Home

Slabiky s ě

Slabiky bě, pě, vě, m

Co je slabika, jaké jsou její druhy, jak rozdělit slova na

 1. 5) Doplňuj ě/je. Obt dvůr, chutný obd, vt do garáže, obti násilí, obvil Ameriku, obdnal limonádu, obmný balík, zakázaný vzd, obdnávka zboží, obdvali doma, krevní obh, obl celé město, obtavý lékař, matčino obtí, vynálezci a obvitelé, obma rukama, blidlo na prádlo, pna u piva, pla píse
 2. Jak už jsme si řekli úplně na začátku, každé slovo můžeme rozdělit na slabiky (například má-ma, ko-ník, sto-nož-ka). Většina slabik je tvořena jednou samohláskou nebo dvouhláskou a různým počtem souhlásek. Někdy se ale můžeme setkat také s tím, že slabika je tvořena pouze souhláskami
 3. Skupiny bě, pě, vě, mě. . 1-2-3 : Čti správně slabiky bě, pě, vě, mě. Doplň slova
 4. od ůvod ňuje a píše správn ě i/í, y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách, dě, tě, n ě, ú/ ů, b ě, p ě, v ě, m ě - mimo morfologický šef souhlásky tvrdé, měkké, obojetné, slova s párovými souhláskami VV U Ř K S O P Český jazyk a literatura U Ř K S O P Stupe ň: Období: Ro čník: 1. Jazyk a jazyková komunikace.
 5. - připomenout slabiky s ě a jak se píší - v prvním slově v diktátě je slovo píšu - i/y po P jsme se ještě neučili - nahraďte tedy slovem čtu, ať to děti neplete, děkuji. Tip: Před diktátem vyzkoušejte hru - říkejte různá slova se slabikami bě, pě, vě, mě i bez, jakmile uslyší slovo s touto slabikou.

Porozumění - čtení Inkluzivní škol

 1. Uitel říká slova, děti skáþou jako veverky dle délky slabiky - krátká = krátký skok, dlouhá = dlouhý skok. Před skokem lze ukázat délku slabiky rukou (teþka, árka). Délka slov dle slabik Pomůcky: kartičky s čísly Ve třídě rozmístíme kartiky s þísly 1 - 4, které znázorňují poet slabik. Poté děti chod
 2. Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky.
 3. Písmena M, L, S, P, T, J. Písmeno M - (9 cvičení) - přiřazování slabik k obrázku, skládání slov podle obrázku; Písmeno M (5 cvičení) - rozlišování psací a tiskací; určování části slova, ve které hlásku slyšíme; vyber slabiku, na kterou slovo začíná; skládání slov se slabikou s M; věty se slabikami na M; Písmeno L (5 cvičení) - rozlišování psací a.
 4. Dumy.cz - sdílejme společně. Ideální doba pro DVPP pro Šablony II Teď před koncem školního roku je ta správná doba pro zajištění DVPP ITveSkole.cz pro projekt Šablony II.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon
 5. ka. Nezapomeň, v neděli má svátek. Pracovní sešit str. 16, 17 ; Písanka str. 23, 24- piš jedno slovo na řádek (odpověď na hádanku). Čítanka str. 122-125 (hlasité čtení), četba vlastní knihy

Skupinu vyslovovanou [pje] píšeme vždy pě, protože v češtině žádná předpona nekončí na p: zpěv, zpět, napětí. pě - vždy ě vě x vje - předpona v-, základ slova začíná na je, např. vjezd, vjet, vjem. bě x bje - předpona ob-, základ slova začíná na je, např. objezd, objednávka, objet (dokola) x oběd, objevit, objetí (matky) x hodně obětí (oběť. Skupiny bě, pě, vě, mě Bě, bje. Skupinu bje píšeme u těch slov, která jsou tvořena předponou ob- a kořen slova začíná na je-. ob + jezdit - objez rozbor slova, tvrdé a měkké slabiky, slabiky s ě, 2.ročník: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty E Materiál obsahuje souhrnné opakování stěžejního učiva 2. ročníku, dále praktické přehledy gramatiky a některá slohová cvičení. Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Přehledy 2. ročník.ppt Přehledy k vytištění.doc Souhrnné opakování 2. ročník.ppt SOCHOROVÁ, Libuše. Užijte si dnešní den s radostí a potom se pusťte s chutí do nových úkolů. Český jazyk. Slabikář. str. 82 Slabiky dě - tě - ně - uvědom si, že slabiky vyslovujeme ď -e, ť - e, ň - e, ale píšeme je d - ě, t - ě, n - ě - písmenko ě označujeme jako [ije] (ne e s háčkem

