 MB 1× test_stereometrie_metricke_vlast_1465_1210_0.pdf .pdf 684,70 kB 3× test_stereometrie_metricke_vlast_1582_1536_0.pdf .pdf 633,46 kB 1× test_stereometrie_metricke_vlast_1583_1537_0.pdf .pdf 681,65 kB 2× test_stereometrie_metricke_vlast_1690_1288_0.pdf.

1 Množiny bodů dané vlastnosti.pdf (542,9 kB) 2 Konstrukce trojúhelníků.pdf (1,3 MB) 2 Konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků.pdf (2278843) C. SHODNÁ ZOBRAZENÍ. 1 Zobrazení v rovině, shodná zobrazení.pdf (332,3 kB) 2 Osová souměrnost.pdf (771 kB) 3 Středová souměrnost.pdf (935,4 kB) 4 Otočení.pdf (932 kB) nová verze 201 Nakladatelství Prometheus vydává koncepčně ucelené řady učebnic matematiky a fyziky pro všechny stupně škol doplněné o sbírky úloh, pracovní sešity, testy a další metodické i odborné publikace piskacova.websnadno.cz 8 Stereometrie 8.1 Polohové vlastnosti v prostoru V kapitole 1.4 jsme uvedli základní geometrické pojmy - bod, přímka a rovina, vysvětlili jsme rovněž pojem geometrického útvaru jako množiny bodů. Vysvětlili jsme též pojem incidence. Dále jsme se však zabývali pouze útvary, které jsou podmnožinami roviny

V případě akokoliv dotau nás neváete kontaktovat na vyvoprospoluakyc STEREOMETRIE Kniha Kapitola Podkapitola Stereometrie Úvod do stereometrie STEREOMETRIE = prostorová geometrie, geometrie v prostoru - část matematiky zkoumající vlastnosti prostorových útvarů Přímka p je určena dvěma různými body A,B. Leží-li dva různé body v rovině ρ, pak přímka p jimi určená leží také v rovině ρ Stereometrie 1. Podstavou čtyřbokého hranolu je kosočtverec, který má úhlopříčky 7 cm a 9 cm. Výška hranolu je 22 cm. Vypočítejte jeho objem a povrch. V = 693 cm3, S = 564,677 cm2 2. Povrch kvádru je 304, jeho rozměry jsou v poměru 2:4:5. Určete objem kvádru. V = 320 3. Válcová cisterna délky 6 m obsahuje 35 m3 oleje

Stereometrie 4/13 PRACOVNÍ LISTY 3. ROČNÍK Příklad: 1. Vědro na vodu je z plechu a má tvar komolého kužele. Průměr dna je 24 cm, horní okraje 32 cm a délka strany je 30 cm. Kolik l vody se vejde do vědra? Jakou hmotnost má prázdné vědro, když 1 m2 plechu má hmotnost 10,5 kg? 2 Modelové příklady kmaturitní zkoušce z matematiky Stereometrie - polohové úlohy 1. Je dán kvádr ABCDEFGH. Určete ↔BH ↔ACF 2. Sestrojte řez body X,Y a Z stereometrie ----2222---- 20) Jaký objem má prostor pod střechou věže z příkladu 41)? 21) Pravidelný komolý čtyřboký jehlan má objem V = 1510cm 3; podstavné hrany mají délky a 1= 18cm, a 2= 10cm.Určete povrch tělesa. 22) Vypočítejte objem rotačního komolého kužele, je-li délka průměru dolní podstavy 20cm, horní podstavy 14cm a výška tělesa je 4cm

