Home

Licenční smlouva o užití autorského díla

Vzor: Licenční smlouva BusinessInfo

 1. 3.1 Předmětem této licenční smlouvy je poskytnutí oprávnění k výkonu práva autorského dílo užít všemi způsoby (určitým způsobem) užití, jež povaha díla připouští v neomezeném (omezeném) rozsahu výhradně v jeho původní podobě (v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě). 4
 2. Autorského zákona. Jde o smlouvu, kterou autor díla (popř. jiný nositel autorského práva majetkového) poskytuje jinému licenci k užití díla. I kompaktní fotoaparáty dnes umožňují pořizovat kvalitní snímky, o které může být na trhu zájem | foto: Vladan Rámiš, iDNES.cz
 3. Licence, licenční smlouva - vzor, - k poskytnutí licence k užití autorského díla. Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila. Autor má právo rozhodnout o zveřejnění svého díla. Když se k tomu rozhodne, má právo své dílo užít buď sám, nebo k tomu udělit jiné osobě smlouvou oprávnění..
 4. SMLOUVA O VYTVOŘEN Í AUTORSKÉHO DILA A LICENČNÍ SMLOUVA Martin Bíza se sídlem Bělohorská 143a, Brno 636 00 IČO 7653576^^^^ narozen I kontaktní adresa: kontaktní e­mailová adresa: (dále jen Zhotovitel) Masarykova univerzita. Fakulta Sociálních studi

Vzor: Licenční smlouva podle autorského zákona - iDNES

Licence, licenční smlouva (autorské dílo) - vzor ke

 1. S M L O U V A . o vytvoření autorského díla (dle autorského zákona č. 121/2000 Sb.) pro projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.2.15.2/0326 E-learningové prvky pro podporu výuky odborných a technických předmětů I. Smluvní strany: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. se sídlem: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava.
 2. Nestanoví-li licenční smlouva jednotlivé způsoby užití díla nebo rozsah užití, uplatní se vyvratitelná právní domněnka, že licence byla poskytnuta v takovém rozsahu a k takovým způsobům užití, jak je to nutné k dosažení účelu smlouvy. Pokud jde o rozsah licence, nestanoví-li smlouva jinak, má se za to, ž
 3. Licenční smlouva. Licenční smlouva je smluvní typ upravený občanským zákoníkem, na jehož základě poskytovatel, který je majitelem práva duševního vlastnictví, poskytuje oprávnění k výkonu tohoto práva nabyvateli, jenž se zavazuje poskytovateli poskytnout poskytovateli odměnu. (autorského) díla a způsobu užití..

spolu uzavřeli podle §631 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a podle §46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) tuto smlouvu o vytvoření díla a poskytnutí licence: I Projeví-li autor po odstoupení od smlouvy opětovný zájem o užití díla, je povinen přednostně nabídnout licenci nabyvateli, a to za podmínek srovnatelných s podmínkami původně sjednanými Oddíl 1. Licenční smlouva § 46. Základní ustanovení (1) Licenční smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje, není-li podle § 49 odst. 2 písm.b) sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu

Touto smlouvou poskytuje poskytovatel jako autor díla nabyvateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to ke všem způsobům užití ve smyslu ust. § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o. Lze licenční smlouvu k autorskému dílu vypovědět bez udání důvodu? V praxi bývá v licenčních smlouvách k autorskému dílu velmi často ujednáváno, že licence, tedy oprávnění k užití autorského díla, je poskytována na dobu neurčitou. Oprávnění k užití autorského díla je však tzv. majetkovým autorským právem.

Souhlas s užitím autorského díla. Shora popsané protizákonné jednání se tedy může neoprávněnému uživateli značně prodražit, protože množství nároků dle autorského a občanského práva neslouží jen k urovnání vztahů účastníků sporu, ale také jako trest pro neoprávněného uživatele díla.adresa:Na Poříčí 27, 110 00 Praha 1ředitel: Ing Stanovisko České komory architektů k licenčním ujednáním ve smlouvách o dílo. Je stále obvyklejší praxí, že jsou architekti nuceni klientům v rámci smluv o dílo předem poskytovat bezúplatnou výhradní a zároveň takřka neomezenou licenci k užití autorsko-právně relevantních výsledků své práce, a to včetně oprávnění ke všem změnám díla a podlicence