Slabika je nejmenší organizační jednotka řeči, kterou vyslovujeme, část slova vyslovená jedním nárazem dechového proudu.Např. po-le- slovo vyslovujeme ne po hláskách, ale po slabikách. Slabika je tvořena jádrem, které obvykle bývá ohraničeno svahy V pracovním listu si žák hravou formou procvičí psaní skupin dě, tě, ně. Bude pojmenovávat obrázky, doplňovat slova vhodnými slabikami, rozšíří si slovní zásobu. Materiál obsahuje řešení pro učitele ZPRÁVY Z VESELÉHO KUNRATÍNA 3. A 11. týden od 9. listopadu do 13. listopadu 2020 JMÉNO ŽÁKA:_____ CO NÁS ČEKÁ TENTO TÝDEN ČJ Slova s -ě, tvrdé a měkké slabiky, slovní druhy Uč: 30 - 31 Ps: 20 - 21 ČT Dílna čtení, pověst SKN Rodina, ohleduplnost a tolerance k lidem Uč: 18 - 2 • na základ ě vlastních zážitk ů tvo ří krátký mluvený projev • píše správné tvary písmen a číslic, správn ě spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev • píše v ěcn ě i formáln ě správn ě jednoduchá sd ělení • se řadí ilustrace podle d ějové posloupnosti a vypráví podle nic Tvrdé a měkké slabiky s obrázky II. Reedukace, dys. kroužky, český jazyk, 1. - 5. ro čník I. stupe ň ZŠ Pokyny pro žáka: Žáci již od poloviny druhého ro čníku rozeznávají tvrdé a m ěkké slabiky. P řesto žáci s poruchami u čení v tomto jevu chybují. Chyby se často objevují ve slovech, jejichž význa

Rozsáhlé testy na procvičení češtiny a českého pravopisu. Pro všechny, kteří si chtějí procvičit český pravopis. Hodí se nejen pro žáky základních škol, studenty středních škol a gymnázií, ale i pro dospělé, kteří by si chtěli zopakovat, co už zapomněli S jinými slovy se prakticky nepotkají. Příkladové věty: Po harfě zazní housle. Vyhrál díky přesné trefě. Žirafě nechutnalo. V karafě je voda. - V malé učebnici ve cv. 1/85 si přečtěte básničku a vyhledávejte (můžete tužkou kroužkovat) slabiky s ě. Poté procvičte do sešitu cv. 2/85

Slabiky bě, pě, vě, bje, vje - RV

S chutí do toho, polovina hotovo :-) ČJ - Zvládli jste doma s pomocí rodičů čtení a psaní slov s dě, tě, ně. V našem jazyce máme ještě další slabiky s ě, víš jaké to jsou? Jsou to slova s bě, pě, vě, mě. Zkus na každou slabiku vymyslet dvě slova. Tato slova známe ze čtení a opisování podle předlohy Práce s textem Pracovní listy procvičují především porozumění textu, vedou k řešení problémových situací, logické úvaze, fonologickému uvědomění. Cílem je rozvoj čtenářské gramotnosti, tvořivosti Český jazyk učebnice - procvičování slov se skupinami bě, pě, vě, mě - do domácího sešitu s. 74 cvičení 2 - červeně zakroužkovat slabiky s ě Pracovní sešit s. 15 cvičení 1 Čtení - Čítanka s. 82, 83 - Terezka nebude prašiv

Hlásková stavba - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

- učebnice str. 85 - 87 slabiky dě, tě, ně (ve cv.1 vyhledávat a odůvodňovat podle vzoru: slyšíme ď - e, ť - e, ň - e, píšeme d - ě (čti e s háčkem), t - ě, n - ě , dále v nich vyhledávat vše, co už umíme odůvodnit (ů, ú, psaní y, ý po tvrdých souhláskách, psaní i, í po měkkých souhláskách. e) 5. cvičení - spodoba znělosti, slabiky s ě, měkké a tvrdé souhlásky, vyjmenovaná slova. f) 6. cvičení - vzory podstatných jmen. g) 7. cvičení - vyjmenovaná slova, měkké a tvrdé souhlásky, koncovky podstatných jmen. h) 8. cvičení - vyjmenovaná slova. ch) 9. cvičení - vyjmenovaná slov

