Home

Daňové přiznání z příjmů z autorských honorářů

Souhrn zdanitelných příjmů z autorských honorářů ke zdanění u fyzické osoby činí 14 700 Kč. Poplatník nepodává daňové přiznání a tím zůstane honorář ve výši 14 700 Kč nezdaněn Z autorských honorářů převyšujících 10 000 Kč za kalendářní měsíc od téhož plátce je nutno odvést daň z příjmu, pojistné na zdravotní pojištění, sociální pojištění. Je nutno podat daňové přiznání a přehled o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu Autor nemá možnost uplatnit výdaje na dosažení příjmu ani zahrnout tyto příjmy do daňového přiznání (a započíst si sraženou daň na celkovou daňovou povinnost, jako tomu bylo za rok 2014) . Autorské honoráře od různých plátců do 10 000 Kč měsíčně se nesčítají, každý plátce odvede individuálně zvláštní sazbu daně U autorských honorářů z prodeje knih dostáváš příjmy nezdaněné, a proto je vykazuješ v přiznání k dani z příjmů. Když vydáš knihu, stáváš se vždy OSVČ a musíš podat daňové přiznání. Foto: Šárka Kymplová 3 •— Jsi OSVČ s živnostenským oprávnění Sraľením zvláątní sazby daně z příjmů podle § 7 odst. 6 ZDP přímo plátcem honoráře je autor vypořádán se zdaněním tohoto příjmu a proto jiľ výąi těchto zdaněných autorských honorářů sráľkovou daní poplatník neuvádí do svého daňového přiznání. Nevýhodou tohoto zdanění autorských honorářů je, ľe.

Zdanění autorských honorářů - Portál POHOD

 1. Od příjmů za rok 2015 jsou autorské příjmy za příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize samostatným základem daně a podléhají srážkové dani do limitu 10 000 Kč. Možnost uplatnit výdaje a zahrnout tyto příjmy do daňového přiznání není, byla jen pro příjmy roku 2014
 2. Srážková daň je finální, příjem se už nikde nevykazuje, ani se kvůli němu nepodává daňové přiznání. Na rozdíl od příjmů z DPP a DPČ se příjmy z autorských honorářů zdaněné srážkovou daní do daňového přiznání zanášet ani nesmějí, sraženou daň tedy nemůžete získat zpět. Pravidla si můžete porovnat

Dostali jste autorský honorář? Kdy musíte a kdy nemusíte

Od letošního roku 2015 se v podstatě vrací stav k předešlé úpravě z roku 2013. Tehdy se vyplácené příjmy z autorských honorářů do 7.000 Kč zdaňovaly srážkovou daní přímo u zdroje. To znamená, že daň to byla konečná a nezahrnovala se do přiznání k daním z příjmů. Navíc se rozlišovalo, zda se jedná skutečně o honorář za autorské dílo, nebo z podnikání Z těchto příjmů je moľné uplatnit výdaje (skutečné nebo procentem z příjmů) a na celkovou daň započítat daň sraľenou plátcem. Z důvodu zahrnutí autorských honorářů zdaněných sráľkovou daní do celkového základu daně, budou tyto příjmy vstupovat i do vyměřovacích základů pro sociální a zdravotní pojiątění Autorských honorářů lze dosáhnout i za pomoci spolupracujících osob. Příjmy i výdaje se podle § 13 zákona o daních z příjmů rozdělí na manželku nebo ostatní členy domácnosti. V případě zděděných práv autorských lze autorské honoráře zdanit podle § 10 ZDP jako ostatní příjmy. Tyto příjmy nepodléhají. ODPOVĚĎ: Pokud byla z Vašich honorářů sražena daň z příjmů plátcem odměny, pak tento příjem se nezahrnuje do vyměřovacího základu pro sociální pojiětění. U ostatních příjmů z autorských honorářů, pokud nejsou soustavné, tj. nemáte podepané prohlášení o soustavnosti u příslušné OSSZ, nejste účastna.