Licenční smlouva. Zprostředkující subjekt . xxx. x. x. dle této smlouvy a že vypořádal veškerá práva třetích osob v souvislosti s postupem této podlicence a užití díla dle této smlouvy. Poskytovatel licence není povinen zdržet se užití autorského díla Smlouva a smlouvy a vzory smluv zdarma ke stažení. Vzory smluv zdarma vypracované renomovanou právní kanceláří a které jsou součástí programu Zákony.cz - Smlouvy ČR (1) Licenční smlouvou nakladatelskou poskytuje autor nabyvateli licenci k rozmnožování a rozšiřování autorského díla slovesného, hudebně dramatického nebo hudebního, výtvarného, fotografického nebo vyjádřeného způsobem podobným fotografii, nejde-li o užití autorského díla v provedení výkonnými umělci Autorská a licenční smlouva. Autorské smlouvě se přezdívá také smlouva o vytvoření autorského díla. Mezi její náležitosti vždy patří jména, příjmení a bydliště fyzických osob nebo obchodní firma a sídlo právnických osob. Další náležitostí je předmět a od něj se odvozují informace uvedené ve smlouvě

Licenční smlouva o šíření počítačového programu Celý článek Licenční smlouva na užití díla sdělováním veřejnosti Richard Gurlich 13.5.2006 Autorská práv Neboť škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 60 odst.1 autorského zákona), což je jistá forma kontraktační povinnosti ze strany studenta

Nabyvatel tuto licenci k užití autorského díla přijímá. III. Licenční podmínky. Právem užít se ve smyslu této smlouvy rozumí právo nerušeného užívání autorského díla v původní podobě a v takovém rozsahu, jak to je nezbytné k dosažení účelu dle InfZ. Nabyvatel není povinen autorské dílo využít 3.1 Předmětem této Licenční smlouvy je poskytnutí oprávnění k výkonu práva autorského Dílo užít všemi způsoby užití, jež povaha Díla připouští v neomezeném rozsahu v jeho původní či změněné podobě. 4. Rozsah užití Licence 4.1 Nabyvatel je oprávněn Licenci užívat samostatně také dílo), který je přílohou č. 1 smlouvy splňuje všechny podmínky autorského díla v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorský zákon)

Smlouva licenční uzavřená podle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 2.7 V případě výroby více než 1 000 ks autorského díla je nabyvatel povinen uhradit autorovi účel užití díla, technické specifikace díla nutné pro výrobu Aby byla licenční smlouva podle českého práva platná, musí řešit čtyři základní okruhy: smluvní strany licence, předmět licence, rozsah a způsob užití díla a úplatnost licence. Veřejné licence. Veřejné licence zpřístupňují veřejnosti užití autorskoprávně chráněných děl SMLOUVA O VYTVOŘENÍ AUTORSKÉHO DÍLA uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a ust. § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění rodné číslo bytem (dále jen objednatel) a IČ se sídlem bankovní spojení (dále jen zhotovitel) (zhotovitel a objednatel společně [ Licenční smlouva je prostředek k poskytnutí práva užití duševního vlastnictví. Figurují v ní dvě strany - majitel práva duševního vlastnictví a nabyvatel licence, který získává (zpravidla za úplatu) oprávnění k užití díla. Smlouvu lze užít k provozování: uměleckého díla (knihy, divadelní hry jako takové.

Smlouva o vytvoření a užití díla 1. Objednatel díla a nabyvatel licence k užití díla: Univerzita Karlova v Praze Sídlo: Ovocný trh 3 - 5 , 116 36 Praha 1 Jednající součást: Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, 128 43 Praha 2 Zastoupená: Prof. RNDr. Bohuslavem Gašem, CSc., děkanem fakulty IČ: 00216620 Uzavírají tuto Licenční smlouvu o užívání autorského díla Praktický průvodce mikrosvětem I.: Předmětem této licenční smlouvy je poskytnutí souhlasu s užíváním autorského díla Praktický průvodce mikrosvětem I., k němuž má poskytovatel smluvní výhradní licenci, obsahující rovněž souhlas autorů s.