Otevřené slabiky se souhláskovými shluky. 108. Nejjednodušší slova z 2 otevřených slabik. Všechny slabiky s písmenkovým filtrem. 134. Nahrávání slov pro počítačovou analýzu kvality čtení.. Jádro je součástí každé slabiky, je totiž tím, co dělá slabiku slabikou Slabiky s ě Slova s párovými souhláskami Žák pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost Komunikační a slohová výchova: Pozdrav, tykání a vykání, vyprávění podle obrázkové osnovy, popis zvířete a věci Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku o Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51 Rébusy u tužky zatím luštit nebudeme, napřed se naučíme slabiky s ě. Slabikář str. 110 - Rýmy, šprýmy; Budeme šprýmovat - rýmovat. Hledej vhodné slovo k obrázku, spoj čarou. Pak si zkus vytvořit básničku: Vítr fouká, sova houká,.

učebnice str. 74 - tabulka s vysvětlením - přečíst. str. 74/1 pouze ústně. str. 74/2 - slova přepsat do sešitu a zakroužkovat slabiky s ě. str. 75/4 - napsat věty do sešitu - místo obrázku musí být slovo s ě. str. 75/5 - tvoření vět pouze ústně. Pracovní sešit str. 69. Procvičování pravopisu str. 2 písmena, slabiky s názorem a dle svých individuálních schopností - zvládá diktát písmen, slabik s možností názoru - rozlišuje délku samohlásek s názorem Analyzuje s názorem slova na slabiky, věty na slova - snaží se užívat vhodné formy společenského styku - recituje básně a říkadla dle svýc Alfbook. Z 1. ročníku můžou děti opakovat všechno. 2.ročník. Český jazyk:Abeceda, Význam slov, Psaní velkých písmen, Druhy vět, Souhlásky, Slabiky s ě, Spodoba Matematika: Sčítání a odčítání do 20, Sčítání a odčítání do 100 (POZOR!kromě tří cvičení, děti zatím neprobíraly, Sčítání dvouciferných čísel bez přechodu, Sčítání a odčítání. soust ředíme jen na hláskovou stavbu slabiky a tóny necháme stranou (p řestože odkaz ům na souvislosti s tónem se v řad ě p řípad ů nebude možno vyhnout). V tomto smyslu tedy naše práce jist ě neposkytuje komplexní obraz (izolované) čínské slabiky. Není to však proto, že bychom tónové složce upírali její důležitost

Doplňuji slabiky s-ě do slov. UČ ČJ do str. 75 LITERATURA SLOH Píšu dopis nebo pohled s adresou. Recituji básničku. PS 2 do str. 11 M Orientuji se v tabulce násobků. Počítám do 90 s přechodem desítky. Matematika 2 do str. 23 SKN Pojmenuji členy své rodiny. Domov. Prvouka do str. 4 1 www.logopedonline.cz Při vyvozování hlásky C musí být zuby stisknuté na sobě (přirozeně, skus nesmí být nakřivo, nebo s předsunutou bradou, apod.).Rty jsou v širokém úsměvu a špička jazyka tlačí na spodní řezáky. Dítě takto nastaví mluvidla a zkouší šeptem vyslovovat hlásku T (TY). Pokud mírně zatlačí ozve se hláska C. Nejdříve můžeme procvičova Na posledním listu jsou zařazeny také slabiky dě, t ě, n ě, b ě, p ě, v ě, m ě, dy , di , ty , ti , ny , ni . Slova s těmito slabikami dělají žákům největší potíže a jejich osvojen

zopakuj si všechny slabiky s ě 5. PS - 1. 5. cv. 3 - dopiš do růžového rámečku - velké, otazník, tečka, tečku, vykřičník, tečka. Z modrých slov sestav správně větu. Pozor! (O) znamená oznamovací větu - Děti spěchají do jídelny na oběd. (T) znamená tázací větu - atd..Co to leze na stropě?... Samohlásky typicky fungují jako jádro slabiky - zvukov ě ji nesou, což v ětšina souhlásek neumí (viz TEXT 6): v e s . Při tvo ření samohlásek není v mluvidlech utvo řena žádná p řekážka (striktura) → vzduc