Příjmy fyzických osob z jiného podnikání, nezávislého povolání a z autorských práv. V tomto příspěvku si klademe za cíl vymezit okruh příjmů, které zákon o daních z příjmů a další daňové předpisy nazývají příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, příjmy z nezávislého povolání či příjmy z jiné samostatné. 6 Daň z přidané hodnoty z autorských honorářů 1 Příjem odměny za publikování je předmětem daně z příjmů Článek vychází ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o daních z příjmů) ke dni 17. května 2004 V oblasti zdanění autorských honorářů dochází poprvé ve zdaňovacím období roku 2015 opět ke změnám. Autorské honoráře sice stejně jako jiné příjmy podléhají dani z příjmů fyzických osob i odvodům sociálního a zdravotního pojištění, ovšem výjimkou jsou příjmy nepřesahující stanovený limit, které zdaňuje konečnou srážkovou daní automaticky. Autorské honoráře plynoucí z tuzemských zdrojů jsou nyní podle zákona o daních z příjmů samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 korun. Do konce roku 2013 byl limit 7 000 korun

Jak se zdaňují autorské honoráře? (PŘÍKLAD) - Měšec

 1. Zdanění autorských honorářů se v posledních třech letech dramaticky vyvíjelo, a v každém z let 2013, 2014 a 2015 jsou podmínky pro zdanění autorských honorářů odlišné. Do daňového přiznání uvádí podnikání podle autorského zákona. Příjmy umělce jsou autorskými honoráři
 2. Zdanění příjmů z autorských honorářů. Ing. Jiří Nigrin 3. 10. 2012 Autorské příspěvky se zdaňují jako příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, pokud nejsou autorům vypláceny v rámci výkonu jejich zaměstnání. Foto: Fotolia.eu
 3. Dále zákon o daních z příjmů umožňuje daňovému rezidentu zahrnout příjmy z autorských honorářů, které byly zdaněny srážkovou daní, do celkového základu daně v daňovém přiznání. Pro započtení sražené daně na celkovou daň je plátce povinen vystavit potvrzení o sražené dani
 4. Daňové přiznání se nepodává ani na příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní. Jedná se o příjmy z dohod o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele bez podepsaného prohlášení k dani nebo příjmy z autorských honorářů do 10 000 Kč měsíčně od jednoho plátce
 5. Tehdy se vyplácené příjmy z autorských honorářů do 7.000 Kč zdaňovaly srážkovou daní přímo u zdroje. To znamená, že daň to byla konečná a nezahrnovala se do přiznání k daním z příjmů. Navíc se rozlišovalo, zda se jedná skutečně o honorář za autorské dílo, nebo z podnikání

Jedním z hlavních důvodů, proč je těžké se v úpravě danění autorských honorářů vyznat, je skutečnost, že úprava daní obecně podléhá v rámci českého právního řádu snad nejvíce změnám. Oblast danění autorských příjmů jako taková byla od roku 2013 měněna každý rok Jestli si za zdaňovací období, tzn. za celý rok, v rámci autorských honorářů nevyděláte více než 15 000 korun a jiné zdanitelné příjmy nemáte, nemusíte vůbec daňové přiznání podávat a daň z příjmů nehradíte. Úplně stejné to je, i pokud se ročně do patnáctitisícového limitu vejdete spolu s autorskými.

Autorský honorář

Řádek 113 Výsledný dílčí základ daně z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti získáte sečtením či odečtením příslušných řádků. Další část přílohy je věnována dodatečné evidenci. Do příslušných políček uvedete údaje z vaší evidence příjmů, daňové evidence či účetnictví Jsem lékař, hodně publikuji. U autorských honorářů údajně došlo ke změnám ohledně daní i placení pojištění. V čem změny spočívají? Autorské honoráře podléhají dani z příjmů ze závislé činnosti a také odvodům zdravotního i sociálního pojištění. Výjimkou jsou příjmy nepřesahující stanovený měsíční limit, které zdaní konečnou srážkovou. Rozhodující pro způsob zdanění a povinnosti platit pojistné odvody z autorských honorářů je, zda dosáhly výše 10 000 Kč za měsíc nebo více. Honoráře nad 10 000 Kč a ostatní autorské příjmy však musíte zahrnout do daňového přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ, odvést z nich daň a pojistné Zdaněním a odvodům v případě autorských honorářů se věnuje dnešní článek, kde naleznete odpovědi, jaký je limit pro zdanění srážkovou daní a co se v novém roce změnilo. Pokud autorské příjmy nepřesáhnou v úhrnu 10 000 korun za měsíc od téhož plátce, zdaní je plátce 15% srážkovou daní z příjmů