Stereometrie - řez těles. Pracovní listy k apletu v malém provedení. Stereometrie_male.pdf 0 Procvičovací tělesa.pdf (185,8 kB) 01 Zobrazování prostorových útvarů 1-2.pdf (1018827) 02 Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami 3-4.pdf (1018458) 03 Vzájemná poloha přímek a rovin 5-7.pdf (1890241) 04 Rovnoběžnost přímek a rovin 8-11.pdf (2059585) 05 Vzájemná poloha tří rovin 12.pdf (274562 Stereometrie - objemy a povrchy těles 1. Vypočítejte cenu tapet do dětského pokoje s rozměry podlahy 3 m a 4,5 m a výškou 2,5 m, víte-li, že cena 1 m2 tapet je 150 Kč a že rozměry okna jsou 1,8 m a 1,5 m a rozměry dveří 80 cm a 2 m. 2. Nádrž na vodu má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu s délkou odstavné hrany 3,2 m

oktaeder:oktaederstumpfstern:netz [Stereometrie]

Elektronický učitel / Programy / Stereometrie

DESKRIPTIVNA GEOMETRIJA PDF

Stereometrie - Wikipedi

Matematikaprogymnázia-Stereometrie PDF DOWNLOAD tea ma . Title: Matematika pro gymnázia - Stereometrie - Eva Pomykalová epub fb2 PDF Created Date: 1/22/2018 4:40:29 AM. Stereometrie pro učební obory 1 OK 2. 2828 OK 3. 2829 4. Krychle, kvádr, hranol - procvičovací příklady OK 1. 2824 OK 2. 2814 OK 3. 2818 OK 4. 2810 OK 5. 2809 OK 6. 2817 OK 7. 2826 OK 8. 2821 3.12.2016 17:12:09 Powered by EduBase

Téma: Planimetrie a stereometrie Název: Polohové vlastnosti geometrických útvarů Autor: Ing. Vacková Věra Číslo: VY_32_INOVACE_02 - 15 Anotace: Prezentace je určena pro studenty středních průmyslových škol, obor strojírenství a technické lyceum. V prezentaci jsou uvedeny základn Volné rovnoběžné promítání. Stereometrie se zabývá studiem prostorových útvarů a jejich vzájemných vztahů. Abychom mohli s těmito prostorovými útvary účelně pracovat, a to nejen s modely, či ve svých představách, ale především v sešitě či na monitoru počítače, potřebujeme znát nějaké vhodné promítání, pomocí něhož zobrazíme trojrozměrný prostor. Stáhněte si stereometrie.zip, rozbalte libovolně kdekoliv na disku, a spusťte soubor stereometrie.pps . Stažení stereometrie ve formátu ZIP. stereometrie.zip (2 MB) Šablony krychle a jehlanu pro řezy. šablona PDF (200 kB) šablona Word (22 kB) Najděte nás / Find us. Google Maps. Zavolejte nám / Call us +420 605 41 77 72. Napište. •Protože stereometrie patří mezi nejobtížnější části matematiky, dbali jsme na systematické řazení úloh a na dostatečné množství úloh na porozumění. •Zajímavou částí je příloha, která obsahuje úlohy testující prostorové vidění. •Pracovní sešit tvoří učebnicovou sadu společně s učebnicí

Stereometrie Übungen: Übungsaufgaben Stereometrie

Stereometrie pdf — stereometrie

Henry, J

2. Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami.pdf. 3. Vzájemná poloha přímek a rovin.pdf. 4. Rovnoběžnost přímek a rovin.pdf Odchylky a vzdálenosti: 1. V pravidelném čtyřstěnu určete odchylku - dvou stěn [ `] - přímky, která obsahuje hranu čtyřstěnu a roviny stěny, která tuto hranu neobsahuj Title: Matematika pro gymnázia - stereometrie - Eva Pomykalová epub fb2 PDF Created Date: 1/22/2018 2:05:24 P