Písmeno - slova s bě, pě, vě, m

 1. Napsali jsem si diktát a v PS jsme slabiky s ě procvičovali s souhrnném opakování na str. 18/1,2,4. V matematice jsme si zahráli mat.krále, zasoutěžili si v řadách, do MŠ jsme si vypočítali několik příkladů na +/-do 100 bez přechodu desítky a vypočítali dvě slovní úlohy řešené rovnicí a v PS jsme pracovali na str. 30
 2. -rozklad slova na slabiky, skládání slabik ve slovo (d ělení slov na slabiky, poznávání dané slabiky, vyhledávání slov s danou slabikou, vyanalyzování první / poslední / prost řední slabiky ve slov ě, ur čování stejných slabik ve slovech, slovní fotbal !!! na posledn

Slabiky - vystřihni a nalep je aktivita k manipulaci, děti vystřihnou obrázky a přilepí je ke správným slabikám. Materiál kombinuje čtení slabik, určení počáteční slabiky a stříhání s lepením. Čtení a skládání slov s otevřenou slabikou - kartičky zahrnují obrázek, slabiky slova a slovo napsané jako celek PRVŇÁK V AKCI Díl 66. Slova s dě x tě x ně a popletené barvy aneb, jak si během 7 minut procvičit, kde se píší slabiky s Ě .. Vychází z mluvené řeči dětí Hláska je vyvozována ze slov S vyvozenou hláskou je spojeno písmeno Z písmen jsou skládány slabiky, pak slova Současně se čtením se učí psaní Uplatňuje se analýza i syntéza 1. Předslabikářové období - jazyková příprava žáků na čtení - přípravné cviky na psaní 2 Slabiky s ě. Psaní u, ú, ů. Vyprávění zajímavých zážitků. Próza a poezie. Upevňování správných tvarů a íslic v souladu s normou psaní. Žák rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky. Odůvodňuje a píše správně dě, tě, ně, bě, pě, vě. 7.12.2020. M - PS - s.26/2,3. ČTENÍ - SL-PS - s.16/1,2. Kdo nemá ve škole skládací abecedu (nastříhaná písmena a slabiky) - zítra prosím donést (i s novými písmeny J, Y

párové souhlásky, slabiky s ě. K diktování využijte zadní část . Komunikace). MATEMA. TIKA: Pracovní sešit Moje počítání (fialový): str. 13 (Počítejte podle zadání.) Procvičujte nové typy příkladů z nakopírovaného . listu nebo zaslané . na telefon - Seznamuje s dětskými knihami a časopisy - Snaží se orientovat na stránce a řádku - Přiřazuje a čte jednotlivá písmena s pomocí obrázkového materiálu či předmětů - Skládá dle svých individuálních schopností otevřené slabiky a slova s názorem - Nacvičuje dle svých individuálních -v jedné slabice se zobrazí dvě číslice (pro zobrazení jedné číslice jsou vyhrazeny 4 bity, největší číslice v desítkové soustavě je 9, (9)10 = (1001)2 tj. 4 bity pro zobrazení jedné číslice stačí). - dvojice číslic s nejmenší vahou se uloží do slabiky s nejnižší adreso • děti nejprve zví řata správn ě pojmenují • rozklad slova na slabiky - vytleskávání Pracují starší d ěti O takové, jakou ze zem ě tahali babi čka s dědou, ale i takové, ze které se vyrábí cukr. Učitelka ukáže cukr, dá d ětem ochutnat ( smyslové vlastnosti cukru , ukáže obrázek řepy.).

Ě Jazyk a jazyková komunikace ě Č ň č ř ě

 1. 2 Pod ěkování Mé nejv ětší pod ěkování pat ří Mgr. Gabriele Seidlové Málkové Ph.D. nejen za cenné rady a vedení p ři tvorb ě této práce, ale rovn ěž za to, že mi otev řela nový obzor v oblast
 2. s se mění na š + -ší → vysoký, vyšší, nejvyšší; 2. stupeň přídavných jmen: kdy psát -š- a kdy -č-? Písmeno -š-píšeme ve většině případů. Písmeno -č-píšeme pouze u malé skupiny přídavných jmen, které splňují obě následující kritéria: a) mají právě 2 slabiky, b) v základním tvaru jejich základ.
 3. ČESKÝ JAZYK: - v pondělí 26.10.2015. 3.ročník (opakování z 2. ročníku - abeceda, slabika, slabiky s Ě, tvrdé a měkké souhlásky, spodoba hlásek + věta jednoduchá a souvětí + nauka o slově - slova nadřazená, synonyma, protikladná a příbuzná). 4. ročník (opakování ze 3.ročníku - velká/malá písmena, abeceda, slabiky, spodoba hlásek, výjmenovaná slova, slovní.
 4. · nemá ř , ě a ů · má navíc hlásky dz a dž (bryndza, hádžem) · rytmický zákon - platí, že za sebou nenásledují 2 slabiky s dlouhou samhláskou (krásneho) 6. Tvarosloví - ve skloňování se uchovaly starobylejší tvar