Z uvedené odměny musí autoři stejně jako jiní pracující povinně odvést daň 15 procent z příjmů, ale proti ostatním pracovníkům nemohou tito poplatníci využít slevu na dani ani si prostřednictvím daňového přiznání uplatnit daňové výdaje. Daný typ příjmů se do daňového přiznání nezahrnuje, pokud se jedná o. Sražená daň z autorských honorářů bude navíc stržena takzvaně přímo u zdroje, a tudíž dotyčný již nemusí tento příjem dále nikde vykazovat ani uvádět, neboť svoji odměnu dostane na bankovní účet v čistém. To ovšem zároveň znamená, že k němu nemůže uplatnit žádné náklady, respektive výdaje, nepodává.

Loni - tedy v přiznání na rok 2014 - platilo, že příjmy z autorských honorářů do deseti tisíc může autor uvést v daňovém přiznání a ve výsledku zaplatit nižší daň z příjmů. O tento bonus ovšem letos daňoví poplatníci přišli Praha - Příjemnou novinku mohou nyní využít lidé, kteří loni měli příjmy z dohod o provedení práce nebo autorských honorářů.Finanční úřad jim vrátí přinejmenším část takzvané srážkové daně, kterou za ně z loňských příjmů odvedl jejich zaměstnavatel (nebo objednatel autorského díla). Lidé tak mohou dostat zpět tisíce, v nejlepším případě až.

Zdanění autorských honorářů podle § 7 ZDP Fulsoft

Změny ve zdanění autorských honorářů v roce 2015. Tato možnost je v ustanovení § 36 odstavce 7 zákona o daních z příjmů vypuštěna. Znovu se bude jednat o daň konečnou bez možnosti zápočtu na celkovou výši daně. Jako příjmy zdaněné srážkovou daní lze zahrnovat do daňového přiznání pouze příjmy z. Daňové přiznání lze podat osobně na finančním úřadu - územním pracovišti, poštou nebo můžete využít nabídky na webových stránkách Finanční správy a podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronicky formou datové zprávy (podle § 71 daňového řádu) podepsané způsobem, se kterým jiný právní.

Re: Zdanění autorských honorářů Srážkovou daň z autorských odměn (§ 7 odst. 6) si nemohou poplatníci zúčtovat ve svém daňovém přiznání. Zákon to již neumožňuje. Srážková daň se ale dle mého názoru výše uvedeného případu netýká. Nejedná se o příjmy dle § 7 odst. 6 ZD Pokud jste současně i zaměstnanec, je důležité vědět, že v daňovém přiznání k dani z příjmů musíte uvést všechny své zdanitelné příjmy, tedy i výplatu mzdy, případně i jiné příjmy.U všech zaměstnavatelů si vyzvedněte potvrzení o příjmech, to pak přiložíte k daňovému přiznání.. 2. Náklady a daňové odpočt Příjem z autorských honorářů byl za rok 2011 ve výši 25 000 Kč. Výdaje jsou tedy 10 000 Kč (40 % z 25 000 Kč). Celkové příjmy jsou tedy 1 175 Kč, celkové výdaje 880 000 Kč. Zisk pana Novotného činí 295 000 Kč. Pan Novotný uplatní v daňovém přiznání daňové zvýhodnění na pětiletou dceru ve výši 11 604 Kč. S účinností od 1. 1. 2014 se mění daňová pravidla pro plátce a příjemce autorských honorářů ze zdrojů na území ČR (zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.). Uvedeným opatřením se mění mimo jiné zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Výklad obsahuje také informace týkající se sociálního a.