Trojúhelník obecný - řešené příklady (.pdf) Trojúhelník obecný - příklady (.pdf) Trojúhelník pravoúhlý - řešené příklady (.pdf) Trojúhelník shodnost a podobnost - teorie (.pdf) Kružnice a kruh - řešené příklady (.pdf) Stereometrie Hranol - teorie (.pdf) Hranol - 6ti úhelník - řešený příklad (.pdf Planimetrie & Stereometrie - opakování k maturitě - Pochopim.cz Author: Vaclav Created Date: 10/30/2018 12:22:56 PM. stereometrie a v něm soubor stereometrie.pps a podadresá ře přímky a roviny a úlohy. Spus ťte (poklepáním myší) soubor stereometrie.pps a dále pokra čujte podle odkaz ů v textu a ovládacích tla čítek (viz dále). 3. Výkladové prezentace Obsah prezentací je dán jejich názvy Stěžejním tématem diplomové práce je možnost podpory výuky stereometrie prostřednictvím vybraného programu pro 3D modelování. Teoretická část práce vymezuje stereometrii jako oblast matematiky, zabývá se prostorovou představivostí jako stěžejní schopností pro tuto oblast matematiky a předkládá možnosti využití. Stránka 1051 Stereometrie b) Kolik krychlových metrů betonu je třeba namíchat, má-li být tloušťka betonu 1,5 dm? a c va a 2 2 a c v S a2 4 a 2 va v 2 x 2 22 22 2,828 m S 102 2 10 14 2,828 235,764 m 2 V S vt V 235,764 0,15 35,364 m 3 Bude potřeba namíchat 35,364 m3 betonu. uložit jako pdf - Viet Food Friends. Více . VÝSTUPY.

Stereometrie Řezy Pomocný list: dvě krychle na listu papíru pro konstrukci řezů. Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika Kombinatorika - příklady Příkladová koláž z učebnic a sbírek. Pravděpodobnost - příklady Příkladová koláž z učebnic a sbírek. Statistika pro gymnasi » Stereometrie - kosý kužel (TOTO TÉMA JE VYŘEŠENÉ) #1 24. 08. 2012 11:13 kacka18 Příspěvky: 230 Reputace: 3 . Stereometrie - kosý kužel. Ahoj, koniec 3-tej strany Riešenie.pdf. Netrápte sa nad svojimi problémami s matematikou, môžem vás uistiť,. » Stereometrie (objemy a povrchy t les) (TOTO T MA JE VY E EN ) #1 02. 09. 2009 10:45 — Editoval jardafox (02. 09. 2009 20:22) jardafo Matematika pro gymnázia - Stereometrie. Učebnice je součástí monotematické řady učebnic pro gymnázia. Učebnice lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací. Lze ji využít nejen na gymnáziích, ale také na středních odborných školách

Stereometrie: Funktionale Abhängigkeit (Digitales

Nakladatelství Didakti

Volumen Des Rechteckigen Prismas Arbeitsblatt PdfGeoeasyVerschiedene Sinusfunktionen – Mathematik mit CAS MaximaLaTex-Seminar – Mathematik mit CAS Maxima und Geogebra
 • Fair credit soutez.
 • Ncis la 10x01.
 • Velká francouzská revoluce marat.
 • Pramen dyje.
 • Monty python life of brian.
 • Aok tschechien.
 • Vy jste bidak pane grinch.
 • Parkování u výstaviště brno.
 • Dudlík 18 36.
 • Silmarillion recenze.
 • Projektova vyuka prirodopis.
 • Moluky mapa.
 • Zeleninový vývar s kurecim masem.
 • Isin databáze.
 • Sestrojte graf funkce.
 • Cena likvidace eternitu.
 • Rakovina děložního těla.
 • V českém jazyku.
 • Anatomie 1 čihák pdf.
 • Regiojet palubní menu.
 • Prostírání pro děti.
 • Rzivost maliníku.
 • Maxi cosi tobi 2018.
 • Stavovské divadlo hlediště.
 • Roman vojna a mír.
 • Notino.cz recenze.
 • Fire california map.
 • Mumbai terrorist attack.
 • Wow ranking.
 • Jak ostříhat kočku.
 • Pohoří usa mapa.
 • Střešní nosiče brno.
 • Kvíz český jazyk.
 • Hzs vysočina.
 • Symbol tau.
 • Jak dlouho vařit shiitake.
 • Moravské hodové koláče.
 • Krajka metráž levně.
 • Funkce ochlupení.
 • Bičenka poševní příznaky.
 • Ochranářská plemena psů.