Český jazyk - učebnice str. 90 - 92 slabiky bě, pě, vě. Ve cvičeních 1 vyhledávat a odůvodňovat podle vzoru: slyšíme b - j - e, píšeme b - ě (čti e s háčkem), to samé se slabikami pě, vě VY_12_INOVACE_01_05_Slabiky_S_Ě.ppt .ppt 588,50 kB 0× VY_12_INOVACE_01_06_slabiky_dě_tě_ně.doc .doc 1,16 MB 0× VY_12_INOVACE_01_07_slabiky_bě_pě_vě.doc .doc 773,50 kB 0× VY_12_INOVACE_01_08_Párové_souhlásky.pptx .pptx 792,74 kB 0× VY_12_INOVACE_01_09_párové_souhlásky_I.docx. - Slabiká ř,strana 86,slabiky d ě,t ě,n ě - říkanka D ěda d ělá d ětem lod ě-přečíst,zakroužkovat červen ě slabiky d ě - vymýšlet slova se slabikami d ě,t ě,n ě i podle obrázku,obrázek vybarvit - sloupe čky pod obrázkem-číst po slabikách,rozlišovat,jestli jsou slabiky s dě,t ě,n ě n

Procvičování učiva o slabikách s Ě, 2. roční Přihlašovací jméno: Heslo

ském obdob kí posunu přízvuk zu e slabiky intonac s í taženo nua slabiku intonac s í raženou, např ^rqka. > rq^ká, v akuzativ všau k posun nenastal protož, obe ě slabiky měly intonac taženoui , tedy ^rqkq; pod. na ^bérgú > na ber^gú; srov. rus. doklady ruká, ruku a béreg, na beregú slabiky s písmeny M,m,L,l,A,a,á,E,e,é. P S A N Í Uvolňovací cviky, prvky písmen, nácvik psaní čísla 1. MA T E MA T I K A Číselná řada 0 - 10, určování počtu, porovnávání, M str.14 - 18, Minutovky str.8. Nácvik psaní čísla 1. Č L O V Ě K A S V Ě T Škola. Podzim. Str. 9 - 10. Moje sebehodnocen

Nová písmenka a slabiky si nejd říve procvi čte na velký papír A4, d ávej si pozor na držen í tu žky v jamce, palec a ukazov áček tužku sv írá, prostředn íček podkl ádá. Pohodln ě se posa ďte, ob ě nožky ať jsou na podlaze, oba lokty na stole a m írn ě naklon ěný se šit. Mat ýskova Matematika SLABIKY, SLOVA - SKLÁDÁNÍ SLOV Pomoz Ma řence p řesadit sazenice kv ětin do truhlík ů : Najdi v záhonku sazenice kv ětin, které pat ří k sob ě podle kv ětů a poskládej je do kv ětiná čů ve správném po řadí. Vznikne ti slovo ( název kv ětiny ). Pom ůžou ti grafická znázorn ění pod kv ětiná či Doplň slabiky s ě a správná i/y. Parníky plují po vodě. Dítě sed na klíně. Ve škole počítáme násobení a dělení. Po cvičení mě bolelo tělo. V první hodině máme tělocvik. Děláme těžké cviky. Děda spokojeně hleděl na soutěžící. Kluci chtěli vidět, jak letí jejich draci To nevím, jak souvisí psaní ě ve slově Větnam s článkem o psaní ě :D 0 / 0 3.3.2018 8:28 J96a38r39o32m26í70r 89 'Vaškovi' má tři slabiky => mně. c) postupn ě napiš všechny slabiky, které se ve v ětě nacházejí: 2. Vymysli vlastní v ětu, musí mít 6 slov a vyzna č v jednotlivých slovech slabiky 3. Přečti si celý text krátkého článku Špan ělský král a n ěmecký císa ř Karel V. Habsburský ud ělil v roce 153