Smlouva o vytvoření autorského díla vzory

Smlouva darovací a o převodu licence k užití autorského díla I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava IČO: 00286010 Zastoupen: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora (dále též jako dárce) a Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČO: 7089074 Licenční smlouva Pokud poskytujete licenci (právo k užívání) např. k softwaru, Smlouva o pořízení a užití fotografie Tato smlouva upravuje právní vztahy mezi fotografem a jeho modelem o užití výsledných fotografií. Častokrát uváděný i jako tzv. Smlouva o vytvoření autorského díla spoluautory

O právech autora rozhoduje licenční smlouva. Vztah nakladatelství a autora je v případě knih ve hmotné podobě upraven licenční smlouvou podle § 46 autorského zákona. Autor poskytuje podpisem licenční smlouvy oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití Licenční smlouva může opravňovat nabyvatele k neomezenému užití autorského díla, nebo může být licence omezena různými ujednáními smluvních stran obsaženými v licenční smlouvě. Právní úprava licence k předmětům chráněným autorským zákonem je od 1. ledna 2014 obsažena v novém občanském zákoníku Jedním z práv autorů je možnost rozhodovat o způsobech užití jejich autorských děl - můžou udělovat licence na jejich užití. Způsob užívání autorského díla definuje licenční smlouva nebo se autor může rozhodnout zveřejnit své dílo pod veřejnou licencí (viz Creative Commons). Práva autorů jsou dvojího typu (1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 35 odst. 3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez závažného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u soudu

Kolektivní smlouva o užití autorských děl živým nedivadelním provozováním (text smlouvy včetně příloh v Registru smluv) Informace na webu DILIA; Půjčování zvukových záznamů. Informace na stránkách IPK; Kolektivní licenční smlouva o půjčování zvukových záznamů zachycujících autorská díla (Registr smluv •Výlučné právo autora rozhodnout o užití díla Kopie vydaného autorského díla, jenž bylo poškozeno či ztraceno, je možno zhotovit: smlouvu o nevýdělečném živém nedivadelním provozování díla • Licenční smlouva NK ČR s Dilia. 4 Rámcovou licenční smlouvu o užití školních děl a školních výkonů podle ustanovení § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, dále jen Rámcová licenční smlouva. 1. Předmět a účel Rámcové licenční smlouvy 1.1. Předmětem Rámcové licenční smlouvy je úprava práv a povinnost SMLOUVA O DÍLO A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ NA REALIZACI k užití Díla samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a jakýmikoli obdobnými prvky, včetně oprávnění dílo upravit, zpracovat, změnit, zařadit do jakéhokoli Díla souborného či do díla audiovizuálního, a to statick

Licenční smlouva o podmínkách užití díla . ve smyslu zákona o právu autorském 121/2000 Sb. Dílo je chráněno jako dílo dle autorského zákona v platném znění. Autor prohlašuje, že neposkytl třetí osobě výhradní oprávnění k užití díla v rozsahu licence poskytnuté Nabyvateli dle této smlouvy před podpisem. LICENČNÍ SMLOUVA V AUTORSKÉM PRÁVU Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. Katedra: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 10. 4. 201

Smlouvy o užívání věcí zahrnují smlouvy nájemní a smlouvy o výpůjčce, smlouvu o zápůjčce, výprose, pachtu. Smlouvy o užívání věci umožňují uživateli (nájemci, vypůjčiteli, vydlužiteli, pachtýři) individuálně určenou věc užívat a brát z ní užitky. Smlouvy o užívání věcí mohou být úplatné (nájemní smlouva) nebo neúplatné (smlouva o výpůjčce. § 36 - Omezení práva autorského k dílu soubornému § 37 - Knihovní licence Licenční smlouva Vytvořit Dohoda o mlčenlivosti Způsoby užití díla vyplývající z odstavce 4 se pro účely tohoto zákona vymezují v ustanoveních § 13 až 23. Dílo lze užít i jiným způsobem než způsoby uvedenými v odstavci 4

Užití díla se nesmí stát způsobem snižujícím jeho hodnotu (ustanovení § 11 odst. 3 autorského zákona). Článek II. Odměna. Za poskytnutí neomezeného výhradního oprávnění ke všem způsobům užití díla zaplatí nabyvatel poskytovateli jednorázovou odměnu ve výši 120 000,- Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun českých) LICENČNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen smlouva) mezi těmito smluvními stranami (dále jen jako poskytovatel) a (dále jen jako nabyvatel) I. Úvodní ustanovení Poskytovatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanoven Abstrakt Rigorózní práce se zaměřuje na téma licenční smlouva a zaměstnanecké dílo. Cílem práce je nejenom rozbor užití autorského díla jiným subjektem, než je samotný autor díla, ale rovněž i výkon autorského práva osobou odlišnou od autora