Autorské příjmy - zdanění - jakpodnikat

Nové články: Rezervy - Autorské honoráře - Judikatura. Datum vydání: 12. 2. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ Pro předplatitele verze DAUC a EXPERT uveřejňujeme nejnovější články, v nichž objasňujeme postupy uplatnění méně známých zákonných rezerv, dále daňové a pojistné řešení autorských honorářů, a také přinášíme výběr z judikatury Daň z příjmů z autorských honorářů vypočtená podle § 16 zákona o daních z příjmů se poté sníľí o slevy na dani uvedené v § 35ba zákona. Jde o slevu ve výąi: 7 200 Kč na poplatníka. O tuto částku se nesniľuje daň u poplatníka, u něhoľ starobní důchod z důchodového pojiątění podle zákona o důchodovém. Z autorských honorářů převyšujících 10.000 Kč (do 31. 12. 2013 platil limit 7 000 Kč) za kalendářní měsíc od téhož plátce je nutno až na stanovené výjimky, odvést daň z příjmu, pojistné na zdravotní pojištění, pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Daňové přiznání nepodáváte ani za příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní, například příjmy z dohod o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně bez podepsaného prohlášení k dani nebo příjmů z autorských honorářů do 10 000 Kč, včetně, měsíčně u téhož plátce Tato možnost se týká jen zmíněných dohod, nikoliv autorských honorářů (na rozdíl od příjmů za rok 2014, kdy bylo možné získat zpět srážkovou daň i u honorářů). Pozor na datovou schránku. Pozor by si měli dát lidé, kteří mají zprovozněnou (aktivní) datovou schránku Pozitivní změnou je i nová úprava ve zdaňování příjmů žáků a studentů za práci z praktického vyučování. Tyto příjmy jsou od 1. ledna 2014 osvobozeny na straně žáků a studentů od daně z příjmů i od odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Do kdy musíte podat daňové přiznání. Do 1. dubna 2014 V případě, že příjmy z dohod o provedení práce bez podepsaného daňového prohlášení nepřesáhly částku 10 000 Kč za měsíc nebo tutéž částku nepřesáhly příjmy z autorských honorářů od jednoho plátce, není nutné daňové přiznání podávat. Ale může nastat i situace, kdy si osoba zaměstnaná na dohodu o.

Daňové přiznání podnikatelů: pozor na nepřiznané příjmy i špatné zahrnutí výdajů ale také z pronájmu nemovitostí, z autorských honorářů, z úroků z poskytnutých půjček a další příjmy. Málokdo si uvědomí, že těch pár korun ročně, které dostává za pronájem svých polí družstvu, by měl přiznat. Příjmy z autorských honorářů zdaněné srážkovou daní do daňového přiznání zahrnovat nemůžete. Kdy se vyplatí podat daňové přiznání, i když nemusíte. Pokud jste byli loni zaměstnaní jen část roku a zbytek času byli v evidenci úřadu práce nebo třeba na mateřské, vyplatí se daňové přiznání podat. Totiž. Připomeňme, že daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud nejde o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně

Zdanění a pojistné odvody z autorských honorářů epravo

Přestože samotné daňové přiznání za rok 2013 se bude podávat ještě podle starých pravidel, podnikatelé se již letos setkali a setkají s daňovými povinnostmi, které vyplývají z nové úpravy. Přiznání k dani z příjmů sice budou podávat ještě podle pravidel platných pro rok 2013, ale vše, co se týká již roku. plátce v úhrnu za kalendářní měsíc 10.000,-- Kč (§ 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů). Také v tomto případě platí pro daňového rezidenta možnost zahrnout příjmy z autorských honorářů, které byly zdaněny srážkovou daní, do celkového základu daně v daňovém přiznání Kdo podává přiznání. Připomeňme, že daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 tisíc korun, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně 2) Příjmy z autorských honorářů Příjmy plynoucí z činností chráněných autorským zákonem patří mezi tzv. příjmy ze samostatné činnosti (dle § 7 zákona o daních z příjmů), nejde o příjmy ze závislé činnosti, takže zde není namístě hovořit o zaměstnavateli