Český jazyk pro II

slov ě rock´n roll, ale rty nesmí být zaokrouhlené. V čínštin ě se souhlásky - s výjimkou koncových nosovek - nesmí objevit na konci slabiky, takže čínské slabiky jsou vesm ěs otev řené. Souhlásky jsou v čínštin ě i jinak utla čované a omezované: čínština nezn Vrchol slabiky a jeho poměr k vokál Od de Saussurových dob lingvistika běžně počítá s dichotomií jazyka a mluvy, zastřešené řečí jako obecnou schopností prostřednictvím jazyka vytvářet mluvu. První hierarchii (jazykovou) můžeme v intencích Hjelmslevových chápat jako systém, druhou. - pe čliv ě vyslovuje a opravuje výslovnost souhláskami, slova s písmenem ě, se skupinami Hv - p ětitónová řada (zpívat - plynule čte slova ve v ětách, rozlišuje je sluchem i zrakem di, ti, ni a se shluky souhlásek hlásky a slabiky Některé slabiky se při korektní výslovnosti pronášejí s větším důrazem (hlasitostí) než jiné — mají přízvuk. Střídání přízvučných (těžkých) a nepřízvučných (lehkých) slabik pak vytváří rytmus verše. Ve spisovné češtině vyslovujeme přízvučně vždy první slabiku slova Čtení s porozum ěním Jednoslabi čná slova typu král Slova typu ko čka - se skupinou souhlásek uprost řed Slova se slabikotvorným r, l Slabiky di, ti, ni, d ě, t ě, n ě, b ě, p ě, v ě, mě Procvi čování čtení slov složit ější stavby Čtení delších text ů Prvky výrazného čtení Opakování a procvi čování slo

 1. ovaných kartiček pro skládání slov ze.
 2. Kdy psát mně a kdy mě. V psaném projevu může některým z nás činit problém, zda do daného kontextu patří právě mě, nebo naopak mně.. Pokud si nejste schopni zapamatovat, že mě se píše vždy ve 2. a 4. pádu a mně se používá vždy ve 3. a 6. pádu, tak si zkuste vytvořit nějakou mnemotechnickou pomůcku.. Například do dané věty vložte dubletu mne
 3. Dojdi tam beze mě. (bez Kar-la=2 slabiky=m+ě) Došlo i na mě. (na Kar-la=2 slabiky=m+ě) 3. a 6.pád: Ke mněse to nedávej. (ke Kar-lo-vi=3 slabiky=m+n+ě) Povídali si o mně. (o Kar-lo-vi=3 slabiky=m+n+ě
 4. data ohledn ě výkonu poslucha čů za dvou podmínek: v jedné byly položky segmentovány na slabiky podle PMP, v druhé podle Wellse. Wells ův princip byl spojen s rychlejšími reakcemi, což m ůže být interpretováno jako kognitivn ě mén ě náro čné zpracování. Rozdí
 5. V tomto článku se podíváme na kloub nejmenší jednotce, která se dá vymezit rozkladem zvukové roviny. Tou jednotkou je hláska, zjednodušeně řečeno člověkem vyprodukovaný zvuk. Protože mezi lidmi často dochází k záměně hlásky s písmenem, je třeba si na začátek říci, co je co. Ačkoli se může zdát, že mezi hláskou a písmenem není žádný rozdíl, opak je.

On-line cvičen

délce jedné slabiky (dítě záložkou pomalu posunuje a není rozptylováno zbytkem písmen ve slově). Výrobu záložek lze zařadit jako doplňkovou či úvodní aktivitu na začátku klubu (děti mohou záložky tématicky vyzdobit dle aktuálně čteného textu). I Dětem s tzv. levohemisférovou dyslexií (to jsou ty, u kterých je. Přečti si báseň. Zopakuj si písmena, vytleskej slabiky, spočítej slova ve větách. Nauč se báseň zpaměti. Doma. Každý je doma tam, kde bydlí, kde má své místo u stolu, k. de má svou postel a svou židli. Doma jsou všichni pospolu. Pes má svou boudu, krtek noru, z. ajíc má pelech ve křoví, v. rabčák má hnízdo na javoru Slabiky s M m Autor: Mgr. Hana Je řábkková Předm ět: Čtení/Psaní Použitý materiál: Vlastní tvorba, www.microssoft.office.com Ro čník:1. Očekávaný výstup: Žák tvo ří krátké v ěty o obrázku. Jmenuje slova ve kterých slyšíme hlásku m. Dokáže najít písmeno m, M ve slovech. Tvo ří slabiky ve skládací abeced ě. Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě SLABIKY DĚ, TĚ, NĚ Pod písmana označ hlásky. d ě v č a t a b ě ž e c k v ě t h r á b ě p ě š i n a v ě t a m ě s t o. Vy_32_inovace_023_Pl3.notebook Slabiky SLABIKY slabik. šroubovák pistole penál aktovka školník. pravopisu: výslovnost, shodu přísudku s podmětem, velká písmena ad. Vedle jsou abecedně uvedená jednotlivá hesla: např. aba∙ty∙še, -e ž. → tečky oddělují jednotlivé slabiky, -e je koncovka ve druhém pádě a ž. značí ženský rod