Užití díla objednatelem je mimo obsah této smlouvy vázáno na podmínku smluvního ujednání mezi objednatelem a NFA o poskytnutí licence k využití filmových archivních materiálů sepsaných zhotovitelem jako součásti této smlouvy o dílo, ve formě přílohy č 1 SMLOUVA OVYTVOŘENÍ DÍLA A O POSKYTNUTÍ LICENCE K JEHO UŽITÍ Obecní dům a.s. se sídlem: nám. Republiky 1090/5, 111 21 Praha 1 IČ: 272 51 918 DIČ: CZ27251918 (je plátcem DPH) zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 999 Škola nebo školské či vzdělávací zařízení se nestávají ze zákona vykonavateli majetkových autorských práv ke školnímu dílu (počítačovému programu), přičemž však mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 60 odst. 1 autorského zákona) Není rovněž vyloučeno, aby jedna smlouva o dílo obsahovala jak ujednání o provedení nehmotného výsledku (např. vytvoření autorského díla architektonického nebo jeho technické zpracování do podoby projektové či jiné dokumentace), tak i provedení výsledku hmotného (např. stavbou tohoto architektonického díla) Sbírka zákonů - úplná znění zákonů, změny zákonů, vyhlášky, nařízení vlády. Zákony jsou přehledně provázány s judikáty, komentáři, vzory smluv. Legislativa a její změny on-line

Autorské právo VI

Umělec či tvůrce díla se tak vzdává kontroly nad svým dílem. Kromě základních náležitostí smlouvy, jako je označení smluvních stran, podpisů a určení doby trvání smlouvy, by licenční smlouva měla také označovat, zda se jedná o hudební, dramatické, fotografické, výtvarné či jiné dílo CZ.1.07/3.2.12/01.0029, Smlouvou o realizaci grantového projektu č. D 1017/2010 ze dne 30. 7. 2010 (dále jen Smlouva). 3. Dílo bylo vytvořeno původním autorem na objednávku poskytovatele licence dle § 61 autorského zákona a/nebo jakožto zaměstnanecké dílo dle § 58 autorského zákona, a to i k účelu dle tét Licenční smlouva. Zprostředkujíc. dle této smlouvy a že vypořádal veškerá práva třetích osob v souvislosti s postupem této podlicence a užití díla dle této smlouvy. Poskytovatel licence není povinen zdržet se užití autorského díla

smlouva mezi autorem díla a objednatelem o dalším užití díla Najít Články; Vzory dokumentů; Právem proti koronaviru; Co znamená / Licenční smlouva. smlouva mezi autorem díla a objednatelem o dalším užití díla. Souvisejicí články. 05.11.2018. Soutěžící dílo dle autorského zákona . Může soutěžící poskytnout. Doposud bylo autorovi vyhrazeno pouze právo rozhodovat, jakým způsobem má být autorství uváděno při prvním užití díla. Právo na takovéto autorské označení při zveřejnění díla v souvislosti s moderními způsoby šíření děl novela doplňuje i o právo rozhodnout, jak má být autorství uvedeno při dalším užití díla hromadnou licenční smlouvu o poskytnutí licence k výkonu práva užít hudební díla s textem i 2.10 Za nepodstatné vedlejší užití díla podle § 38c autorského zákona se pro účely této smlouvy tato smlouva. V případě nedodání hlášení dle odstavce 4.6 ani na základě dodatečné lhůt SMLOUVU O SPRÁV AUTORSKÝCH MAJETKOVÝCH PRÁV (dále Smlouva) I. SMLUVNÍ STRANY 1. OSA je spolkem autorů hudebních děl a autorů slovesných děl užívaných ve spojení s díly hudebními, nakladatelů a jiných nositelů práv, který je ve smyslu § 95a zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o Bohužel užití autorského díla bez souhlasu autora není možné, jde o porušení autorských práv, postižitelné podle autorského zákona a trestního zákona. Je nutné vyhledat a kontaktovat autora nebo jeho právního zástupce, uzavřít licenční smlouvu, která je zpravidla za úplatu