Autorské honoráře v roce 2018

 1. Aktuální informace z dění měst a obcí. Výklady a komentáře expertů k současným právním předpisům. Veřejné zakázky pro dodavatele i uchazeče. Kompletní podklady k úspěšnému řízení obce starostou obce. Účetnictví obce. Správní řád v praxi. Dotace z EU
 2. Daň z příjmů (fyzických, ale i právnických osob) je daní přímou, tj. je vypočtená z konkrétních příjmů nebo majetku poplatníka. Daň z příjmů se odvádí finančním úřadům na základě daňového přiznání anebo prostřednictvím mzdy, je-li fyzická osoba zaměstnancem nebo je příjemcem odměny z výkonu funkce
 3. ODPOVĚĎ: U příjmů z autorských honorářů lze uplatnit výdaje paušálem ve výši 40 %. Jde o příjem dle § 7 odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů. Výjimkou jsou příjmy ve výši (od téhož plátce) nepřesahující 7.000 Kč měsíčně, ty pak jsou zdaněny 15 % srážkovou daní plátcem příjmu
 4. Daňové přiznání je nutné podat také při souběžném zaměstnání, pokud vám tyto příjmy nezdaní srážkou a vy tak odvedete v jednom měsíci daň z příjmů zálohou u více než jednoho zaměstnavatele současně. Situace může nastat například pokud pracujete na hlavní pracovní poměr na jednom místě, kde máte.

Databáze daňových tiskopisů Daňové tiskopisy Finanční

 1. Online kurz reflektuje změny v daních fyzických osob pro rok 2014 a jejich dopady na vyplnění daňových přiznání a změny v daních z příjmů v roce 2015. Fyzické osoby platí daně ze svých příjmů ze závislé činnosti, z podnikání, z příjmů z kapitálového majetku, z pronájmu i z řady dalších příjmů
 2. ulého roku a mohou ovlivnit částku, kterou po vás bude zanedlouho chtít finanční úřad
 3. KURZ : lt;br /gt;dan z prijmu fyzickych osob 2015 a danove priznani za rok 2014 zaznam on line - Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 [záznam on-line] : Neuvedeno * Legislativní rámec • předmět daně • osvobození od daně • základ daně • členění jednotlivých druhů příjmů • příjmy zdaňované srážkovou daní • spoluvlastnictví.
 4. Jak podnikat - poradna pro podnikatele a ostatní OSVČ (přehledně popsané daně, platba zdravotního pojištění i daně z autorských honorářů) Poradna pro společné zdanění manželů na Yfčině hlodníku - pro ty, kteří mají ty nervy dělat si daňové přiznání sam
 5. Případné zdanění bezúplatných příjmů je realizováno v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických nebo fyzických osob. Zdanění u veřejně prospěšných poplatníků Od ledna 2014 je nahrazen institut poplatníka, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání, institutem veřejně prospěšného poplatníka

Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 (záznam on-line) zdaňování příjmu po zemřelém, zdaňování příjmů z cenných papírů, zdanění penzistů, autorských honorářů, oznamování osvobozených příjmů, solidární daň - dotazy, diskuze..

Autorské honoráře - zdanění a pojistné odvody v epravo

Video: Expert radí, jak na daňové přiznání

 • Mzv drozd.
 • Peněženky tlustý.
 • Jezdecké boty hkm.
 • Popínavé růže jak rychle rostou.
 • Players fifa 18.
 • Jak pracovat s želatinou.
 • Zš úprkova.
 • Knihkupectví jihlava.
 • Kráva dělá bů.
 • Kris kristofferson děti.
 • Detske princeznovské šaty.
 • Fotoaparát do 10000.
 • Nový zákon o drahách.
 • Burza pediatrie.
 • Magic pearls.
 • Kurare v medicine.
 • Složky parfémů.
 • Buyan m.
 • Vw transporter t6.
 • Online galerie.
 • Fotoobrazy prodej.
 • Nemoc šílených krav přenos na člověka.
 • Bazos kontrabas.
 • Jak ošetřit pokožku po holení.
 • Rovnomerne zpomaleny pohyb.
 • Bankovky a mince ochranné prvky.
 • Macura smrt.
 • Xiaomi repeater.
 • Radio kiss morava.
 • Alu kola s limcem 5x112.
 • Zejtra napořád csfd.
 • Německý hrubosrstý ohař.
 • Výroba ovčího sýra.
 • Toni and guy šampon.
 • Prodam kos na basket.
 • Pc herny praha.
 • Cerna hora bar.
 • Antidiskriminační žaloba.
 • Blizzard entertainment wallpapers.
 • Audi a3 8pa.
 • World war superhry.