Písmena M, L, S, P, T, J + slabiky :: PROCVIČOVÁNÍ PRO 1

Skládací abeceda NOVĚ obsahuje všechna velká i malá tiskací písmena abecedy doplněná o písmeno ě a interpunkční znaménka . ! ?. Další listy obsahují nejfrekventovanější slabiky, se kterými se žáci setkávají v období práce s Živou abecedou, tedy se souhláskami m, l, s, p V ČJ procvičujte - Spodoba, Souhlásky, Slabiky s ě. V matematice - Slovní úlohy na násobení 1-4 (zopakujte si z pracovního sešitu, jak vypočítáme polovinu, třetinu a čtvrtinu). Prvouka - Roční období - Jaro, Určování času (A) 8 písmen, 10 hlásek, 3 slabiky (B) 10 písmen, 9 hlásek, 3 slabiky (C) 8 písmen, 9 hlásek, 4 slabiky 2. V následujícím textu ozna čte podtržením všechny výrazy nebo části, ve kterých je chyba A) pravopisná (podtrhn ěte vodorovn ě ) Protože už krásně umíte doplnit souhlásky na konci slov, vrhneme se na nové učivo - psaní písmenka ě - prozatím začneme a procvičíme psaní ve slabikách DĚ, TĚ, TĚ; uč. str. 115 - Co se také stalo v naší ZOO - přečíst a na fólii zakroužkovat všechny SLABIKY s Ě; uč.str. 116 - ústně cv. 2 nahoř Tématický okruh Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Klíčová slova ě Pracovní list Žák pojmenovává obrázky, píše slova s danými slabikami, doplňuje slabiky do slov. Očekávaný výstup Žák ovládá pravopis slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Tvrdé a měkké slabiky pro 2

DUMY.CZ Materiál Slabiky s „ě

Objednatel objemných návěsů obědval s oběma syny v restauraci V Objeveném vjezdu vedle věže se sklepním vězením. V hlavní roli -Ě- a -JE-. Ve slovech, kde se předpony ob- v- potkávají se základovým slovem, začínajícím na je, píšeme pak hláskovou skupinu -bje- . V ostatních případech píšeme vždy -bě- skládá slabiky, slova čte slabiky, slova tvo ří jednoduché v ěty hlasit ě čte jednoduché v ěty se správnou intonací - pracuje tvo řiv ě s literárním textem podle pokyn ů u čitele a podle svých schopností seznámí se s autory d ětských knih spisovatelé a básníci-B.N ěmcová, K.J.Erben (výstupy jsou voln ě rozloženy mezi 1.-3.ro čník) - zná jednotlivá písmena, skládá a čte slabiky, slova, jednotlivé v ěty - seznamuje se s nácvikem psaní písmen velké a malé abecedy - rozlišuje prózu a poezii, využívá literární text jako zdroj informací a prožitk ů, rozlišuje hlavní žánry d ětské literatur Opiš vzkazy: Milá Gábino, dnes se nemohu s tebou jít koupat. Verča atd.) 3. Uč. (105) - slovní druhy - přečti si 3x přídavná jména. 4. (MMM) - (sešit - malý modrý medvídek, máš už str. 30 hotovou) - 31. doplň ě. Dále si opakuj tvrdé slabiky . str. 2 - 3 (někdo to má již hotové). 5. PS - str. 1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY - ppt