Licenční smlouva epravo

Vzory smluv. V případě uzavírání smluv panuje mezi smluvními stranami velká lidová tvořivost, kde smluvní strany si obvykle stánou nějaký vzor smlouvy z internetu, doplní ho o další postřehy a výsledkem je něco, z čehož nejsou v případě sporu moudří ani smluvní strany, ani advokáti ani soudy Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního. dc.contributor.advisor: Žikovská, Petra: dc.creator: Poncová, Veronika: dc.date.accessione autorského zákon (AZ) na základě vzájemného a úplného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních tuto licenční smlouvu k užití díla, ke změnám a dalšímu použití a využití studie (dále jen Licenční smlouva): I. Úvodní ustanovení 1 Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního. Licenční smlouva, zaměstnanecké dílo License agreement, employee wor Licenční smlouva. Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. dle této smlouvy a že vypořádal veškerá práva třetích osob v souvislosti s postupem této podlicence a užití díla dle této smlouvy. Poskytovatel licence není povinen zdržet se užití autorského díla

Licenční smlouva AUTORSKÉ PRÁVO

Anotace: Diplomová práce - Majetková práva autorská a licenční smlouva - pojednává o současné legislativní úpravě majetkových práv autorských, která současný zákon vymezuje podle způsobů užití díla a dále o institutu licenční smlouvy, což je klíčový právní pojem relativizace výlučných autorských majetkových práv Smlouva o vytvoŘenÍ dÍla a licenČnÍ smlouva. o jeho dalŠÍm uŽitÍ. dle § 631 an. občanského zákoníku a § 61 Autorského zákona (dále jen Smlouva) k 2. části veřejné zakázk

Licenční smlouva, Oddíl 1 - Autorský zákon č

Národní knihovna ČR na základě ustanovení § 97f autorského zákona vede seznam děl na trhu nedostupných. V praktické rovině jde o zdroj, kde se uvádějí jak návrhy na zařazení díla do Seznamu DNNT, tak - po 6 měsících, během kterých se přes ověřování v příslušných zdrojích nezjistí, že se dílo v obchodních. Byla by řešením smlouva o dílo? A nebyla by v rozporu s dobrými mravy, pokud by neobsahovala finanční odměnu? V tomto případě je možné uzavřít s autorem (studentem) licenční smlouvu (anebo licenční ujednání ve smlouvě o dílo) a určit podmínky užití díla, se kterými budou souhlasit obě strany Autorské právo: Licenční smlouva k užití autorského díla, Licenční smlouva k užití počítačového programu, Smlouvy o provádění modelingu, Licenční smlouva k užití uměleckého díla, Licenční smlouva k užití zvukového a zvukovo-obrazového záznamu, Licenční smlouva k užití databáze, Nakladatelská smlouva Právní úprava volného užití (§ 30 odst. 3 autorského zákona v původním znění) se na počítačové programy nevztahuje. Licenční smlouva tak byla jediným výslovně zákonem upraveným právním důvodem pro vznik oprávnění k výkonu práva užít počítačový program. [228 Autorského zákona. Jde o smlouvu, kterou autor díla (popř. jiný nositel autorského práva majetkového) poskytuje jinému licenci k užití díla Aby byla licenční smlouva podle českého práva platná, musí řešit čtyři základní okruhy: smluvní strany licence, předmět licence, rozsah a způsob užití díla a úplatnost licence

Licenční smlouva (nevýhradní) - vzor ke stažení zdarma

VI. Vlastnictví Díla a udělení licence. 1. Vlastnictví originálů Díla přechází podpisem protokolu o předání a převzetí Díla a zaplacením sjednané jednotlivé odměny za Dílo na Zadavatele. 2. Autor uděluje Zadavateli licenci a to po celou dobu trvání majetkových autorských práv, bez územního omezení. 3 Povinné položky formuláře jsou odlišeny modrým písmem.. Návrh na uzavření licenční smlouvy podle § 46 a 101 autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění - ŽÁDOST o svolení k užití hudebních děl s textem nebo bez textu autorů zastupovaných OSA Nepodstatné vedlejší užití díla. Do práva autorského nezasahuje ten, kdo náhodně užije dílo v souvislosti se zamýšleným hlavním užitím jiného díla nebo prvku. Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 35 odst. 3. Předmětem této licenční smlouvy je převod práv k užívání autorského díla pouze pro potřeby uživatele. Smlouva stanovuje podmínky užívání softwarového redakčního systému České CMS (dále vždy už jen dílo). Daňový doklad o nákupu tohoto softwaru, systému je nedílnou součástí této smlouvy Smlouva o dílo - vzor 2014 - Smlouva o dílo se uzavírá mezi dvěma osobami, kdy.. Autorská a licenční smlouva. Autorské smlouvě se přezdívá také smlouva o vytvoření autorského díla. Mezi její náležitosti vždy patří jména Na tuto smlouvu pak často navazuje licenční smlouva, na jejímž základě se dílo může užívat