2. A - online výuka - Základní škola a Mateřská škola Dr ..

VY_I/2_INOVACE_SADA 02 Autor: Iveta Moty čková Datum: 24.1.2012 Škola: Integrovaná ZŠ a MŠ Trnová, Trnová 222, okres Plze ň - sever Šablona: I/2 -Inovace a zkvalitn ěnívýuky sm ěřující k rozvoji čtená řské gramotnosti Vzd ělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Číslo sady: 02 Název sady: Jazyková výchov ČJL (2. ročník): Slabiky s ě Prv/Př/Vl (2. ročník): Rozmanitost přírody - podzim VV (2. ročník): Uplatňování subjektivit slabiky H Y S N Ě H U R K A CHY A K Y S E D M R Y T R P A S L Í K Ů D Y CH Y O T Y Č E R V E N É N Y K A R K U L C E H Y T Y O K Y H L O U P É M R Y H O N Z O V I D Y 2) Zabarvi pastelkou tvrdé slabiky a objevíš názvy 3 pohádek

17 Best images about český jazyk on Pinterest | LiteraturaVŠEVĚD - Zábavné opakování pro školákySLABIKAR | Gaming logos, Abc, EducationPísmena | Výuka čtení, Učebnice, PsaníNotová osnova | Hudobné nástroje, Hudobná výchova, Noty

otevřené slabiky s písmenem Ř,ř na počátku slova s dopomocí obrázků. Vyluští křížovku a slova správně přečtou. V závěru prezentace zkusí číst jednoduchá dvouslabičná a trojslabičná slova s písmenem Ř,ř a přiřadí obrázek ke slovu • Anglická koncovka -ing se standardn ě p řepisuje jako -ingu : Př.: dancing = ダンシング boxing = ボクシング • Francouzské n ěmé e se v japonštin ě realizuje skrze slabiku, která obsahuje samohlásku [u]. Francouzské slabiky s nosovkami an a en jsou realizovány skrz rozliší sluchem slabiky s krátkými a dlouhými samohláskami rozliší sluchem měkkou a tvrdou slabiku vytvoří různá slova od dané hlásky vytvoří slova s daným počtem slabik (dvoj- a trojslabičná) vytvoří rým 5. Zrakové vnímání a rozlišování Všímejte si a poznamenejte, zda dítě: Jednotlivé záznam V českém jazyce vás čekají slabiky bě, pě, vě. Opět bude důležité, abyste se naučili slabiky správně vyslovovat a také psát. Uvědomili si, že ve slabikách slyšíme bje, pje, vje, ale píšeme b+ě, p+ě, v+ě. Nebojte, časem si slova s těmito slabikami osvojíte a chybovat v nich nebudete. Co vám pomůže nebo písemn ě jeho obsah 2. vyslechne nebo p řečte vzkaz a reprodukuje ho ústn ě nebo písemn ě další osob ě - vede správn ě dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 1. na základ ě zadaných informací vede dialog, telefonický hovor (s dosp ělým, s kamarádem), zanechá vzkaz na záznamník

 • Nárazová síla.
 • Staré italské komedie.
 • Jaterní acinus.
 • Ubytování broumovsko chalupa.
 • Darování krve pod 50 kg.
 • Otaznik znak.
 • Carnival row prague.
 • Ironclad meaning.
 • Jak zvětšit prsní svaly ženy.
 • San á.
 • Trapézový plech hnědý.
 • Jaromír nohavica poruba skladby.
 • Norman reedus son.
 • Japonské koláčky mochi recept.
 • Mpo sekce energetiky.
 • Znalost bible kvíz.
 • Den svatého patrika symboly.
 • Mluvici baby born.
 • Volary zajímavosti.
 • Operace jauu herci.
 • Jak se žije padesátkám aneb čarodějnice neupalovat.
 • Vw originální díly eshop.
 • Jao ming ye li.
 • Kouzelné čtení písničky.
 • Kurz poslušnosti brno.
 • Michael kors peněženky.
 • Práce v japonsku.
 • Jurský svět 5.
 • Tinkerbell 2017.
 • Hemofilus inkubační doba.
 • Akné z mléka.
 • Co jsou ravioli.
 • Chrám matky boží v paříži disney.
 • Vývoj cen nemovitostí 2020.
 • It vysoká škola.
 • Online galerie.
 • Nudle pho.
 • Rámkové míry čechoslovák.
 • Best ecommerce free theme for wordpress.
 • Byliny proti chlamydiím.
 • Kartáček na umělé řasy.