Lze licenční smlouvu k autorskému dílu vypovědět epravo

* Licenční smlouvy, jejich náležitosti a způsoby jejich uzavírání * Organizace pro hromadnou správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským (OSA, Dilia, Intergram) * Volná užití autorských děl a uměleckých výkonů a zákonné licence * Zaměstnanecká a školní díla a práva k počítačovým programů zájem získat oprávnění k užívání tohoto díla za podmínek stanovených touto licenční smlouvou. Článek 2 Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je právo k užití díla spočívající v užívání díla ke všem možným způsobům využití, jež povaha díla připouští v neomezeném rozsahu Licenční smlouva o užití autorského díl Licenční smlouva je upravená v § 2371 a násl. občanského zákoníku. Licenční smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to určitým způsobem nebo všemi způsoby užití, v rozsahu.

Souhlas s užitím autorského díla přihlášením potvrzuji

Autorský zákon obsahuje možnosti využití autorského díla bez souhlasu autora. Na poli studentů a pedagogů jde například o tzv. knihovní licence, užití díla v rámci školních představení, užití díla školního a užití díla pro účely citací a kritiky Licenční smlouva pro užití autorského díla - web download Stížnost Komentář Poskytovatel prohlašuje, že má na základě realizace projektu název projektu a Smlouvy o dílo uzavřené mezi Krajem Vysočina a společností AutoCont CZ a. s. ze dne xx. xx. 2018, licenci ke všem částem díla realizovaného na základě této smlouvy a které mají povahu autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu.

K problematice licencí ve smlouvách o dílo (listopad 2015

smlouvu o převzetí povinností. podle §1888 a násl. občanského zákoníku: I. Úvodní ustanovení. Provozovatel uzavřel s DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agenturou o.s. se sídlem Krátkého 1, Praha 9, 190 03, IČ: 65401875 (dále jen DILIA ), licenční smlouvu k užití následujícího autorského díla (dále. Smlouva o dílo. Níže uvedené strany, Masarykova univerzita, V.3 Odměna dle bodu V.1 smlouvy se poskytuje jako úvodní a jakékoli užití díla nabyvatelem dle bodu IV.1 smlouvy zakládá zhotoviteli právo na dodatečnou odměnu. VI. Licenční smlouva. Vzájemná úprava práv a povinností spoluautorů, a to jak mezi nimi samotnými, tak navenek v souvislosti s vytvořeným společným autorským dílem

1/7 Licenční smlouva Ostravské minuty že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen logo města) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Nabyvatel je oprávně Majetková práva autorská a licenční smlouva - Monika ČAMBOROVÁ . Monika ČAMBOROVÁ Master's thesis Majetková práva autorská a licenční smlouva Licenční smlouva je upravena v ustanoveních § 46 a násl. autorského zákona jako smlouva, kterou autor poskytuje oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje, není-li sjednáno jinak, poskytnout autorovi.

 • Bmw m4 test.
 • Baobab bonsai pěstování.
 • Vánoční cukroví ze ztuženého tuku.
 • Kachexie marasmus.
 • Dekorace do salonu.
 • Recept na něco sladkého a rychlého.
 • Inverzní film.
 • Známkování na ukrajině.
 • Zastydlá rýma v těhotenství.
 • Steve madden velikosti.
 • Cms system.
 • Modelingová agentura olomouc.
 • Ortopedie mudr zellerinová.
 • Estetická dermatologie brno.
 • Zara man.
 • Ořešák na parazity.
 • Obtisky na pusinky.
 • Výtvarné pojmy.
 • Ozvěna v praxi.
 • Carnival row prague.
 • Tichý reflux u novorozence.
 • Jak se nenechat manipulovat ve vztahu.
 • Žádost o proplacení dovolené po mateřské 2018.
 • Sc slot notebook.
 • Hifi usb dac.
 • Stavba bakterie.
 • Jak skrýt příspěvek na instagramu.
 • Zvonění budíku mp3.
 • Individuální plán ochrany dítěte vzor.
 • Cukrarna borova lada.
 • Peugeot expert 1998.
 • Baby born akce.
 • Předmětná zájmena angličtina.
 • Vodafone smlouva na dobu určitou.
 • Ochranářská plemena psů.
 • Chci dat dite do babyboxu.
 • Powerpoint podklady.
 • Anglický rozhovor v obchodě.
 • Native american names.
 • Ucho.
 • Skvělá prezentace.